Dario Fo – Tecavüz (Kadın Oyunları)

TECAVUZ (On Oyun) Bugiin MIa, aptalca bir dii~iince nedeniyIe, bir kadm istegi dl~mda cinsel iIi~kiye zorlandlgmda, tecaviize ugradlgmda, “~ansl” varsa ba~vuracagl yetkili makamlar ancak kadm <;okhlTpalanml~ ve kan revan i<;indeyse diizenleme yaplyorlar. Belki de OLSE daha iyi olur! Onlar i<;intecaviiz izleri ta~lyan bir ceset daha garantilidir. Son haftalarda Roma Mahkemelerine yedi tecaviiz olaYl geldi. OkulIanna giderken saldmya ugrayan bir grup ogrenci … Hastanede yatan bir hasta da yine saldmya ugraml~. Bunlann dl~mda kocalan tarafmdan tecaviize ugradlgl i<;inhaklanm kullamp bo~anmak i<;inba~vuran e~ler de vardI. Her ~ey cinsel su<;belirsizliginin getirdigi bir karma~adlT. Ama daha igren<;olam, ~iddet yanlIsl bir ah~kanhkla polis, doktor, yargl<;ve kar~l avukatlann tecaviize ugrayan kadmm, hayali adalet i<;in,yetkili makamlara ba~vurusunda bile, kadml elde etme arzusuyla davranmalandlT. Size bir tecaviiz mahkemesindeki sorgulamamn tamammda, igren<; ve a~agIllk yontemlerin kullamldlgl ve zabltlara ge<;mi~ olan klslmlan okuyacaglm. (Tipleri canlandmr) DOKTOR: ,Kii<;iikhamm, ya da bayan; tecavi.iz siiresince sadece aCInil duydunuz, yoksa bir <;e~ittat aldmlz ml? Yani bir tiir tatmin? poLis: Boyle bir siirii erkekle, sarunm dart ki~i, hep be raber, boylesi sert bir tutkuyla, onlardan ho~lamp, onlan hi<; umutlandlrmadlruz ml? YARGI <:::Hep pasif miydiniz, yoksa bir noktada olaya kahldmlz ml?>

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir