Vladimir Ilyic Lenin – Bir Adim Ileri Iki Adim Geri

UZAYIP giden inatçý ve hararetli bir savaþým sürecine girildi- ði zaman, bir yandan ilerdeki giriþimleri belirleyecek temel, ana noktalar ortaya çýkmaya baþlarken, bir yandan da bu noktalara ba- kýþla, savaþýmýn, göreceli olarak küçük ve önemsiz yanlarý giderek gerilere itilir. Partimiz içinde, altý aydan beri bütün parti üyelerinin dikka- tini üzerine çeken savaþýmda da durum böyledir. Bugün, bütün savaþýmýn genel çizgileri içinde, pek az ilgi çekici olan birçok ayrýntýya ve temelde hiç ilgi çekici olmayan birçok kavgaya deðin- mek zorunda olduðum için, gerçekten önemli ve temel iki noktaya, hiç kuþkusuz tarihsel önemi olan ve bugün partimizin karþý karþýya bulunduðu [sayfa 7] * en ivedi siyasal ve son derece önemli iki nokta- ya, daha baþýndan, okurun dikkatini çekmem gerekiyor. Birinci nokta, partimizin çoðunluk ve azýnlýk olarak ikiye bölünmesinin siyasal önemine iliþkindir. Bu bölünme, partinin Ýkinci Kongresinde ortaya çýkmýþ, ve Rus sosyal-demokratlarý arasýndaki bütün öteki bölünmeleri geriye itmiþtir. Ýkinci nokta, örgütlenme sorunlarýnda, yeni Ýskra nýn [2] tut- tuðu yerin bu yer gerçekten bir ilkeye dayandýðý sürece ilke ola- rak önemine iliþkindir. Birinci nokta, partimizdeki savaþýmýn baþlamasýyla, bu sava- þýmýn kaynaðýyla, nedenleriyle ve temel siyasal niteliðiyle ilgilidir. Ýkinci nokta, savaþýmýn kesin sonuçlarýyla, bitimiyle, ilke diye ne varsa hepsinin biraraya getirilmesi, kavga diye ne varsa hepsinin bir yana konmasýyla elde edilecek ilkeler toplamýyla ilgilidir. Birin- ci noktanýn yanýtý, parti kongresindeki savaþýmýn tahliliyle; ikinci noktanýn yanýtý ise yeni Ýskra nýn ilkelerindeki yeni þeylerin tahliliyle verilmiþtir. Broþürümüzün onda-dokuzunu kaplayan bu iki tahlil, çoðunluðun devrimci, azýnlýðýn ise, partimizin oportünist kana- dýný oluþturduðu sonucunu ortaya koymuþtur. Bugün partiyi iki kanada bölen ayrýlýklar, program ya da taktik sorunlarýna deðil, ge- nellikle örgütlenme sorunlarýna iliþkindir. Yeni Ýskra tutumuna de- rinlik kazandýrmaya çalýþtýkça ve bu tutum merkez kurullarýna üye çaðýrma kavgalarýndan arýndýkça, ortaya çýkan yeni görüþün, örgütlenme sorununda oportünizmden baþka bir þey olmadýðý daha iyi anlaþýlmaktadýr. Partimizdeki bunalýmla ilgili mevcut yazýlarýn, gerçekleri yo- rumlama ve inceleme açýsýndan baþlýca eksikliði, parti kongresi tutanaklarý üzerine hemen hemen hiç eðilmemiþ olmasýdýr; temel örgütlenme ilkelerini aydýnlatmalarý açýsýndan bakýldýðý zaman, ayný yazýlarda görülen eksiklik, bir yandan yoldaþ Martovla yoldaþ Ak- selrodun, [sayfa 8] Tüzüðün birinci maddesini yazarken yapmýþ ol- duklarý ana yanlýþ ve bu yanlýþý savunmalarý, öte yandan Ýskra nýn örgütlenme ilkeleriyle ilgili tüm sistemi (burada bir sistemden sözedilebilirse) arasýnda bulunan, varlýðý sugötürmez baðýn tahlil edilmemesidir. Çoðunluðun yazýlarýnda, birinci madde üzerindeki tartýþmanýn önemine birçok kez deðinildiði halde, Ýskra nýn þim- diki yazýkurulu, açýktýr ki, sözkonusu iliþkiye dikkat bile etmemek- tedir. Gerçekte yoldaþ Akselrodla yoldaþ Martov, birinci madde üzerinde yaptýklarý ilk yanlýþlýðý þimdi yalnýzca derinleþtiriyor,

.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir