Ahmet Refik – Hicri On Birinci Asırda İstanbul Hayatı (1000-1100)

Bunula beraber, buasınn ticarî ve içtimaî hayatına dair gene oldukça mühim vesikalara tesadüf edilmiştir. Vesikalar Divan’dan çıkan hükümlerin kayıtlandır. Her vesikanın üzerinde bazı tashihler ve unutulmuş yerler vardır. Tashihler esas addolunduğu gibi, unutulan kelimeler de kavis içinde gösterilmiştir. On birinci aşıra ait vesikalarda tarihler hem ihtisar tarikile, hem de ay isimleri aynen yazılmıştır. Defterlerde tarih sıralan da karışıktır. Divanın arabî tarihi göstermek için kabul ettiği ihtisar usulü şöyledir : M = Muharrem. B = Receb. S = Safer. Ş = Şaban. Ra = Rebiülevvel. N = Ramazan. R = Rebiülâhir. L = Şevval. Ca = Cemaziyelevvel.


Za = Zilkade. C = Cemaziyelâhir. Z = Zilhicce Hicrî on birinci asırda istanbul hayatına ait malûmat, yalnız bu vesikalardan ibaret değildir. Bu hükümler ancak ticarî ve iktisadî hayatta, ve şehrin umumî hayatında nizam ve kanunlara mugayir bir hareket vukua geldiği veya bir iş görüleceği zaman yazılmıştır. İhtiva eyledikleri malûmat henüz bilinmiyen şeyler olmakla beraber, sair vesikalarla da ikmal olunmak iktiza eder. Bununla beraber, Divanı Hümayun’un içtimaî ve iktisadî hayata teallük eden bu kayıtları tarihle iştigal eden zevat için kıymetli bir menba’ teşkil edebilir. Vesikalar, bittabi, arap harflerile yazılmış olduğu cihetle, yeni türk harflerine çevrilirken imlâ ve telâffuzlarının muhafazası nazarı dikkate ahnmış, ve vesikalardaki imlâ yanlışları ve şekilleri aynen muhafaza edilmiştir. Vesikalar, defter sırasile tetkıyk olunduğu cihetle bazı kısımlarada tarih sırasile değildir. Fakat her hangi bir mes’eleye dair vesikayı kolayca bulabilmek için kitabın başına bir fihrist, ve sonuna da alfabe tertibile diğer bir fihrist ilâve edilmiştir.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir