Bedri Ruhselman – Ruhlar Arasında

Spiritizm’in yüz yılı aşkın süreden beri insanlık için sağladığı bilgi ve görgü imkânlarının esası : bedensiz varlıklardan alınan ruhsal tebligata dayanır. Ruhsal tebligatın öğretisi dahilinde gelişen spiritik hakikâtler, ayni paralelde bir diğer esaslı temeli de geliştirmiştir. Bu temel, medyom ismi verilen özel yetenekli ve bu yetenek vüs’atince vazifeli kişilerin maddî ve manevî çabalan sonucunda kurulmuştur. Medyomluk ve tebligat birbirinden kesinlikle aynlamayan iki kurumdur. Biri diğerin ayrılmaz tamamlayıcı parçasıdır. Medyomun asıl amacı, psişik yetenekler tazahür ettirmek değil, bedensiz varlıklarla, çeşitli seviyelerde olmak üzere irtibat kurarak, insanlara üstün bir realitenin tekâmül ettirici bilgilerini aktarabilmekdir. Bu durum spiritzm bakımından en önemli bir noktadır. Medyomlar ayni zamanda psişik yeteneklere de sahip bulunabilirler. Çeşitli metapsişik tezahüratın ortaya çıkmasına vasıtalık eden medyomlarm ruhsal dünya ile olan ilişkilerinde önceden bilmeleri gereken birçok bilgi mevcuttur. Metapsişik tezahürat (telekinezi, ektoplâzmik görünümler, aporlar, dedublüman v.s.) bir yerde doğrudan doğruya spiritik irtibatı gerektirmez. Bedensiz varlıkların — rehberlerin — tesirlerin yardım ve düzenleme olarak bu psişik çalışmalara iştirak edebilirler, ama şüphesiz psişik süjenin ruhsal ve bedensel duyarlığı ve yeteneğini de gözönünde tutmak zarureti mevcuttur. Medyomluk, ipnotizm, manyetizm ve psişizm (animik tezahürler) gibi bütün ruhsal konuların tetkik ve mütalâası, unutulmamak gerekir ki, onların ancak bir inceleme vasıtası olarak kabul edilmesi temeline dayanır. Bunları bir amaç olarak seçerek işe girişenlerin faydalı ve tatmin edici sonuçlara ulaşacakları kuşku götürür.


Bu işleri bir vasıta olarak, tekâmüle yardımcı, şuuru temizleyen, uyandırıcı bir araç olarak seçersek, o zaman metafizik ya da spiritik uygulamalar doğal ve hayırlı karşılanabilir. 5 Ruhlarla temas kurmak ve onlardan bir takım bilgiler almak için öyle pek büyük bilgiye ve tekniğe gerek yoktur. Bir masa başında yalan yanlış ruh davetim becerenler çoktur. Kargımıza çıkan hassas bir kimseyi az bir bilgi ve tecrübeyle uyutmak mümkün olabilir. Meselenin karmaşık yönü bundan sonra çıkar karşınıza: ruhsal varlığı davet ettiniz, hassası sun’î uykuya soktunuz, sonra ne yapacağiz? Bir ruhla karşılaşmak veya uyuyan bir insanın karşısında bulunmak eğer sadece o ruhu gözlemek ya da o insanın uykusunu seyretmek için ise buna harcanacak en küçük bir emeğe bile yazık olur. Bu seyretme merakı bir kaç deneyden sonra tatmin edilir ve iş de biter. Hele eğer bir insan bunu, başkalarına karşı bir gösteriş veya marifet diye veyahut da herhangi bir çıkarını temin etmek maksadiyle yapıyorsa, şimdiden arzedeyim ki, bu iş tasavvur edilen faydayı değil, akıllarda bile olmıyan zararları ve belki de felâketleri mucip olabilir ki, bu haller de gene az çok kısa bir zamanda deneylerin ya kesilmesine veya soysuzlaşmasına sebep olur. Fakat gerçekte iş böyle mi ya?… Adamlar bu yolda senelerce, bütün hayatları müddetince ve hattâ bazan bir kaç hayat boyunca çalışıyorlar da gene işlerini bitiremiyorlar. O adamlar bu kadar uzun süren çalışmaları esnasında acaba neler yapıyorlar? Neler arıyorlar? Bu bitmek tükenmek bilmiyen işlerin acaba mahiyeti nedir?… işte bu işlerin konusu hakkındaki pek kısa görüşlerim bile metapsişik tetkikatın gayesine temas eden tatbikatı ilgilendiriri bazı bahisleri açmama sebebiyet verdi. Medyomluğu ve manyetizma yapmasinı öğrenmek herkes için nihayet bir saatlik iştir; fakat onların amaçladığı yollarda bu işleri vasıta olarak kullanmak kudretini kazanmak, kâfi derecede bilgi ve görgü kabiliyetlerinden mahrum herhangi bir insanın beceremiyeceği kadar büyük bir meseledir. Zira spiritizma, manyetizma manipülasyonu, yâni «ruh çağırma» ve «adam uyutma» marifeti, diğer ilim şubelerindeki vasıtaların kullanılmasındaki güçlük yanında hiçbir zorluk arzetmez. Bunların hepsi bir iki saatte öğrenilmesi mümkün çok basit şeylerdir. Fakat, bu küçük ve basit işlerin tatbikatına geçince insanın karşılaşabileceği sonuçların ciddiyeti ve ehemmiyeti ve ekseriya içinde çıkılamıyacak kadar karışık muammalarla yüz yüze gelinmesi ve bilhassa bazı zuhuratın insanı kolundan tutup iyi veya kötü yollara sürükleyici kudretler göstermesi, hiçbir ilmî vasıtanın tatbikatı sırasında rastlanmıyacak hususî haller ve güçlükler arzeder. 6 Halbuki kupkuru bir fizik veya hayvanat kitabı gibi yazılmış bir medyomluk veya manyetizma kitabının bu yolda iyi bir rehber olamıyacağı aşikârdır. Bu eksiği tamamlamak ve araştırıcının her adımında karşılaşması muhtemel sürprizlere ve meçhul yeni ufuklara doğru selâmet ve emniyetle yürüyebilmesini sağlamak maksadiyle yapılacak yayma lüzum vardı ve işte bu lüzumu duyarak bu işe girişmiş bulunuyoruz.

Mümkündür ki, bu kitapda her okuyucunun mutat düşüncelerine uymıyacak bazı müşahedeler ve olaylardan bahsedilecek ve yazarın bunlar üzerinde bazan uzun uzadıya durduğu görülecektir. Buna karşı sabırsızlık ve tahammülsüzlük gösterenlerin esasen bu mevzularda derinleşmeğe niyetleri yoktur. Böylelerine karşı hiçbir sözüm olamaz. Fakat samimiyetle, azimle ve bilhassa hüsnüniyetle •bir gerçeğe varmak, şümullü bir bilgiye sahibolmak istiyen okuyucularıma şunu arzedeyim ki, ileride, biraz daha mesafe katettikten sonra, bugün müellifin, üzerinde durduğu bu müşahedeler yarın başkalarının da ehemmiyetle üzerinde durmak istiyecekleri şeyler olacaktır. Bu müşahedeler, bu hikâyeler, bu olaylar ve nihayet bütün bunlar hakkındaki tahliller ve düşünceler doğru mudur, değil midir meselesi, ancak bir kül içinde halledilebilecek işlerdendir. Onların bir kaç kelime veya cümle ile, hattâ bir iki kitap yazıp okuyuvermekle çözülmesine imkân yoktur. Bu işlerde gerçek, samimî ve iyi niyetli araştırıcıya lâzım olan şey sabırla, sebatla ve ilâhî kanunlar altında insanı yüksek fikirlere götüren İyiyi, doğruyu ve güzeli bulmak aşkıyle acele etmeden, menfi tesir ve düşüncelerle telâşa düşüp heyecana kapılmadan ve bilhassa yorulmadan çalışmak ve çalışmaktır. Bu çalışmak belki aylarca, belki senelerce ve belki de, kim bilir, birkaç hayat boyunca sürecektir. Bu kitap, isminden de anlaşılacağı gibi medyomluk serisine aittir. Fakat yukarda arzedilen sebeplerden dolayı okuyucular buradaki medyomluk bahisleri arasında morali, ruh ve tekâmül bahislerini ilgilendiren bir sürü yazılara ve müşahedelere de rasgeleceklerdir. Bizim gibi düşünen kimselerin bu hâli, bir usulsüzlük değil, lüzumlu bir zarurî icap olarak kabul edeceklerine kâni bulunuyoruz. Bu kitapta medyomluğa doğrudan doğruya girilmiyor. Zira medyomluğun teorik, bilimsel ve tatbikî konularına girmeden evvel 7 ruhları tanımak lâzımgelir. insan konuşmak, görüşmek ve arkadaşlık yapmak istediği kimseleri evvelâ tanımak ister. Biz kuvvetle tahmin ediyoruz ki, «Spiritizm yapmayı» tasarhyan kimselerin arasında, ruhların kimler olduğunu, hangi şartlar altında yaşadıklarını, ne türlü imkânlar dahilinde insanlarla temas haline geçebildiklerini, bunlardan insana ne gibi iyiliklerin veya ne gibi kötülüklerin gelebileceğini düşünmeğe lüzum görmeyen insanlar çok vardır.

Bu mesele gerçekten mühimdir. Onun için klâsik ve eski »piritler de her şeyden evvel ruhları tanımağa ve onların karakterleri, kabiliyetleri, niyet ve maksatları hakkında mümkün olabildiği kadar doğru fikirler edinmeğe çalışmışlardır. Bununla beraber şunu da arzedelim ki, ruhlar hakkındaki bu ilk bilgi ile medypmluk sahasmda ilerlemek için belki de farkında olmadan ilk adımlarımızı atmış olacağız. Okuyucularımızın bu uçsuz bucaksız çalışma sahasının başlangıcında olduğu gibi bütün devamında da ayni kolaylıkla veya ayni belirsiz güçlüklerle ve ayni tedricî tekâmülle ilerlemelerini temenni ederiz. Bu kitapta takdim edilen müşahedelerin bazı kısımlarında, hattâ yalnız yeni başlayan okuyucularım için değil, bu işlerde azçok klâsik spiritizma bilgisi ile aydınlanmış kimselerin bile yadırgıyabilecekleri ve izahında müşkilâta düşecekleri noktalara rastgelmek mümkün olacaktır. Bunların izahını hemen bu kitaptan beklemek doğru değildir. Zaten bu mümkün olsaydı bütün medyomluk bahsini birtek kitabın içine sığdırmak bizim için de tercih edilecek bir iş olurdu. Binaenaleyh böyle henüz izaha muhtaç müşahedelerin derhal izahiyle uğraşmaktan ziyade o müşahedelerin, içinde bulunulan mevzu için, neticelerinden istifade etmek gerekir. A Ruh ve Madde Yayınları arasında büyük bir boşluğu dolduracağını umduğumuz «Ruhlar Arasında», ruhsal çalışmaların «irtibat» kurma dalında çaba harcayan kişilere rehberlik edebilecek niteliktedir. Bilgi ve şuur düzeyi ne seviyede, spiritizm’de ne türlü gelişim olursa olsun, ruhsal irtibatlar esnasında bu kitapta verilen bilgi ve müşahadeler geçerlidir. Bu kitap spiritizm tekniğini değil, ruh âleminin çeşitli tekâmül kademelerine bağlı varlıkların gerçek ve geçici ruh haletini tanıtan, öğreten, bilgi veren bir kitaptır. Sağlam, emin ve hızlı bir çalışmayı iyiniyet ve idrakli olarak isteyen her uygulayıcı, böyle bir eserden çok istifade edebilir. 8 Metapsişik Araştırmalar Derneğinin ödevi, üyelerinin ve onun tesir alanına giren insanların gelecekte vuku bulacak «temel değişime» hazırlanmaları bakımından, onlara ön-bilgiler vermek, «değiştirici bilgileri» ihtiyaçlarına göre yorumlayabilmek ve anlayabilmek üzere kapasitelerini arttırmaktır. Her eylemimizin amacı bu hedefe yöneliktir. Ne doktrin, ne inanç ne de başka amaç endişesi Laşımıyarak «Ruhsal İdare Mekanizması’nın» evrensel maksat ve gayesine, beşerî düzeyde hizmette bulunmak tek amacımızdır.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir