Mehmet Emin Ay – Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla… İnsanı yaratan Allaha hamd ü senalar, O’nun sevgili kulu ve resulü Hz. Muhammed’e salat ve selam olsun… EğiƟm ve öğreƟm faaliyeƟ, ilk peygamber olan Hz. Âdem(as) ile başlaƨlabilir. Peygamberleri birer eğiƟmci, mukaddes vazifelerini ise birer eğiƟm programı olarak ele almak mümkündür. Allah Teâlâ, çeşitli zamanlarda, hak yoldan sapmış, dalalete düşmüş insanları, tekrar hidayete yöneltmek için, peygamberlerle birlikte iman ve ibadet esasları da göndermişƟr. Bu manada ilâhî eğiƟm, Hz. Âdem(as) ile başlamış, Hz. Muhammed (sav) ile de son bulmuştur. Ancak O’nun geƟrmiş olduğu en son din olan İslâm, kıyamete kadar insanlığa -her yönden- ışık tutacak, yol gösterecek ve doğruya ulaştıracak niteliktedir. Bugün din eğiƟmi, genel eğiƟm ve öğreƟm içinde vazgeçilemeyecek bir yere sahipƟr. Din eğiƟminin gereksiz olduğu düşüncesinin ne kadar yanlış ve hatalı olduğunu zaman göstermiş ve bu tür düşüncelerin savunulduğu yıllar geride kalmışƨr. Arƨk günümüzde yapılması gereken en önemli görev, dinin asıl kaynaklarına dayalı, hurafelerden uzak bir din eğiƟmi ve öğreƟminin temellerini hazırlamakƨr. Bu düşünceden hareketle, eserde, Din EğiƟmi’nin önemli konularından biri olan ”nin nasıl yapılması gerekƟği ele alınarak işlenmiştir. Din EğiƟmi bilim dalının memlekeƟmizde yeni olması nedeniyle, bu alanda yapılan incelemelerin azlığı bilinen bir gerçekƟr. Dolayısıyla, Din EğiƟmi’ni ilgilendiren konularda ortaya konulacak görüşlerin, konusu insan olan diğer bilim dallarında (Psikoloji, Sosyoloji…) yapılan araşƨrmalara dayandırılması gerekmektedir.


Bu nedenle, Allah’a iman gibi yüce ve fakat öğreƟmi birtakım incelikler taşıyan bir konuyu ele alırken, adı geçen bilim dallarından faydalanarak, eserin temelini oluşturmaya gayret ettik. Bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu eser, ilk baskısını 1987 yılında yapmış ve o tarihten bugüne okuyucunun büyük teveccühünü kazanmışƨr. Elinizdeki bu baskıda, mevcut eser yeniden gözden geçirilmiş, kısmen genişleƟlmiş ve bazı konularına resimler eklenmişƟr. Böylece, okuyucuya daha faydalı olacağı düşünülmüştür. Eserin bölümlerine kısaca değinecek olursak; Giriş’te dinin insanlık tarihindeki yeri, Allah’a iman duygusu ve ilk çocukluk yıllarının önemine kısaca temas edilerek, eserin amacını belirleyen ifadelere yer verilmişƟr. Birinci Bölüm’de, çocuk psikolojisini çeşitli yönlerden ele alan kaynaklar tahlil edilerek, gerek çocuk psikolojisi, gerekse yaş dönemlerine ait dini gelişimden bahsedilmişƟr. İkinci Bölüm’de, çocukta dini duygunun varlığı ve gelişimiyle, ondaki Allah tasavvuruna ait bilgiler, Din Psikolojisi araşƨrmalarına dayanılarak ortaya konulmuştur. Üçüncü Bölüm’de ise, İslâm’ın çocuklara verdiği değer ile ailenin din eğiƟmindeki yeri ve öneminden bahsedilmiş, son bölüm olan Dördüncü Bölüm’de ise, eserin asıl konusunu teşkil eden, “Çocuklara Allah’a Iman ÖğreƟmi”, önceki bölümlerde elde edilen bilgiler ışığında belirlenmeye çalışılmışƨr. Bu nedenle, son bölümde ortaya konulan esasların yeterince anlaşılabilmesi için Birinci, İkinci ve Üçüncü Bölüm’ler dikkatle okunmalıdır. Eserin temel kaynaklarını, Kur’an-ı Kerim’in ayetleri ve Hz. Peygamber’in (sav) hadisleri ile çocuğu çeşitli yönlerden ele alan psikolojik ve pedagojik eserler oluşturmaktadır. Bunun yanında, gerek baƨlı psikologların, gerekse İslâm bilginleri ve filozoflarının görüşlerine de yer verilmiş ve Din Psikolojisinde önemli bir kaynak olarak kabul edilen otobiyografilerden – Ö NSÖZ “Allah’a İman ÖğreƟmi edebiyatçılarımızın çocukluk hatıraları esas alınarak- örnekler aktarılmıştır. Eserin hazırlanmasında en çok isƟfade edilen kaynaklar arasında, çocuktaki dinî duygu ve düşüncenin gelişimini ele alan Prof. Dr. Kerim Yavuz’un, adlı araşƨrması; eğiƟm tarihinde önemli bir çığır açan ve bugün bile birçok görüşü geçerliliğini koruyan, J.

J. Rousseau (Russo)’nun, ve çocukların din eğiƟmi ve öğreƟmi konusunda anne babaları bilgi sahibi kılmak amacıyla hazırlanmış olan Prof. Dr. Halis Ayhan’ın, adlı eseri, yer almaktadır. Adı geçen eserlere ek olarak iki çalışmayı da zikretmeliyiz. Bunlar, Prof. Dr. Mualla Selçuk taraķndan doktora tezi olarak hazırlanan diğeri ise Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu (Konuk) taraķndan Yüksek Lisans Tezi olarak sunulan adlı eserlerdir. Bu iki eser de, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik alan araşƨrmalarına dayalı akademik çalışmalar olması yönüyle büyük oranda istifade ettiğimiz değerli çalışmalardır. İlkokul 4. Sınıfla birlikte (10-11 yaşlar) dersiyle karşılaşılacağı zamana kadar, ailesi taraķndan çocuğa yerli yerinde, dinin özüne uygun bir Allah inancı verilmesini sağlamak amacıyla kaleme alınan bu mütevazı eser, her türlü yapıcı tenkide açıkƨr. Gözden kaçan birtakım hataların hoşgörüyle karşılanacağını umuyoruz. Böyle bir çalışmayı muvaffak kıldığı için Yüce Mevlamız’a sonsuz minnet ve şükranla hamdediyoruz.

Eserin anne babalara, öğretmenlere ve konuyla ilgilenenlere faydalı olması en büyük dileğimizdir.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir