Joshua Sobol – Ghetto

Herkes soncp durziyor batta: “BBIL oyliitu nedett yuzd~n~z?” Orilara akla gelebilecek hernen heryanrtl venyonint. Sitndi, seninle buj bajajvz ve ben soncyonun sana: Getqekten bu oylinu neden yazdrn ? Soyle, Wilna Gettosu’nda bir tiyatro oldugunu bulup ortaya ~ikardi&n an, ‘artik ba~ka bir ozgiin se~im’ kalmami~tt bana, bu oyunu yazrnak zorundaydlrn. Ne detnek ‘bajka bir secenek’ kalrnuntl~tl? Ben ottzl sadece bir rastlartti olarak keSfetfitn; jitndi de kettdi oyrltllln isin beni nti sonmtkl altrnuk istiyorsrln ? Rastlantl olabilir, ne var ki ben buna cia biitiinuyle inanmiyorum. Sen Getto’daki bu tiyatro iizerine yazilanlar~ okuduktan sonra, bu dii~iince bir hayale1 gibi izledi beni. Durmadan karplma pktl, kiillerinin altlncian gijriincrck iiliil~iiin biiyiisundcki gcrqekligin giiruntiisune diiniigtii; iibiir tasiir~larimln tiin~unii geriyc itti ve butiin varlijj,iinl ele gcqirdi. Senin gibi davranlp onun kigkirt~a qagrls~nl duymazhktan gelmcye ~allStlkqa, hayalet kulagima bir korkak oldu~umil, bir tiyatro oyunu yazma konusundaki bu meydan okuyu~a yanlt vermekten ve savasi kabul etmeklen korktugumu fisildiyordu. Siiziin ozii: Hayalet benligimi aldl ve kendi korkumdan artlk korkmayacaksam kendisinin yeni benligim olabilecegini gosterdi bans. Habire korkindan siiz ediyorslm; glrtt~i soylemeliyit7t ki Bay Sobol, seni ltzun zamandir tanrdifimr surtiyonml, artcuk burada ileri surd@iin gibi korhi dliygzllanyla dolu oldt~@ln 1tic akllnla geln~emijti. Sevgili sok bilmi~im benim, ger~ekten boyle diigiiniiyt~rsan, hakkimda ogrenecegn gok gey var demektir. Dogru: u, ben bu korkulari iqimde tagyorum, felce ugratabilirler be li. Yalniz kendi tiyatro ojunlarimda, onlarin yikici giiciiyle 1)ir fegit t?todus vivetrdi (geqici anlagma) yapmak isin, iligkimi J iizeysel tutmaya cesaret edebiliyorum. Onlari, bagka insaniar i~in sahneye yansitma qabasi veriyorum, boylelikle, tiyatro 5 alonunun karanligindaki yerime siginlp onlari giivenli bir uza kllktan seyredebiliyorum. Yitte nti bati yarultntaya ~alig~yorsun? Areyi kastediyorslrrt )$ivenliJ clerken ? Karartl~ktan ne kadar korktlt@ttzu biliyont~ 11, her yarzut seyitci dertett bu birt gozlii cattavarla ~evril~vken. 1 irc@tl yerindeicrt firlayucakrnrg gibi afar, so@rk terler dokersitt … &stirdin beni, ne soyleyebilirim ki? ilk gosterinin ba~l Iizlaslna az kala gersekten dehgete kapiliyorum. Korkuns t ir an: Seyirci benim korkumda kendi korkusunu yeniden bul ecak mi? bteki insanlar bu korku duygusunu kabul edecek1l:r mi, red mi edecekler yoksa? Biitiin bu gusliikleri nisin go; e al~yorum.


Nedcn kallanryorum buna? T[intat7i, sitndi de ntasutlt geit~ klz roliitte soyluln~u. Ar’- rli~k LY. ~’er.r?ick @hi b(r.rit bir ekottontik takas var. Bilirsitt brl1111. Ayrlntt verebilir misin biraz? Tclc JUIT~U: Brrr~~ hirdaltrr, “Cok bil~lti,s,” dolie. Sijz veriyorum. 3Jijjile, Bay Sobol, ko,k~lut7tti gizli httht@lrz siirece ortla ; seni bi’itiirt itlsanlardan ~tzuklugtrr~r ve sojlutlar. 0leki i~tsattla ; soz glii7zi seyirciler, b11 korkulan kabrt 1 ederlerse, sen de or1 IL – 1211 aracili&yla yetriden taglmig olr~rszirz, fiinkzi o insartlar scrzirt d~t~lgtl(it7tii bu yolla keridileriititt bir parcasr olarak ortay 7 koyarlar. ISarikdsin! Yagcil~ga gerek yok, ginzdi senin oynttwz GETTOYa done – Iir?~. Kettdi qlttdan, bu iizel ternayla ilijkili korkrcnitrt rtasll biv gcy o/dtt@inu taiunilayabilir ntisin? Deneyeyim. Ben bir oyun yazariyim, bu benim giivencesi olmayan meslegim. Ya~im kirk beg, benim isin pek de huzurlu olmayan bir yag donemi. Tanritanimaz bir Yahudiyim, bu da her zaman kimlik sayilabilir.

israil’de dogdum ve orada yagiyorum. Korkunq guqliiklerle dolu tehlikeli bir iilke; oyle bir iilke ki, yagamini siirdurebilmek isin yalniz umarsizca savagmiyor, ayni zamanda kendi ruhunu ararken de zora diiSiiyor. Ulus, iki kampa boliinmii5. Bir yanda ulusal bencilliki her geyin iistiinde tutanlar var; ote yanda benim de iqinde ycr aldiglm bir azinllk var ki bunlar a~ik bir kaba kuwet politikasi giidiildiigiinde yalniz yikima ugramakla kalmayip tam tcrsine en amansiz diigmanlarim~zin korkung bir karikaturii olacagimizdan ve boylelikle varll@mizi ve ruhumuzu yitirecegimizden kaygi duymaktadirlar. Korkularim bunlar i~te. Hepsi iyi ve giiiel de, nedot biiyle iish’i kapall konujltjlorsltrt ? Nedert ~ekittiyorsutt ? Nedetl cesltr ve apk kon11~1711iyorslrrt? Kintitt ‘korktnc kankotiitii?’ Sen, bir yazar olaralc, sozciiklerdett korktyor t7tlts1trt? Sevgili dostum, cesur ve aqik sozler, gersegi her zaman yans~tmazlar. Bunlar, senin aklinda tuttugun tarihsel bcnze- ~imlcrse, hatlrlatmama izin ver, biiylc sozlcr ~ogu zaman ola- ):in kzibaca basitc indirgcnmesinc vc cierni~gojiye yo1 aqar. (j!lleysc srrriu !\l~rtiri BilberJilr dr~ltu 19.39 y11itt11t ~NSIIII crjlitlda yaaltrj olrlrrltlat~ni Iiu~irlatr~~alr~ltr~t. 12.lutfirr Blihe~; dii- ~iincclerini ve kny~~lanni aqlc ve kesirt sozciiltlerle dilc gelirrltekten korlcnzanl~jt~. U~~tarirlt Iti,orltt da kabaca&usite indirgumk ve dentugoji yapntaklu szr~lan~uzslrt. L once bana, onun ne yazdiglni soyle. Soyleyeyim, o zaniart Siyonistlere -yaitlq artlarlta olntasllt diye belirteyint, ajiri strgci ntlllralifleri kastedijonlt~z – saldirnzljtl; brtrtlanrz o rarihte one siirdiiklerittden allrztl yaplyonir7t: .’Giiniimiizde Ab7zattya’da hiikiinz siiren agin vc ntrttluk rihtsal bencillik, bir ul~tsrut ottcelikle bunallnt doncntlerittde bayv~irabilece@ en do$t ve ell a111apl~rpolitikadlr.

r. Bu bertcillik, biz Yahudilere yorteldi@ takdirde kotiidiir, fiinkii bizint

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir