Etiket: Muharrem Ergin

Muharrem Ergin – Orhun Abideleri

Türk adýnýn, Türk milletinin isminin geçtiði ilk Türkçe metin.. Ýlk Türk tarihi.. Taþlar üzerine yazýlmýþ tarih.. Türk devlet adamlarýnýn millete hesap vermesi, milletle hesaplaþmasý.. Devlet ve milletin karþýlýklý vazifeleri.. Türk nizamýnýn, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikasý.. Türk askerî dehasýnýn, Türk askerlik san’atýnýn esaslarý.. Türk gururunun ilahî yüksekliði.. Türk feragat ve faziletinin […]