Dario Fo – Yalnız Kadın (Kadın Oyunları)

Sahne dekoru: Sahne kenarlarmda iki kapl. Bir kaplda sahne gerisinde. Sagdaki daire kaplSI. Soldaki yatak odasmm. Sahne gerisindeki kapl mutfagm. Sahne ortasl11.dauzzm bir masa ve iizerinde bir telefon, bir radyo, bir iilii, bir tas, bir siipiirge. Masa oniinde bir tabure. Ayrzca, odadaki herhangi bir mobilyanm iizerinde bir kase; i9inde alkol, pomat, yara bandl, flaster vb. Duvara dayalz bir av tiifegi. Bir sandalye. Sahne herhangi bir orta smzfm hizmet9i odasl gibidir. jgeri, elinde 9ama~lr sepetiyle bir kadm girer. Uzerindeki sabahhgll1 gogsii a9lktlr. Radyo sonuna kadar a9lk 9almaktadzr. Utii masasma gelir. Erkek gornlegini aliI’, iitiilemek ister gibidir. Gomlegi silkelemek i9in, sa/me oniinde oldugu dii~i.iniilen pencereye dogru ilerler ve sanki kar~l binada birisini gormekten 90k memnun olmu~9asma durur. Yiiksek sesle, dikkatliceo Signora, Signora … Giinaydm! Ne zamandan beri kar~zda oturuyorsunuz. Ta~mdlgmlzl fark etmedim bile. Hep bo~ zannediyordum. Memnun oldum … (Bagmr) “Memnlln oldum” diyorum, duymuyor musunuz? Ha hakhszlllz … radyo … bir dakika hemen kapatIyorllm. (Deva1l1eder) Kllsura bakmaym … Evde yallllzken radyoyll somma kadar a<;mazsam, kendimi asmak ge<;iyori<;imden … Bu odada s(irekli <;alan bir CD var. (KapzYl a9maya gider) Duyuyor mllsllnllz? (Muzik scsi duyulur sonra kaplyl yeniden kapat/r) Mlltfakta da bir teyp … mil’ bar;kakapIyl a9ar. Kapar.) Duydunuz mu? Boyle olunca evin i<;indenereye gidersem gideyim kendimi hi<;yallllz hissetmiyorum … (Masamn yam- na gidel~ i~ine ba~lar. Erkek gomlegini Utiiler) Yoo, yatak odasmda yok … daha neler … ok ok. .. orda televizyon var … hep a<;lk durur … sesi de a<;lk… $imdi bir ayin var, ilahi soyWyorlar … Leh<;e… ne dil … Tam papal arm dili … Anla;;llmaSI olanakslz … Evet … dans muzigi olmayanlarda ho;;uma gidiyor aman gurultU olsun yeter … Beni yall1lzlJktan kurtanyor Siz ne yaplyorsunuz yalnlzlIk <;ekmemek i<;in? Haa oglunuz var … Ne ;;ans … Ay. .. ne aptahm benim de bir oglum VaI~hatta benim iki tane var … Biri buyuk, biri kii<;iik … Hay Allah, kusura bakmaym sizinle konu~maya dalmca obiirunii unuttum … Ama bana arkada~hk etmezler … Biiyuk olan biiyiik, onun kendi arkada;;lan var. Kii<;iigii evde hep benimle ama oda kii<;iik … hep uyur, kaka yapar, mama yer, hodar, hem de bir horlar, buyiik adam gibi … Ama ben yakmnuyorum, evimde mutluyum, hi<;bir ~eyim eksik degil, kocam hi<;bir ~eyimi eksik etmez Bana sera bitkisi gibi ozen gosterir Her ~eyim var Benim ~eylerim var… buzdolablm var Biliyorum herkesin buzdolabl var ama (Onemseyerek) benimki buzlan yuvarlak yuvarlak yaplyor. Sonra <;ama~lr makinem var … 24 silindirli … Ylklyor ve kurutuyor, hem de nasll kurutuyor. Bazen iitiileyebilmek i<;in yeniden Islatmam gerekiyor. Oylesine kazlk gibi oluyor … Soma dudiikli.i tencerem var … Soma mikser, mikserim var … Her odada miizigim var. Daha ne isterim … Eninde sonunda yalnIz bir kadmllll … Hlmm … vardl, yani geliyordu, gundelik<;i ka<;tI, soma bir ba~kasl geldi 0 da ka<;tI… Efendim? Yoo hayn’ benim yiizumden degil $eyy (Sinirli) Kaymbiraderim yiizunden … $ey … elliyor elliyordu yani … tam da oralannl… hastalandI. .. Maraz nll? Marazml bilmiyorum, bildigim kIZlan elledigi … e tabii onlar da hakh olarak isyan ediyorlardI. Siz olsal1lz onlann yerinde sevgili signora … call1l1lz burnunuzda tam i;; yaplyorsunuz, bir el eteginizin altmdan … trak. .. Siz bir bilseniz, kaymbiraderimde bir el var … Allahtan sadece bir tane var. Yok cal1lm ne sandmlz, kaza …:bir araba kazasI. .. di.i;;unun daha 30 ya;;mda … (Bu konu~ma esnasmda peHeere onUHdeki tabureye otunnu~tur, kom~uyla yiiz yiize konu~ur) 0 kadar gen<;… her tarafl kInk… Ba;;tan a;;agl al<;lda, oturur durumda al<;lya aldllar … rahat etsin diye … Yemek yemesi ve nefes almasl i<;in kii- <;iik bir delik blrakhlar, konu~amlyor da bir ;;eyler geveliyor bazen, hi<;:bir ;;ey anla~llmlyor. Gozleri de saglam onun i<;:ingozlerini al<;lya almadllar, dl~anda blraktIlar, sonra 0 elini de dl~anda buaktllar 0 da saglam … Bir de ~eyi saglam, nasll denir … ($a~kmdlr) Daha yeni tal1l~tIk benim hakkllllda yanlI~ ~eyler dii~i.inmenizi istemem, yani … ~eyi saglam kaldl. .. orasl … hem de nasll saglam Biraz fazla saglam. Her an ;;ey istegi var … anlarsmlz ya evet akll hep orda … okur, <;ok okur … hep ogrenir … porno’dergilerden … OdaSI agzma kadar 0 igren<; dergilerle dolu, bilirsiniz ya 0 <;e~itli pozisyonlardaki ppJak kadm resimleri olan dergiler … Rahatslz durumlarda … Bana sorarsal1lZ, 0 zavalll kadmlan da 0 pozlan aldlktan soma al<;lya koymak Hlzlm kaymbiraderim gibi … Anatomik et par<;alan, buyi.iti.ilmi:i~, renkli … Sanki kasaplann el ilanlanndan aI1l1ml;;… Bu resimlerden biri elime ge<;:erse 0 gi.in biftek pi~iremiyorum, midem bulanlyor … i~te boyle, kadmlar ka<;lllca kay1l1biraderimle ben ilgilenmek zorunda kaldml. Kocam i<;in… eninde sonunda onun karde~i … (i~itmez) Neeee? Bana saygl gosterir… Bir 0 eksikti … Beni ellemeden once muhakkak izin alIr … Once, mutlaka SCHar… (Iclefon falar) Ah, kocam olacak. .. hep bu saatlerde arar beni, oziir

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir