Etiket: Kolektif

Kolektif – Okusun da Buyusun – Dunya Cocuk Masallari

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir kral ve kraliçe varmış. Bunların çok iyi kalpli birde kızları varmış. Bu ülkede herkes mutluluk içinde yaşarmış. Sarayın yakınlarında ise kötü kalpli bir cadı yaşar, mutlu insanlardan nefret edermiş. Kral ve ailesinin de mutlu olması cadıyı çıldırtırmış. Cadı sonunda bu mutluluğu bozmaya karar vermiş. Bunun için fırsat […]

Komedya Fars Grotesk (Tiyatro Tarihi ve Düşüncesi II)

ð Bu yıl ortaçağ tiyatrosu dersi veren Sevinç Sokullu, uzman olduğu konulardan komedya konusunda da bir dizi ders verdi. Bu notlar bu derslerden derlenmiştir. Komedya Komedyanın Doğuşu Harman sonrası şarap tortularıyla yüzlerini boyayarak konvoy oluşturan kommos alayları önde bir fallusla yürürlerdi. Dolaşıp dururlar ve “şimdi size dinlemediğiniz bir şarkı söyleyeceğiz” derlerdi. Bu sözler, Aristofanes’te bulunabilir. […]

Kolektif – Mormon Kitabı – İsa Mesih Hakkında Başka Bir Tanıklık

Mormon Kitab›, Kutsal Kitap’la karfl›laflt›r›lmaya de¤er, kutsal yaz›lardan oluflan bir kitapt›r. Tanr›’n›n eskiden Amerika k›tas›nda yaflam›fl olan insanlarla kurdu¤u iliflkilerin bir kayd›d›r ve sonsuz Sevindirici Haber’in bütününü içerir. Bu kitap, birçok eski peygamber taraf›ndan peygamberlik ve vahiy ruhuyla yaz›lm›flt›r. Eski peygamberlerin alt›n levhalara yaz›lm›fl olan sözleri Mormon adl› bir peygamber-tarihçi taraf›ndan aktar›lm›fl ve özetlenmifltir. Bu […]

Kolektif – Zebur (Mezmurlar)

1: 1 Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, Günahkârların yolunda durmaz, Alaycıların arasında oturmaz. 1: 2 Ancak zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. 1: 3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, Meyvesini mevsiminde verir, Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. 1: 4 Kötüler böyle değil, Rüzgarın […]

Kolektif – Yeni Ahit – Incil

İncil, Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes’in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen ad. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil, yazarlarının adıyla anılır. İncillerde, Hıristiyanlığa göre İsa’nın hayatı ve öğretileri anlatılır. Türkçeye Arapçadan geçen kelimenin aslı Yunanca (Evangelion) şeklindedir ve ‘iyi haber, müjde’ anlamına gelir. . İncil […]

Kolektif – Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz

Nutuk, İsmail Arar, Uğur İğdemir, Sami N. Özerdim tarafından günümüz Türkçesiyle hazırlanmıştır. Baylar, Lozan Antlaşması’nın eklerinden olan boşaltma protokolu uygulandıktan sonra, tümüyle düşman elinden kurtulan Türkiye’nin bütünlüğü eylemli olarak gerçekleşmişti. Artık yeni Türkiye devletinin başkentini yasa ile saptamak gerekiyordu. Bütün düşünceler, yeni Türkiye’nin başkentinin Anadolu’da ve Ankara kenti olması gerektiğinde toplanıyordu. Coğrafya ve strateji durumu […]

Kolektif – Ülkücü Komando Kampları

Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği: 22. 1. 1963 tarihinde genel merkezi İzmir’de olmak üzere faaliyete geçmiştir. Derneğin gayesi; başta komünizm olmak üzere yıkıcı, yıpratıcı ve bozguncu fikir cereyanları ile mücadele etmek, milli kültürümüz, milli ve manevi değerlerimizi korumaktır. Başta Ankara, İstanbul, Adana, Bursa ve Konya gibi büyük şehirler olmak üzere bir çok vilayette şubeleri mevcuttur. Ülkü […]

Kolektif – Tevrat

Yar. 1: 1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 1: 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. 1: 3 Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. 1: 4 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 1: 5 Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam oldu, […]

Kolektif – Tevrat & Zebur

1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. 3 Tanrı, ‹‹Işık olsun›› diye buyurdu ve ışık oldu. 4 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 5 Işığa ‹‹Gündüz››, karanlığa ‹‹Gece›› adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. […]

Kolektif – Terörizm Efsanesi

Terörizmin incelenmesinde tutulacak iki yol vardır. Konuyu ciddiye alan doğru bir yaklaşım ya da terörizm kavramının bir güç dizgesinin hizmetinde kullanılacak bir silah olduğunu kurgulayan propagandacı bir yaklaşım. Her ikisinde de nasıl yol alınacağı bellidir. Doğru yaklaşım yolunu tutarsak, neyin terörizm olduğunu belirlemekle işe koyuluruz. Sonra görüngünün örneklerini —ciddiysek belli başlıları üzerinde yoğunlaşarak— araştırır, nedenler, […]

Kolektif – Tefsir’ül Münir

Bilimevi okuyucu nezdindeki kazanmış olduğu güven ile temel eserler dizisine devam etmektedir. Elinizdeki bu eser bütün İslam dünyasında kabul görmüş muteber bir tefsirdir. Yazarı yazmış olduğu fıkıh konusundaki eseri ile gerek İslam dünyasında gerekse Türkiye’de haklı bir ün kazanmıştır. Yine yayınevimiz tarafından 10 cilt halinde islam Fıkhı Ansiklopedisi adıyla Türkçeye kazandırılan ve günümüz insanı ve […]

Kolektif – Suclu Oykuler

Selim’in cesedi iki gecedir çiçeklerin arasında yatıyordu. Sırtüstü düşmüştü, çiçeklerin saplarını kesmek için kullandığı bıçak, kalbine saplanmıştı. Cumartesi gecesi öldürüldüğünü düşünüyorduk. Katil onu öldürdükten sonra kapıyı çekip çıkmış olmalıydı. Araya tatil girince, çiçekçi bir gün kapalı kalmış, cesedi bu sabah dükkânı açmaya gelen çırak bulmuştu. Olay mahallini incelerken, arkada bir patırtı koptu. Orta yaşlı bir […]

Kolektif – Sozden Yaziya

2004-2005 akademik yılı bahar döneminde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla “Yazıdan Söze” adlı bir lisansüstü sempozyumu düzenledik. İki yılda bir tekrarlanması planlanan bu sempozyumun ilkini aslında daha önce 1994 yılında o zamanki yüksek lisans öğrencilerimiz gerçekleştirmiş ve bildirilerini Sözden Yazıya adıyla üniversitemiz yayınevince yayımlatma imkânı bulmuşlardı. Daha sonra […]

Kolektif – Sahabeler

Peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olarak bir ân gören, eğer âmâ ise bir ân konuşan mü’mine “Sahâbî” denir. Birkaç tânesine “Eshâb” veya “Sahâbe” denir. Hürmet olarak Eshâb-ı kirâm denir. Peygamberimizi, kâfir iken görüp de, Resûlullahın vefâtından sonra îmâna gelen veya Müslüman iken, sonra mürted olan ya’nî Müslümanlıktan çıkan sahâbî olamaz. Zaten Peygamber efendimiz, Eshâbından […]

Kolektif – Risale-i Nur’a İlk Adım

[Bu Önsöz, Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim tarafından yazılmıştır.] Büyük İkbâl’e ait olan önsözde demiştim ki: “Büyüklerin tarih-i hayatları okunurken, ulvî menkıbeler söylenip aziz hâtıraları anılırken, insan başka bir âleme girdiğini hissediyor. Gönlünü, ter temiz sevgi hislerinin ulvî ateşi yakıyor ve ilâhî feyzi sarıyor. Tarih öyle büyük insanlar kaydeder ki, birçok büyükler, onlara nisbetle […]

Kolektif – Revizyonizmin Revizyonu

Günümüzde en sık duyulan sözcükler, hiç kuşkusuz, “glastnost” ve “perestroyka”dır. Bunlar SBKP’nin 27. Kongresi’nde kabul edilen “tezler” olmaktan öte, uluslararası planda birçok ilişkinin yeniden tanımlanmasına ve yeniden biçimlenmesine yol açan genel bir anlayışı ifade etmektedirler. SBKP’nin 1956’daki 20. Kongresi’nden bu yana geçen otuz yılı aşkın süre içinde dünya çapında pek çok değişiklikler ortaya çıkmıştır. Ancak […]