Jim Dekorne – Psikedelik Şamanizm

Şamanizm olağan gerçekliğin esas olarak kişinin kendiyle ilgili aşkınlığının ötesine geçer. O daha büyük bir amaç için, insan ırkına yardım etmek için aşkınlıktır. Şamanizmin aydınlanması, başkalarının karanlık olarak algıladığını aydınlatma ve böylece, tüm akrabalarıyla, bu yeryüzünün tüm bitki ve hayvanlarıyla bağlarını tehlikeli bir biçimde yitirmek üzere olan bir insanlık adına yolculuk etme ve görme yetisidir.’ Yeryüzünü paramparça ediyoruz, zehirlerimizi kusuyoruz -ve tüm gezegen tepki gösteriyor. Sarırılandıncılar insanların gerçekte neler olduğunun farkına varmasına yardım etmekte büyük bir rol oynayacaktır.2 Bunların insan bilincine etkilerinin incelenmesine yönelik yasal araştırmaların yasaklanması da dahil olmak üzere, sanrı landırıcı maddelere karşı çıkartılan bu amansız kanunlar nihayetinde kültürümüzün bunların delalet ettiği yeni gerçeklik modeline karşı duyduğu korkuya dayanmaktadır. Daha açıkça söylersek, eğer bu sanrısal örneği ciddiye alsaydık, yaşantımızı tümüyle değiştirmek zorunda kal ırdık. Bundan daha devrimci ve bu nedenPsikedelik Şamanizm • 9 le de (geleneksel görüş açısından) daha tehlikeli ve bastırılmaya değer birşey hayal etmek zordur. Uyuşturucu maddelere bağlı bilinç değişiklikleri Batı toplumunda ölümcül ve kişinin kendi zevkine uygun ilüzyonlar, hayaller olarak etiketlenir, böylece statükoya karşı bir meydan okuma ve sonsuza dek menedilen birşey olarak görülür. Uyuşturucu karşıtı kanunlar çıkarmamızı tetikleyen bu şiddetl i panik ulusal psişe içindeki şaşırtıcı bir mantıksızlığı ortaya koymaktadır. Katiller ellerinde ‘izinsiz’ bitkilerle yakalanan insanların aldığından daha hafif hapis cezaları alıyorlar! Amerika’da cinayet için verilen ortalama hüküm altı buçuk yılken, 700 marihuana bitkisine sahip olmak için şartlı tahliye olasılığı olmaksızın sekiz yıl zaruridir. Bitkilerin fide ya da olgun halde olması önemli değildir – federal hükümet bunlann b�r birine potansiyel bir kilo ürün muamelesi yapar.3 Bunun gibi yasalar ve bunların tezahür etmesine izin veren karışık ve fakir değer sistemi ciddi olarak gerçeklikten kopuktur. Bunları talep eden ve uygulatan insanlar tüm insani perspektifi yitirmişlerdir ve bu korkunç heykeller uzun süre önce ussal zihinlerin saygı ve sadakatinden mahrum kaldılar. Adaletsizlik her zaman yasaya karşı saygısızlığa neden olur.


Elbette bunun gülünç yanı, sanrılandırıcı maddelerin hem kişisel hem toplumsal seviyede insanların günümüzdeki sorunlarının çözümü için sunduğu açık vaattir. İşte bizim gelişmemize yardım edebilecek ilaçlar burada, fakat biz sadece bunları elde etm eyi ve kullanmayı olanaksız hale getiriyoruz. Bu, bana göre, en iyi tanımla kronik hastalıkla, en kötü tanımla da evrimsel intiharla eşanlamlıdır. Ben bugün, on yıllar önce yaşamış olduğum sannlandırıcı uyuşturucu deneyimleri nedeniyle psikoloiik ve ruhsal olarak zenginleşmiş bir insanım, yine de bu tür· maddelerin kullanılmasının herkese göre bir yol olduğunu savunacak son insanım. Bu maddeler kişisel içgörü için güçlü katalizörlerdir, fakat 10 • Psikedelik Şamanizm bunlara hazırlıklı olmayan insanların metabolizmasında özümsendiği zaman hem bireysel hem toplumsal açıdan yıkıcı oldukları ispatlanmıştır. Elbette bu, bu uyuşturucuların değil, bunları alanların bilincinin bir özelliğidir ve sanrılandırıcı lara karşı çıkarttığımız gerici yasalar. bir kültür olarak bu maddelerde asgari düzeyde bir psikolojik pişkinlik kazanmak için bile daha ne kadar yol almamız gerektiğinin bir göstergesi olarak görülebilir. Benim ve başka sayısız insanın halüsinasyon yaratan ilaçlarla, bunlar olmadan asla ortaya çıkmayacak olan çok anlamlı deneyimler yaşamış olduğumuzu söylemek yeterlidir. Ben insan farkındalığının birlik ve çokluk kutupları arasında oynadığını ve bu çokluğun içinde. insan gayretinin müttefikleri haline gelebilen zekalar bulunduğunu öğrendim. Bence en önemlisi, bu tür vakaIarın özellikle olağandışı olmamasıdır; başkaları da kimyasal bir katalizör kullanarak ve kullanmayarak benzer içgörülere ulaşmıştır. Tüm dünyadaki mistik yazılar karşılaştırı labilir düşünceleri açığa vurmakta ve psikoloji, karşı laştırmalı din ve şamanizm konusunda yapılan araştırmalardan toplanan bilgiler, bu algılamaların gerçekte bilincin gizli alt yapısını oluşturabileceğini kuvvetle öne sürmektedir! En derin farkındalık alemlerimize sert, korkuya dayanan kam.ı.nlarla yasal girişi engellemek, insanoğlu olarak özümüzün inkar edilmesinden aşağı kalmayan, çağdaş kültürümüzün en kötü hatalarından biri olabilir. Sözcüğün patalojik anlamıyla inkar, bilinçaltı psişenin derinliklerine gömülü bir kaçma mekanizmasıdır; bu inanç ve bağımlılıklanmıza karşı yasal meydan okuyuşları tanımayı mantıksız bir şekilde reddetmektir.

İnkar, örneğin, kendi koşullarının gerçekliğinden kaçınmak için alkoliklerin gösterdiği ortak bir tepkidir. İnkar günümüz dünyasında, sadece bağımlı kişiliklerin bir kötü uyum taktiğinden çok daha büyük bir sorundur. Bu süregelen (ve potansiyel olarak ölümcül) bir kültürel hastalıktır. Sandra Postel ” Karar verici”onyılda inkar” adlı makalesinde kültürel bir stratejisizlik olarak inkar ile gezegenimizin istikrarını tehdit eden tüm dünyayı saran ekolojik kriz arasında doğrudan bir ilişki kuruyor: İnkann kurbanlan gerçekle yüzleşmekten ziyade yavaş yavaş intihar etmeyi seçerler. Benzer bir şekilde, çevreyi harap Psikedelik Şamanizm • 11 eden ekonomik hedefler ve yaşam tarzlan peşinde koşarak, hemen tatmin sağlamak adına uzun süreli sağlık ve refahı feda ediyoruz -mutlu bir sona ulaşmayan bir değiş-tokuş. Alkolizmde, aile üyelerinin ve arkadaşla n n . bir danışmanın yardımıyla, alkoliği sarsıp bu inkar halinden çıkarmaya çalıştığı, müdahele diye adlandırılan bir tedavi çalışması vardır. Bu küresel çevre bozulması hastalığının hakkı ndan gelmek için de benzer bir tür ‘”müdahele . gereklidir … Yeterli sayıda cesur insan hunun gereğini idrak edip eylem< geçmeye istekli fıale gelince olağanüstü değişim mümkün olur … Bir k<: iııiuırda11 sıyrılınca, geriye başka ne seçeneğimiz kalıyor ki? (Vurgular bana aiti’ Gerçekliğin yüzüne bakma cesareti olan herhangi biri, insanın doğayı istismarının neden olduğu ekolojik bozulmaların, şimdi pekçok durumda onları harekete geçirmiş olan o büyücülerin çömezlerinin kontrolünün bile ötesinde olan. özerk kuvvetler halinde büyüdüğünü kabul etmelidir. Doğal sistemler hızlanan bir metastaz (ani yayılma) hali içindedir ve o eski yırtıcı Bireysellik, M illiyetçilik ve Kendine Özgülük örnekleri ilgilerini büyük ölçüde yitirmiştir. Bunu ne kadar inkar etmek istersek isteyelim, bu tür inançların toplumlar bir yana, bireyler için bile baki kalan pek az değeri vardır. Bu sorunlara yönelik herhangi bir makul çözüm. ··bütünün hiçbir parçasının bütüne zarar vermeden hemcinsleri pahasına gelişemeyeceği” olgusunun kabul edildiğini gösterir. Öze indirgendiği zaman, bütün bunlar bilinçteki bir kriz.

kendimizi aşikar olanı aşan bir güçler sisteminin uyduları olarak algılamaya yönelik ortak kapasitemiz ve istekliliğimizdeki bir kriz olarak özetlenebilir. Eğer bilincimiz, gerçekliği algılama şeklimiz patalojik olarak hatalıysa, o zaman bu olguyu kavrayanları mızın yeni bir örnek, zaman ve olayların akışı i çinde yerimizi bulmak ve kendimizi algılamak için yeni bir yol bulması icap eder. Şamanist kültürler kendilerini her zaman. bizim gecikmiş olarak ‘genişlemiş bilinç’ olarak tanımladığımız bu deneyüstü gerçeklik içinde betimlemişlerdi r. Bizim tarafımızdan ‘ilkel’ olarak algılansa da, çoğunlukla kabile halinde olan bu topluluklar hepi12 • Psikedelik Şamanizm mizin kendimizi riske atarak kaybettiğimiz bir anlayışı ellerinde tutuyorlar. Onlar kendilerini çevrelerinden ayrı kabul etmiyorlar ve genellikle en derin bilgeliklerini sanrılandıncı katalizörlerin sağladığı içgörülere atfediyorlar: Doğa, tecavüz edilecek ve fethedilecek düşmanımız değildir. Doğa, aziz tutulacak ve keşfedilecek kendimizdir. Şamanlık bunu her zaman biliyordu ve şamanlık, en özgün ifadelerinde, h er zaman bu yolun müttefik gerektirdiğini öğretmiştir. Bu müttefikler halüsinasyon yaratan bitkiler ve artık neredeyse iş işten geçene kadar inkar ettiğimiz bu vecit halindeki güzellik ve anlayış boyutunda ikamet eden ışıltılı ve deneyüstü, gizemli öğretici varlıklardır.’ Eğer bizler bir kültür olarak yaşamın en temel olguları ndan bazılarını inkar etmekten vazgeçeceksek, öyle görünüyor ki bunu yapmak için pek az zamanımız kaldı. Eğer küresel yaşam-destek sistemlerimizin daha fazla bozulmasını durduracak kadar kısa sürede asgari ölçüde yeni bir farkındahk tezahür edecekse, bunun şimdi gezegende bulunan insanların çoğunun yaşam süresi içinde ortaya çıkması gerekecektir. Önceki evrimsel değişimlerin zaman-ıskalası içinde karşılaştırıldığında, bu “fırsat penceresi” sadece küçücük bir saniyedir: tek bir hızlı seçim anına yoğunlaşmış milyonlarca yıl süren yavaş bir mutasyon, maddi açıdan bağımlı, yarı bilinçli türün tükenmeden önceki anda tümüyle bilinçli olma seçimidir bu. Terence McKenna, sanrılandıncı maddelerin bunlardan en çok fayda sağlayabilecek insanlar arasında zekice kullanılmasının geriye kalan zamanda böyle bir farkındalığa ulaşmak için bir yol olabileceği fikrinin önde gelen çağdaş savunucusudur: Kimyasal bağımlılıklar ve bastı rılmış psikoz ve nevrozlar da dahil olmak üzere modern çağın sıkıntısının çözümü sannlandırıcı bitkilerin deneyimlenmesinin yol açtığı gerçek risk boyutlarına doğrudan maruz kalmaktır. Sannlandırıcı bitkilerin yarattığı durum açıkça uyuşturucuların yarattığı durumun tersidir. Uyuşturucu bağımlılığı incelenmemiş, saplantılı ve alışkanlık türünden davranışların sonucudur; bunlar kesinlikPsikedelik Şamanizm • 13 le psikolojik yapılanışımızda sanrılandırıcıların azalttığı eğilimlerdir.

Halüsinasyon yaratan bitkiler alışkanlıkları yok eder ve motivasyonları, bireyin içindeki daha geniş, daha az benmerkezci ve daha esaslı bir görüş açısından içgözleme sunar. Hiç risk olmadığını öne sürmek aptalca olur, fakat bu riski almaya değmeyeceğini öne sürmek de aynı derecede cahillik olur.• Radikal ve görünüşe göre alışı lagelmişin dışında olan bu düşünce en azından altmışlı yıl lardan beri etrafta dolaşıp duruyor. Bu fikir yetmişlerin sonlarında şu görüntü altında yüzeye çıktı: Şimdi insanlığın yaşam okyanusundaki denizcilik becerilerini ıslah etmesi için öylesi ne umarsız bir i htiyaç var ki bu süreci hızlandırabilecek herhangi bir yardım kabul edilmelidi r. Bilinci değiştiren maddeler ağır bir yol olabilir, fakat şimdi dünyayı içine çekip yutan sorunlardan daha ağır ne olabilir ki? Doktorlar nadiren bedenin hastalığı için ilaç salık vermekte tereddüt ederler. Öyleyse neden biz, özellikle yaşamımızın sürmesi pamuk ipliğine bağlıyken, ruhun hastalığı için ilaçlar salık vermeyelim ki?7 Bu alıntının yazarı, düşük dozlarda büyük halüsinasyon yaratma özelliğine sahip yasal bir anestetik olan Ketamin’in psikoterapik olarak uygulanmasını savunuyordu. Muhtemelen bu ilaçla en fazla deneyimi yaşamış olan araştırmacı tıp doktoru John Lilly sonunda Ketamin’i bu amaç için fazla riskli buldu. Bu şüphenin başlıca nedeninin, doktorun ilişkide olduğu araştırma grubunun belli ki ciddi sonuçlara ulaşmaksızın halüsinasyon yaratan bu deneyimi kotaracak bir şamanist yapıdan mahrum olduğu öne sürülebilirdi: Birkaç kişi kendini ‘robot gibi’ davranışlara eğilimli gördü, hem de öyle bir noktaya kadar ki sanki bedenleri gerçekten yabancı güçler tarafından ele geçirilmişti.”

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir