Kolektif – Efsane Istanbul

Ef sa ne ler, ta rih bo yun ca kül tü rü mü zün önem li bir öðe si ol muþ lar dýr. “Söy len ce ler”, “ina nýþ lar” ve ”mi tos lar” adýy la da aný lan ef – sa ne ler, söz lü ta ri hi mi zin can lý ve ya þa yan öðe le ri dir. Ef sa ne ler sa de ce kah ra man lýk des tan la rý içer mez, on la rýn çe þit le ri var dýr. Bun la rýn en önem li le ri, hiç þüp he siz, fark lý me de ni yet le re baþ kent lik yap mýþ olan gü – ze lim Ýs tan bul’u an la tan þe hir ef sa ne le ri dir. Âde ta bir ma sal þeh ri olan Ýs tan bul’un ku ru lu þun dan fet hi ne ta rihî anýt la rýn dan her kö þe si ne ka dar halk di lin de do la þan, bir bi rin den fark lý ef sa ne le ri var dýr. Ama cý – mýz, siz le ri þeh ri miz de iz dü þüm le ri bu lu – nan bir ha yal ge zin ti si ne çý kar mak ve Ýs tan – bul’un gi zem li at mos fe rin de do laþ týr mak – týr. Bü tün ef sa ne le riy le Ýs tan bul’u an lat ma ya gü cü müz yet mez. Çün kü Ýs tan bul bin ler ce yýl lýk ta ri hiy le ve her kö þe siy le bir ef sa ne dir za ten. An cak Ýs tan bul’u ger çek ten se ven in – san lar, ken di le ri ne an la tý lan her ef sa ne nin için de Ýs tan bul ol sun is ti yor lar. Ýþ te eli niz de – ki ki tap, bu Ýs tan bul âþýk la rý na için de Ýs tan – bul’un ol du ðu bir ef sa ne zi ya fe ti su nu yor. Ma sal la rýn ak si ne, ef sa ne ler de an la tý lan – lar halk ta ra fýn dan ger çek ten ol muþ gi bi ka bul edi lir. An la tým da yer yer mü ba la ða Efsane Ýstanbul seyyarkitap.com 12 sa na tý, ha yal gü cü, do ða üs tü olay lar, öz – lem ler, di lek ler iþin içi ne so ku lur ama, ef – sa ne nin mut la ka da yan dý ðý bir ger çek lik var dýr. Hat ta Ýs tan bul’un an la tý lan her ef sa – ne sin de bu kent te bu lu nan fark lý ina nýþ la rýn iz le ri ni bi le sü re bi lir si niz. Bu ne den le, an – lat tý ðý mýz her ef sa ne yi Ýs tan bul’un ta ri hi ve sos yo-kül tü rel ya pý sý içe ri sin de de ðer len – dir mek ge re kir.


Þe hir ça lýþ ma la rýn da söz lü ta ri hin öne mi çok bü yük tür. Þüp he siz ki ef sa ne ler bu söz – lü ta ri hin vaz ge çil mez bi rer par ça sý dýr. Ef – sa ne Ýs tan bul ki ta bý mýz, þeh ri mi zi bu yö nüy – le ta ný mak için bir gi rizgâh ni te li ði ta þý mak – ta dýr. Ýs tan bul’un sýr do lu ta rihî ka pý la rý ný bir lik te ara la mak di le ðiy le. Ya yýn Ku ru lu 13 Efsane Ýstanbul seyyarkitap.com BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM ÝS TAN BUL’UN KU RU LUÞ EF SA NE LE RÝ An la tý lan her ef sa ne nin için de Ýs tan bul ol – sun is te yen bu þeh rin âþýk la rýn dan bi ri nin Fa tih Sul tan Meh met ol du ðu nu söy le me ye ge rek var mý aca ba? Böy le ol maz sa bu þeh – rin ka pý la rý ný aç mak ona na sip olur muy du yok sa? Ri va yet olu nur ki Fa tih Ýs tan bul’u fet het ti ði za man bu þeh rin bü yü sü ne bi raz da ha ka pýl mýþ ve onun na sýl ku rul du ðu nu me rak et miþ tir. Dö ne min eli ka lem tu tan bü tün ilim er ba bý ný top la yýp ken di si ne bu þeh rin an la týl ma sý ný is te miþ tir. Ona an la tý – lan lar dan bi ri de aþa ðý da ki Hz. Sü ley man ef – sa ne siy miþ.1 Efsane Ýstanbul seyyarkitap.com 14 Ba na bir ma sal an lat ba ba Ýçin de tüm sev dik le rim Ýçin de Ýs tan bul ol sun Ye ni Tür kü 1. Ste fa nos Ye ra si mos, Türk Me tin le rin de Kons tan ti ni ye ve Aya – sof ya Ef sa ne le ri, Ýs tan bul, Ýle ti þim, 1998, s. 13. HZ. SÜ LEY MAN EF SA NE SÝ Bü tün yer yü zü ne hâkim olan Hz.

Sü ley – man’a sa de ce Ok ya nus De ni zi’nde ki Fren – duz Ada sý’nda hü küm sü ren Si don kar þý çý – ký yor muþ. Öy le ki Si don: -Sü ley man da kim olu yor muþ. O hü küm – dar ise ben de hü küm da rým. Onun as ke ri var sa, be nim de var. Bu ra ya ge lir se gö re ce – ði ni he sap la sýn, di yor muþ. Bu söz le ri du yan Hz. Sü ley man çok kýz mýþ ve: -Za val lý Si don! Ne de di ði nin far kýn da de – ðil, di ye gü lüm se miþ ve son ra: -Yer yü zü nün bü tün cin le ri, pe ri le ri, kurt – la rý, kuþ la rý, bir fýr tý na olup Si don üze ri ne yü rü yün, de miþ. Ka ra bir bu lut gi bi Fren duz Ada sý’na çö ken Hz. Sü ley man’ýn or du su ile Si don’un as ker – le ri ara sýn da baþ la yan sa vaþ çok faz la sür – me miþ. Ada çok ký sa bir sü re içe rin de Hz. Sü ley man or du su ta ra fýn dan tes lim alýn mýþ. Bu ara da sa vaþ ta öl dü rü len Si don’nun dün – ya lar gü ze li olan Ali na adýn da bir ký zý var – mýþ. Bu nu gö ren ko mu tan lar ona ký ya ma yýp onu sa pa sað lam ola rak Hz. Sü ley man’a ge – tir miþ ler. Bü tün yer yü zü ne hük me den Hz.

Sü ley man, kar þý sýn da bu ha ri kulâde gü ze li gö rün ce ona: -Ey gü zel ler gü ze li! Ba ban yap tý ðý bü yük den siz li ðin ce za sý ný çek ti, be nim bun da hiç – bir ka ba ha tim yok tu. Sa na gön lü mü kap týr – 15 Efsane Ýstanbul seyyarkitap.com dým, söy le bir is te ðin var sa he men ya pa yým, de miþ. Ali na iki gö zü iki çeþ me, dur ma dan að la – ya rak: -Be ni te sel li ede cek hiç kim sem kal ma dý. Be ni ra hat la tan göz yaþ la rý mý da ba na çok mu gö rü yor sun, di ye rek ser ze niþ te bu lun – muþ. Bu acý söz ler üze ri ne Hz. Sü ley man ona çok acý mýþ ve: -Sa na gö nül ve ren ve sen den hiç bir þey esir ge mek is te me yen ben va rým ya! Bun dan böy le se vin cin de göz ya þýn da ben ola ca ðým, di ye rek onu te sel li et me ye ça lýþ mýþ. Ali na bi raz te sel li ola cak ki Hz. Sü ley – man’a ba ka rak: -Öy le ise sen den sa de ce yer yü zü nün en gü zel ye rin de ku ru la cak bir sa ray is ti yo rum, de miþ. Hz. Sü ley man bu na çok se vin miþ ve bü tün cin le re ve pe ri le re: -Ba na yer yü zü nün en gü zel ye ri ni he men bu lun, di ye emir ver miþ. Cin ler ve pe ri ler dün ya nýn en gü zel ye ri ni ara ya dur sun lar, Hz. Sü ley man da gü zel Ali – na’sý ile se ya ha te çýk mýþ. Ge ze ge ze Ýs tan – bul’un þim di ki Sa ray bur nu’nda ge ce ko nak – la mýþ lar. Bu ra da ra hat bir uy ku çe ken Ali na, sa bah uyan dý ðýn da mah mur göz ler le et ra fý sey ret tik ten son ra: -Aman Al lah’ým! Bu ra sý ne gü zel yer böy – le, de miþ.

Efsane Ýstanbul seyyarkitap.com 16 Bu söz le ri du yan Hz. Sü ley man cin le re, pe ri le re: -Ali na’nýn is te di ði sa ray iþ te bu ra da ya pý – la cak, de miþ. Böy le ce bu ra da sa ray ya pýl mýþ; za man la et ra fý na ya pý lan ev ler le gü ze lim Ýs tan bul þeh ri ku rul muþ. MAD YAN OÐ LU YAN KO EF SA NE SÝ Ýkin ci Sü ley man ola rak da bi li nen Mad yan Oð lu Yan ko’nun Ýs tan bul’u kur ma ef sa ne si de çok il ginç tir. Ef sa ne ye gö re, Yan ko bir gün bü tün adam la rý ný top la ya rak bü yük bir zi ya fet ver miþ. Zi ya fet do la yý sýy la çok yo rul – muþ ola cak ki he men de rin bir uy ku ya dal – mýþ.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir