Ayfer Tunç – Ömür Diyorlar Buna

Biliyor musun ki iyi yaþanmýþ hayat bir hazinedir… Rusya’da yaþanan “prova revülasyon”un çalkantýsý henüz durulmamýþken; Baltýk’la Karadeniz arasýndaki uçsuz bucaksýz topraklar karlarla kaplýyken; Ren geyikleri ve mavi gözlü Sibirya kurtlarý kürk paltolu, kalpaklý beylerin kýzaklarýný çekerken; basit köy meyhanelerinde, Çehov’un öykülerinden çýkýp gelen kavruk ve çelimsiz köylüler ardý ardýna votka kadehlerini boþaltýrlarken; Polonya’nýn kocaman çiftlik evlerinde, borularý odadan odaya dolaþan, üstü iþlemeli, dev çini sobalar çýtýrdarken; aristokrat salonlarda üniformalý hizmetliler her sabah parlatýlan semaverleri akþam çayý için gümüþ tepsilerde getirirlerken; aristokrat ailelerin güzel ve iyi eðitilmiþ kýzlarý kabarýk etekleriyle piyano eþliðinde Polka çalýþýrlarken; 1905 yýlýnda, yüzyýllardýr bu topraklarda yaþayan Litvanya Türkleri’nden Bayraþevski ailesinin büyük ve görkemli çiftlik evinde, altýncý çocuk yedi aylýk doğdu…

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir