Seyit Kemal Karaalioğlu – Türk Edebiyatı Tarihi Cilt 3 – Cumhuriyet Edebiyatı

Bir ulusun ruhu zaptolunmadtkça, bir ulusun azim ve iradesi kırılmadıkça o ulusa egemen olmanın olanağı yoktur. Oysa yüzyılların meydana getirmiş olduğu bir ulusal güce hiç bir güç karşı koyamaz… Ben 1919 senesi mayısı içinde Samsun’a çıktığım- gün elimde maddi hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevî bir kuvvet vardı, işte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım… Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun, bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. Devrimlerimizin temel prensibi budur. » Mustafa KEMAL Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yol Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek maksatlar uğ runda ölmesini biliriz… Tiiık milleti giizel her şey, her uygar şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir edeı Fakat muhakkaktır ki, herşeıjin üstünde tapındığ birşey varsa, o da kahramanlıktır… Türk’e olumlu iyi bir şey veriniz. Bunu reddet meşine imkân yoktur… Türkiye bir maymun değildir ve hiçbir milleti taklit etmiyeccktir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne Batılilaşacak, o sadece özleşecektir. ATATÜ RK Ç AĞDAŞ TÜKk EDEBİYATI; Batı’ya yönelirken, ulusal kökenlerimize inme, tarihse! gelişmelerimizden güç alma yolunu açar. Yıınııs Emre, Nasrettin Hoca, Bektaşilik özellikle çağdaş edebiyatımızın ulusal gelişimine kaynaklık eder. Yurt gerçeklerine «Okuldan Yurda» görüş açısından bakılırken, 1&40 sonrası, Köy Edebiyatı’mız hız kazanır. Türk Edebiyatı Tarihi; çağın yönlerine, eylemlerine göre yazılırken, tophımumuzıın gelişmesine engel olan çürümüş edebiyat yapıtlarını ayıklamak zorunda kalır. Gevşetici değil, diriltici bir yol izler. Bilgi, duygu, heyecan bakımlarından bizi besleyen, çağımızı yansılan, engin bir düşünce gürlüğü ve özgürlüğü taşıyan örneklere ağırlık verir, örnekler verilirken, çağdaş edebiyatımızı, çağdaş dünya edebiyatına bağlıyan damarları araştırmak başlıca amaç olur. Türk Edebiyatı ile Dünya Edebiyatı arasındaki boşluğu doldurmak görevi, Cumhuriyet sonrası edebiyatımıza düşer. Cumhuriyet sonrası edebiyatımız önemli gelişmeler gösterir.


İnsan, dünya ve yaşam arasındaki kararsız bağıntılar yok olur. Halka dönük edebiyat, şiirde ve düzyazıda doğallık, tüm dünyaya açılış, halk dili genişler. Atatürk’ün görüşleri, özgür düşünceleri, edebiyatımızda derin yankılar bırakır. Çağdaş düzeye çıkma olanaklarımız artar. Sürekli gelişme, yenileşme, devinleşme içerisine girer edebiyatımız. Edebiyat, ilk defa çağımızda, konularıyla, üslûbuyla, biçimleriyle, diliyle tam bir özgürlüğe kavuşmağa başlıyor. Talât Sait H A L M A N , Çağdaş burjuva dünyasında edebiyat ve sanat gizemlemeye (mystifi 9 cation) yönelmiştir. Gizemleme gerçekleri gizlerle örtm ek demektir. Bu eğilim her şeyden çok yabancılaşmanın sonucudur. Ernst FİSCHER. Çağımız edebiyatının temel sorunu insanlıktır ve bu nedenle eylemli insancıllığın büyük ve etkili düşüncelerine bağımlı edebiyat bencc su götürmezcesinc en ilericidir. Edebiyat için insanın kendine ve hayata olan inancını pekiştirmekten daha teknik, daha asli, daha insancıl bir görev yoktur. Bunun için insaniığtn psikolojisini, düşünce sistemini kendisi ve çevrelendiği dünya üstiine düşüncelerini çarpıklaştıran sömürgeciliğin son dayanaklarından kurtarılması gerekir. Cengiz A Y T M A T O V . Tarih duygusu, yalnız kendi kuşağını etinde kanında duyarak değil, Homeros’ dan bu yana bütiin Avrupa Edebiyatı ile, onun içinde kendi ülkesi edebiyatının çağdaş bir varlığı olduğunu, çağdaş bir düzen kurduklarını duyarak yazmağa zorlar kişiyi.

E U O T . Çağ çağ, ulus ulus, genişleyerek dünya edebiyatının durgusuz duraksız sürecine katılır her edebiyat ürünü. Bu bağlamda yeri olmayan yapıt edebiyat yapıtı sayılmaz. Nermi U YG U R . Karşılaştırm alara dayanarak güvenle söylenebilir ki, şiiri, nesri ve oyun yazarlığıyla çağdaş Türk Edebiyatı Doğunun en gelişmiş edebiyatlarından biridir. Sveltana U TU R C A U R İ. B aşlangıçtan C um huriyete Çağdaş dünyanın en ileri tekniğiyle ulusal kaynaklarımızı her alanda işlemek zorundayızdır. Bunun bilincini yaşarız. Esinleneceğimiz en iyi örnekleri yine kendimizde buluruz. Kaynak değerlerimizi, kültür kaynaklarımızı taraya taraya yararlanırız. Bulduğumuz yararlı yapı taşlarından çağdaş yapıtlarımız doğmaktadır. Başlangıçtan çağımıza dek gelen edebiyatımızı, sanatçılarımızı, eski değerlerimizi inceleye gözlemlere bugüne varırız. Halkımızın öz benliğini yansıtacak sanat kaynaklarımızın kökenine ineriz. Sömürgecilerin ulusal kaynaklarımızı.

.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir