Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar

Görüntü, yakında, bir kıtadan digerine veya en kapalı toplumlann içinde, söz ve basıh malzeme kadar Kolay dolaşaeak. Bu devrim, her bireyin giderek artan sayıda ve sıklıkta yepyeni hizmet ve programlara kolayca ulaşmasına olanak veren, son zamanlarda ortaya çıkan teknik ve teknolojilerin sonucudur. Video gösterici i kaydedici ve video kasetleri gibi özerk gereç ve taşıyıcılara, her çeşit bilgiyi ve görüntüyü bireysel olarak elde etmeye olanak veren videoyazım· ve şifreli televizyon gibi özgün araçlara ve son olarak, kablo ve bunun uydularla oluşturduı1u bileşimlerin ortaya çıkardı yeni, yerel veya dünya çapındaki şebekelere batlıdır bu devrim. “‘Oç Medya·· Grubu: Özerk, Teleyayım···ve Telekomünikasyon Medya adını verdimiz bu teknik ve teknolojiler, Fransız hukukçulannın “kamunun kuııanımına Vıdeyazım (vid/JoıexteJ “kullanıcının, telefOA hattı Dzerinden bir merkeıl bigisayarta bcıOlanııya geçip, eklanına modn ya da çi­ :im çagıtabilmesini saOlayan, kalıhkıı elkile1im kesine gOre ça. lışan sisıem (ç.n) ., Medya: €w ifade aracı OkiJOU kadar, bir mesajın bi’ gruba ulaştı· rılmasını saOtayan bilgi yayma araçl … ının tOrnO. Radyo, televiz· yon, basın, kitap, reklam vb, (ç.n.) . … Teleyayım: (TM1611us1on); RadyoeIekliriQin otanaklaoyla veya kablo şebekesi ile gorçekldrien, bOyOk sayıdaki alıcının ilgisine yöoeijk kık yanll telekomOnikasyon. Televizyon yayımı (ç.n.). 7 açık olmalan” ölçütüne, yani bunlan kullananlann, kendilerine sWlulan hizmet ve programlan elde edebilme şekline göre birbirinden ayırtedilebilen bu aç medya grubundan birisine aittir. Bunlann birincisi iizerk medyalard,r; Video kasetleri ve video diskler, bilgisayar yazılımları ve bilgisayarla etitim programlan. Kitap ve ırazetede oldugu gibi, ses kasetleri ve mmlerde de, (plak, kompakt disk ve ses kasetleri) içerik, aletlerden ayrılamaz; sinyaller bir taşıyıcı ortama kaydedilmiştir. Ama bWllann kullanımı, kitap ve gazetenin tersine, okuma “kafası” ge· rektirir; Pikap, teyp, video ve kompakt diskçalan ve ev bilgisayan gibi. Evlerde bulunan bu donanımlar, genellikle, ·Önceden kaydedilen programlan dinletip gösterebildi gibi, kayıt da yapabilir. İkincisi İse teleyayım medyasıdır: Bunlar, yayım ağıyla (Hertzci· şebeke, abıo ve dog-rudan yayım uyduları) bıantı kurmayı saglayan donanımlar (anten veya şirre çözücü) aracılığıyla elde edilebilen hizmet ve programlardiT. Bu medyalsT, geTekli donanımlaTa sahip kişilere, bulunduklan yerlerden, çeşitli hizmetlere ve programlara ulaşma olanağı verir: Geleneksel televizyon, şifreli ve paralı televizyon ve videoiletim'” gibi. Bunlann arasından bazı­ .ları, ömen teleyazım (teIelexte)··· bu hizmet ve programların, istenildiı!i anda kişisel olarak elde Hertzci şebeke: Frekansı 3.000 GHı.”den dOşOk olan elektromanyetik dalgalardan yararlanarak, ooOrali konuma göre. 150 ki· Iometre civarında aralıklarla kurulmuş vericl, alıcı-verici ve yarısı· tıCllar aracllIQlylases ve gOrilnta sinyallerinin aktarılmasını saolayan a (ç.n.) . •• Vıdeoiletim: ViclOOtransmission; ses ve gOnlntOnOn telekomOnikasyon veya Hertzçi te\eyayım aOları veya uydular aracıilgıyiaile­ lımasJ (ç.n.) . ••• Teleyazım (!lıletelCte), kullanıcının, bir televizyon aoından geıen sinyallef arasından seçim yapıp, ekranına meıin ya da çizim çaQı·_ rabilmesini sa{ılayan. karşılıklı etkileşim kesirıe gÖfO çalışan sis· tom (ç.n.). edilebilmesine olanak tanır. Dierlerinde koaksiyel kablolarla $ç dallan şeklinde kurulmuş teleyayım anda bir “geriye dönüş yolu”, kullanıcılann kendilerine hizmet suna kaynajta bazı mesajlan iletme oıanavardır. Bu durumda, “karşılıklı etkileşim (interactiuit” olasıdır, ama bu “zayıf’tır: Sadece uzaktan başvurmaya, daruşmaya ve oy vermeye olanak tanır ve bunun yanısıra, balantı halindeki alıcılann toplam sayısı üzerinden hesaplama yapar. Son olarak, üçüncü grup, tehkomünikasyon medyalan gelir. Bunlarda karşılıklı alış verişin hacmi ·söz, metin, grafik, sabit veya hareketli görüntü· mesajın geldigi kaynakla, en sondaki alıcı arasında, her iki yönde de aynıdır. Yani karşılıklı etkileşim “güçıü”dür. Etkileşimli (interactiO, medyalar bütün mesajlar açısından, biçimleri ve amaçları ne olursa olsun, telefon söz için ne anlama geli· yorsa, aynı anlama gelirler i geleceklerdir: Bunlar, aynı zamanda “mesajlann” hem alıcısı hem de vericİsİ olan ikİ veya daha (azla kişi arasında gerçek bir diyalo salayan araçlardır. Yıldız şeklindeki yapısıyla, anahtarlamalı telefon şebekesinin üzerine oturan ve TÜSHiş (NUMERIS) diye adlandınıan, Tümleşik Sayısal Hizmetler Şebekesi (Le Reseau Numerlque 8. Integration de Services (RNIS)·), bu tümleşik şebeke, bütün snyallerin sayısallaştırıl· ması (numerisation), fiber optik kablolar (fibre optique) ve yıldız biçimindeki yapısı sayesinde her çeşit etkileşimli hİzmetin yerine getirilmesine olanak ve· rir. Bu, sabit ve hareketli görüntülerin elde edilme· sinden, en karmaşık mesleki iletişim hizmetlerine kadar uz.anır.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir