Luzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 3 – Tamer Korugan

Piramitlerin sırrı * Pramitlerin her biri 20 ton olan taĢlardan inĢa edilmiĢtir. Bu taĢlar temin etmek için en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Bu taĢların nasıl getirildiği bilinmemektedir. * Pramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneĢ girmektedir.(Doğdugu ve tahta tahta çıktığı günler) * Mumyalarda radyoaktif madde bulunuyor. Bu yüzden mumyaları ilk kez bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüĢtür. * Pramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalıĢmamaktadır. * KirletilmiĢ suyu, birkaç gün pramit’in içine bırakırsanız suyu arıtılmıĢ olarak bulursunuz. * Pramit’in içerisinde süt birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir. * Bitkiler pramit’in içinde daha hızlı büyürler. * Pramit’in içine bırakılmıĢ su 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir. * Çöp bidonu içindeki yemek artıkları hiç koku yapmadan pramit içinde mumyalaĢır. * Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir pramit’in içinde daha cabuk iyileĢme eğilimi gösterir. *Pramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur araĢtırmacıların çoğu ya içinde kayboldu ya da aynı yerde birkaç tur attılar. Ancak içlerini göremediler. * Pramitlerin içi yazın soğuk, kıĢın sıcak olur. Topkapı Sarayı‟ndaki yasak nasıl delindi? Topkapı Sarayı‟nın hazine dairesinden hiçbir Ģey dıĢarı çıkamazdı. 2. Abdülhamit, kızı AyĢe‟ye taç yaptırmak için model olarak kullanılmak üzere 3. Mehmet‟in muhteĢem sorgucunu saray kâhyasından istedi. Kâhya padiĢahtan muayyen vadeli bir senet almadan sorgucu vermedi. Bu tutum Abdülhamit‟in çok hoĢuna gitti. Kâhyaya 100 altın hediye etti. Süresi geldiğinde sorgucu kâhyaya iade edip vermiĢ olduğu senedi geri aldı. PadiĢahların sihirli bitkisi neydi? “Anber” çok eskiden beri hükümdar hazinelerine giren, hükümdarlar arasında hediye olarak alınıp yollanan kıymetli bir hediyeydi. Osmanlı‟da erkeklik gücünü artırıcı bir iksir olarak kullanılan bu madde belli miktarda ilaç olarak yendiği gibi, padiĢahlar tarafından anber kaplar, kadehler, tesbihler, pencere perdeleri ve hatta anberden yap ılmıĢ gömlekler olarak kullanılırdı. Rum AteĢi‟ni kimleri yaktı? 2. Sultan Mehmet Ġstanbul‟u kuĢattığı zaman donanması boğazı geçerken donanmanın üzerine Galata‟daki Ģimdiki Yer Altı Camii‟nin bulunduğu yerden, Saray Burnu‟ndan ve Kız Kulesi‟nden “Rum AteĢi” denilen özel bir karıĢımdan yapılmıĢ, çok zor sönen ateĢ yağdırılmıĢtı. Fetih gerçekleĢtirilip Ġstanbul alındıktan sonra padiĢahların tahta çıkıĢlarında ve bayramlarda Kız Kulesi‟ne yerleĢtirilen toplar bu kez Ģenlik için ateĢlenmeye baĢladı. Türkiye‟de ilk demiryolu ne zaman yap ıldı? Sultan Abdülaziz yenilikçi bir padiĢahtı. YapmıĢ olduğu Avrupa seyahatinde gördüğü demiryollarına çok imrenmiĢ, Ġstanbul‟a dönüĢünde Ġstanbul – Edirne demiryolunun yapımı için bir demiryolu Ģirketine yetki vermiĢtir. Ancak yapım sırasında demiryolunun Topkapı Sarayı‟nın bahçesinden geçmesi gündeme gelince çevresindekiler bu duruma karĢı çıkmıĢlardı. Bu itirazları tebessümle karĢılayan Abdülaziz “tren saraydan değil isterse üstümden geçsin yeter ki bu demiryolu yapılsın” diyerek bu konudaki isteğinin ne denli güçlü olduğunu gösterdi. ABD meclisindeki padiĢah kimdir? ABD Temsilciler Meclisi‟nin salonunun duvarlarında dünyaya ün salmıĢ kanun koyucularından 23 tanesinin mermerden yapılmıĢ kabartma portresi asılıdır. Bunlardan biri de ünlü heykeltraĢ Joseph Kiselewski tarafından yapılan Kanuni Sultan Süleyman portresidir. Ağaç kesenleri affetmeyen padiĢah kimdi? Kanuni Sultan Süleyman‟ın büyük bir ağaç sevgisi vardı. Avrupa‟ya yaptığı seferlerden birinde bir yeniçerinin bir armut ağacının dalını kırdığını görünce yeniçerinin kendi yayının kiriĢi ile bu ağaca asılmasını emretmiĢti. 45 gün süren deprem ne zaman oldu? Ġstanbul‟un en korkunç depremlerinden biri 14 Eylül 1509‟da yaĢandı. Sarsıntılar 45 gün sürüp ortalığı harabeye çevirirken deniz dalgaları Galata Surları‟nı aĢarak Ģehirde bir tufan görüntüsü yarattı. Giyotin nasıl bulundu? Kafa keserek mahkumların hayatına son veren “giyotin” adlı ölüm makinesi bir doktorun insan sevgisi yüzünden icat edilmiĢtir. Dr. Guillotin o yıllarda Fransız devriminin getirdiği eĢitlik ilkesine uygun olarak mahkumların ölümününde eĢitlik ilkesine uygun olarak yerine getirilmesini öngörüyordu. Bu yüzden projesini çizdiği yüksekten düĢen büyük bir bıçaktan ibaret makine onun ismi ile anılmaya baĢladı. Herkül‟e benzeyen padiĢah kimdi? 4. Murat bedensel olarak olağanüstü güçlü bir adamdı. Çok iyi silah kullanır, iyi dövüĢür, bir ok atıĢta kalkanı delerdi. Yanında bulunan silahtar Musa PaĢa‟yı zaman zaman sağ eliyle kuĢağından yakalayarak havaya kaldırır, bir müddet dolaĢtırdıktan sonra tekrar yere indirirdi. Osmanlı‟da nevruz nasıl kutlanırdı? Farsça “yeni gün” anlamına gelen Nevruz Osmanlı‟da da Ģenliklerle kutlanırdı. Baharın baĢlangıcı kabul edilen Nevruz ile birlikte herkes birbirine Nevruziye denen k ıymetli hediyeler verir, yine Nevruziye denen içinde sandal ağacı, anber, gül suyu, zencefil gibi türlü baharatların bulunduğu çok kuvvetli ve nefis bir macun özel olarak hazırlanarak padiĢaha ve devlet büyüklerine ikram edilirdi. Anıtkabir‟in altından ne çıktı? Anıtkabir, Atatürk‟ün “Buradan Ankara ne güzel görünüyor” dediği Rasattepe‟de 9 Eylül 1944 yılında atılan temel çalıĢmalarıyl bulmuĢtu. Gelenbevi Ġsmail Efendi matematikle uğraĢırken sayı değerlerini ondalık bölümlere göre düzenleyip hesapları son derece kolaylaĢtıran bir sistemi kendiliğinden bulmuĢ, ancak bunu pratik bir uygulama sayıp fazla önemsemediğinden kimseye bahsetmemiĢti. Bu, Batı‟da kullanılan “logaritma” idi. Civelek kime denir? Civelek tüysüz yeniçerilere verilen isimdir. Osmanlı döneminde yüzleri pürüzsüz ve tüysüz olan civelek gençler pamuk ipliğinden bir peçe örterek sokağa çıkarlardı. Kara Mehmet kimdir? Kara Mehmet halk arasında gücüyle ün yapmıĢ bir pehlivandır. Ne kadar güçlü olduğunu ölmek üzereyken baĢından geçen bir olayla son kez kanıtlamıĢtır. Kara Mehmet bir semt kahvehanesinde kalp krizi geçirerek ölmüĢtür. Kriz anında dayandığı dokuz çubuklu demir parmaklığı kağıt gibi birbirinin içine geçirmiĢti. Çubuklar öylesine iç içe geçmiĢti ki daha sonra onları demir küskü ile açmak isteyenler baĢarılı olamadılar. Elmastan yapılan camii hangisidir? Süleymaniye Camii‟nin sağdaki küçük minaresi Cevahirli Minare olarak bilinir. Cevahir mücevher anlamına gelir. Bu muazzam caminin küçük minaresinin yapıtaĢları arasında elmas madeni de vardır. Elmasların kullanılma nedeni Ġran ġahı‟nın, Kanuni Sultan Süleyman‟a bir çekmece dolusu elmas yollayarak yaptığı jesttir. Elmaslar caminin yapımı sırasında para biterse kullanılması için gönderilmiĢti. Ancak Sultan Süleyman elmasların parasını karĢılayacaklarını belirtti ve minarenin yapımında kullanılmalarını emretti. Voyvoda Rabia kimdir? 17‟nci Yüzyılda yaĢadığı öne sürülen ve zalimliğiyle ünlü Bosnalı Ġbrahim Voyvoda aslında 18 yaĢında Rabia adlı bir kızdı. Kimsenin baĢ edemediği Rabia‟nın ölümü biraz acı oldu. Bir çengele asıldı ve halkın gözü önünde ölüme terk edildi… Göğüs perçemini kim bırakırdı? Eski kabadayılar göğüslerini ustura ile tıraĢ ederler, yalnız bir tutam kıl bırakmayı ihmal etmezlerdi. Buna „göğüs perçemi‟ derlerdi. Bu perçeme mali güçlerine göre boncuk ya da pahalı inciler takarlardı. „Unutma bizi dolması‟ nedir? Eskiden ramazanda meyhaneler zorunlu olarak kapatılırdı. Bayram arifesinde meyhaneciler gedikli müĢterilerinin evlerine midye ya da uskumru dolmaları gönderirlerdi. Bu ikramlara „unutma bizi dolması‟ denirdi. Mesleği küfür yemek olan esnaf kimdi? Dalkavukluk eskiden nizamnameleri, kahyaları, narhları olan bir esnaf kuruluĢuydu. Dalkavuklar kendilerine yapılan her türlü hakarete tahammül eden bu iĢi meslek edinen insanlara verilen isimdi. Dalkavuklara yapılan her muzipliğin bir tarifesi vardı. Mesela dalkavuğa atılan her tokatın bedeli 30 para, merdivenden yuvarlamanın ücreti 180 paraydı. Bir fındık sıçanını kuyruğu dıĢarıda kalacak Ģekilde dalkavuğun ağzına sokma 400 para, ellerin ve ayakların domuz topu Ģeklinde bağlanması 40 paraydı. Bir sakatlık olursa hareketi yapan dalkavuğu tedavi ettirmeye mecburdu. Ölüm olursa masraflar iĢi yaptıranlar tarafından karĢılanıyordu. Mandadan asker olur mu? Eskiden tersane havuzlarına gemi alınınca havuzların suyu büyük bostan dolapları ile boĢaltılırdı. Bu dolapları mandalar çekerdi. Bu iĢ için tersanelerde ayrı bir bölük, bölüğün baĢında da Manda Ağası bulunurdu. Kurası tersaneye çıkan erkekler askerlik yapmamak için bedel olarak para ödemez, tersaneye manda verirlerdi. Sahibinin yerine askerlik süresini dolduran mandalar bir terhis tezkeresi verilir, bu tezkereler sırmalı kordonlarla boynuzlarının arasına asılırdı. Köyüne veya kasabasına dönen mandalar coĢkulu bir törenle karĢılanırlardı. Pırpırı K ıyafet‟i kimler giyerdi? 19‟uncu Yüzyılın baĢlarında Ġstanbullu gençler arasında kabadayılığın o zamanki diğer bir Ģekli olan Külhani dolaĢmak moda olmuĢtu. Bu kiĢiler baĢlarına üç metre boyunda Ģal sarar, bacaklarını açıkta bırakan kalyoncu mintanı giyer, kollarını sıvar, vücutlarına çeĢitli dövmeler yaptırarak etrafa hava atarlardı. Bu kıyafete „Pırpırı K ıyafet‟ denirdi. Baba Cafer kimdir? Eskiden borçları olanlar Baba Cafer Zindanı‟na atılırlardı. Hapsedilen borçlular zindanın tek penceresinden yardım isterler, borçlarını ödemeleri için halka yalvarırlardı. Baba Cafer‟den bir borçlu kurtarmak büyük sevap sayılırdı. Türkiye‟nin ilk heykeli nerede dikildi? Türkiye‟nin ilk heykeli 10 metre uzunluğundaki Osman Gazi büstüdür. Bu büst 1914-1918 arasında Sivas Valisi Muammer Bey‟in giriĢimiyle Hafik-Zara yolu üzerinde yapılmıĢtır. Gericiler heykeli protesto ederek törene katılanları „TaĢ Dikenler‟ olarak adlandırmıĢlardır. Ġlginç olan, açılıĢ törenini devrin müftüsünün yapmıĢ olmasıdır. Bu heykel 1937‟de yine Sivas Valisi Nazmi Toker tarafından kaldırılmıĢtır. KaĢıkçı Elması nasıl bulundu ?

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir