Amy Singer – Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler

Bu kitabın yayın hazırlığında ileri aşamalara geldiğim sırada, Osmanlı arşivlerinde sürdürçiüğüm araşnrmalar, köyidaresi konusunda ve·bu incelemede yer alan köylere ilişkin, daha önce görmediğim çeşitli belgel�r bulmaını sağladı. Hepsi Kudüs’teki Hurrem. Sultan Vakfi’nın yöıi.etimiyle ilgili olan bu belgeler büyük. ihtimalle kırsal idarenin .işleyişi hakkındaki düşüncelerimize yeni bir boyut .kazandıracaktır. Ama şiindilik bunların, incelemenin temel ön ermelerini ve· sonuçlarını büyük ölçüde değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yeni belgeleri ilerideki yayınlarda sunmak ve incelemek daha uygun görünüyor. v Yine aynı dönemde, Osmanlı İmparatorluğu ile başka toptum ve çağlardaki köylüleri ve Osmanlı tarihini konu alan yeni çalışmalar yayımlandı. İncelememdeki görüşleri daha da zenginleştireceği kesin olan bu çalışmalan burada .ele alamadım, ama bakış açılan ilerideki yapıtlarıma katkıda bulunaçak.tır. Bilimin doğası budur. Bu kitaba kaynaklık eden ts:zi hazırlarken en öneıtıli danışmanım olan ve bu görevi büyük bir ilgi ve bilgelikle yerine getiren Bemard Lewis’e derin bir şükran borcum var.


Lewis ve Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nden Arnnon Cohen’l.n Osmanlı tarihi ve arşiv araştırmaları gibi iddialı bir konuda araştırma yapma tutkuları bana da bulaştı. Köylüler ilk kez üniversite yıllarında, büyük bir imparatorbiğun tarımsal kır nüfusunun bu imparatorluğun emellerini isteyerek paylaşmayabileceğini bana açıkça gösteren bir Rus tarihi seminerinde ilgimi çekti. Brigitte ve Gerard Nicolino ile Alleins halkı beni, devletin kırsal yönetim düzenlemeleriyle köylülerin bunu kabulü arasında sürekli bir uyuşmazlık olduğuna inandırdı. Lisansüstü çalışmalarımda Princeton Üniversitesi’nden cömertçe destek gördüm ve Yakındoğu Araştırmaları Bölümü öğretim üyelerinin yardımı işimi kolaylaştırdı. Bu kitap için yapılan araştırmaya sağladıkları parasal destek için Türkiye’deki Amerikan Araştırma Enstitüsü’ne, Lady Davis Bursu Vakfi’na ve Türk Araştırmaları Enstitüsü’ne teşekkür ederim. Türkiye’de, İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı ArŞivi ik Ankara} daki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne mesleki’ yardımları için teşekkür ederim. İstanbul’ daki arşivlerde çalışan birçok tarihçiden cömertçe ve karşılıksız yardım gördüm. Halil İnalok, Halil Sahillioğlu, Suraiya Faroqhi, Mehmet Genç, Donald Quataert, Daniel Goffnian ve müteveffa Jean-Pierre Thieck, yeni bir araştırmacının bitmez tükenmez sorularına büyük bir sabırla katlandılar. Kudüs Şeriye Mahkemesi katipierin e, özellikle de başkatip Zeyneddin el-Alemi’ye özel teşekkürlerimi sunmak Isterim. Güç bir dönemde ve kısıtlı bir alanda beni de aralarına aldılar ve masalarını benimle paylaştılar. Şeyh Esad el-İmam el-Hüseyni okunamaz görünen Kudüs sicil kayıtlarını okurken sık sık bana yol gösterdi. Kudüs’teki meslektaşlanm·Adel Manna, Itzhak Reiter ve Dror Ze’evi’ye de yardımları için teşekkür borçluyum . Tel Aviv Üniversitesi’ndeki meslektaşlarım, aralarına katıldığım günden beri bana büyük destek verdiler ve·beni yüreklendirdiler. Özellikle bu kitabın kimi güç noktalarını gözden geçirirken bana yol gösteren Zvi Razi, Ehud Toledano, David Wasserstein ve Gadi Algazi’ye teşekkür ederim.

Özgün tezin yeniden gözden geçirilmesine yardımcı ölan Yigal Alon ı•i Vakfı’na da teşekkürlerimi sunarım. Sabırlı yardımları ve profesyonel yol · göstericilikleriyle ·kitabın yayıma hazırlanmasına katkıda bulunan Marigold Acland’a ve Cambridge University Press’in öteki çalışanlarına içten teŞekkürlerimi sunanm. Dostlarım bu kitabın yazılış ve yeniden yazılış sürecini umduğumdan ya da hak ettiğimden daha zevkli hale getirdiler. Sizlerin yakın işbirliği, öneri ve desteğinizi aldığım için şanslıyım. Kitabıma ilişkin soh sözü söylemekte direttiğimden; kalari bütün yanlışlar bana aittir. AmySinger TÜRKÇE BASIMA ÖNSÖZ Tarih Vakfı’nın kitabıının Türkçe’ye çevrilmesi teklifini büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Vakfin, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye hakkında Türkçe’den başka dillerde yayımianmış monografılerden son dönemde çıkmış geniş bir seçmeyi yayımlamayı üstlenmesi alkışianacak bir iştir. Eğer bu sayede, yazdıklarımın bir parçası Türkiye’deki bilimadamlarının ilgisini çekebilirse mutlu olacağım. Daha geniş bir okur kitlesi, kitabıını değerlendirenterin yelpazesini de muhtemelen genişletecektir. Daha geniş çaplı, daha çeşitli ve canlı tartışmaların yararına her zaman inanırım. vii Bu çeviri özgün İngilizce metnin aynıdır, düzelti ya da ek yapılmamıştır. İlk basımından bu yana birkaç yıl geçti ve bu süre zarfinda araştırmalarım köylüler ve devletle ilişkilerinden başka konularda yoğunlaştı. Kitabın İngilizce baskısında çalışmalarıma katkısı olan Princeton’lu meslektaşlarıma teşekkür ettiğim bölüm istenıneden atlanmıştı. Biraz utanarak da olsa, bu basımı firsat bilerek, Jonathan B�rkey, Mark Cohen, Remie Constable, Michael Cook, Charles Issawi, Norman ltzkowitz, Cemal Kafadar, Jonathan Katz, Chris Taylor, Avram Udovitch ve Lucette V alensi’ye şükranlarımı bildirmek istiyorum. Ayrıca, Tarih Vakfi çalışanlarına, özellikle; de kitabıının tüm çeviri ve yayın sürecinin gerçekleşmesini titizlikle izleyen Ayşen Anadol’a teşekkür etmeliyim.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir