Ahmet Şerif İzgören – Dikkat Vücudunuz Konuşuyor

Bazen su alt›nda o güne kadar hep gördü¤ünüz, fakat hiç fark etmedi¤iniz bir fley görürsünüz; inip yak›ndan inceledi¤inizde, dokundu¤unuzda, o güne kadar keflfetmedi¤iniz, inan›lmaz, büyülü bir canl›yla karfl› karfl›- yas›n›zd›r. Bugüne kadar hep gözünüzün önünde olan bu büyülü canl›y› nas›l da fark etmedi¤inize flaflars›n›z. Ben de bu kadar yo¤un bir biçimde kulland›¤›m›z, verdi¤imiz mesaja as›l anlam› yükleyen bu dili flans eseri fark ettim. 1987 y›l›ndan beri ifl yaflam›n›n içindeyim. Bunun yaklafl›k sekiz ay› d›fl›ndaki bölümü, irili-ufakl›, sivil-asker, özel sektör-devlet gibi çeflitli gruplarda yöneticilikle geçti. O günden beri üzerinde çal›flt›¤›m, birçok kaynaktan okudu¤um, as›l önemlisi ifl yaflam› içinde ve yönetimde kulland›¤›m bir konu oldu. Verdi¤im seminerlerin birço¤unun sonunda benden bu konuda bir kitap yazmam› istediler. Dikkat Vücudunuz Konufluyor’u yazmadan önce okudu¤um kitaplarda öncelikle flunu gördüm: Amerikal›n›n kendi kültürüne uygun olarak yazd›¤› bilgileri al›p Türkiye’deki ifl yaflam›na oldu¤u gibi adapte etme flans›n›z hiç yok. Tabii, bu kültürler aras›nda benzerlikler oldu¤u da yads›namaz. Hattuflafl’taki Yaz›l›kaya’da Hitit Kral› fiippuliuma’n›n yaz›tlar›nda geçen Tanr› Hessup’u, yüzy›llar sonra Hindistan’da Tanr› Zui olarak görürsünüz. Ayn› Tanr› Ege’de Olympos’un zirvesine Zeus ismiyle ç›kar. ‹skender do¤u seferine ç›kt›¤›nda tanr›lar›na Anadolu’da rastlar ve çok flafl›r›r. Ayn› Tanr› bugün Bat›’da Zui’nin gününde, yani (Tuesday) sal› gününün isminde yaflar. Kültürler aras›nda baz› benzerlikler oldu¤u do¤ru; ama bu benzerlikler bir süre sonra her ülkede farkl›l›klar gösterir. Bu yüzden kitab›n bizim kültürümüzü yans›tmas›na dikkat ettim.


Okudu- ¤um kitaplarda benim dikkatimi en çok çeken konulardan biri de, hep 15 1 Neruda, Pablo (1954). Santiago Üniversitesi konuflma metni. bahsedilen konuya çok uygun ve pek de inand›r›c› olmayan “Hiç unutmam sat›fl müdürüm bir gün…” diye bafllayan senaryolar oldu. Baz› kitaplarda ise herkesi salak yerine koyan ve sadece kendi davran›fllar›n›n ne denli profesyonelce oldu¤unu anlatan, sat›r aralar› hep “salaklar için baflar›n›n 10 alt›n anahtar›”yla dolu olan alayc› bölümleri okudum. Kitab›n içinde bu tür ibarelere rastlamayacaks›n›z. “Mesaj›n kodlanmas›”, “al›c› taraf›ndan irdelendikten sonra döngülenmesi” ve “bireye ikilemlenmesi” gibi teoriler de görmeyeceksiniz. Dilin bizim konufltu¤umuz dil olmas›na ve yurt d›fl›ndan verdi¤im örnekler haricinde ‹ngilizce bir terim kullanmamaya dikkat ettim. Kitapta çok fazla isimle karfl›laflacaks›n›z. Bunun nedeni, bilginin çok de- ¤erli oldu¤unu ve her türlü bilgiyi ald›¤›m insanlar›n isimlerini vermem gerekti¤ini düflünmemdir. Tüm bildiklerimiz baflkalar›ndan ö¤rendiklerimizdir. Bu kitab› yazmamda bana bir fleyler ö¤reterek yard›mc› olan tüm dostlar›n isimlerini bir sayfada toplanm›fl bulacaks›n›z. Kaynakça bölümünde al›nt› yapt›klar›m›n yan› s›ra, al›nt› yapmam›fl olmama ra¤men, bu kitab› yazarken, bende birtak›m fikirlerin oluflmas›na katk›da bulunan, konuyla ilgili okudu¤um kitaplar›n isimlerini de yazd›m. Robert Colteway, Alman bir arkeologdur ve Babil’in Asma Bahçeleri’nin peflinde kaz›lar yapar. Önce surlar› bulur ve Babil’in Asma Bahçeleri’ni buldu¤unu zanneder; ama yan›lm›flt›r. Kaz›larda buldu¤u 25000 tabletin hiçbirinde Babil’in Asma Bahçeleri’nin ismi bile geçmez.

Çünkü Babil’in Asma Bahçeleri yoktur! Ege’de zeytin ve peynirle beslenen Platon’un ö¤- rencileri Do¤u’ya gittiklerinde, müthifl ve zengin bir dünyayla karfl›lafl›rlar. Yunanistan’a döndüklerinde orada gördükleri envai çeflit meyveleri, bahçeleri ve uygarl›¤› abartarak anlat›rlar; gittikçe anlat›lanlara daha fazla inan›lmaya bafllan›r. Sonunda hepimiz, olmayan Babil’in Asma Bahçeleri’ni dünyan›n yedi harikas›ndan biri zannederiz. 16 “S›radan fleyleri gözünüzde büyüterek mucizevi fleylere dönüfltürmeyin, bunun yerine mucizevi fleyleri s›radan fleylere dönüfltürün” diyor Francis Bacon. Kitapta anlatt›klar›m›n günlük yaflamdan uzak olmamas›na çal›flt›m. Kimi yazarlar›n beden dili ile ilgili abart›l› buldu¤um yorumlar›n›, kimi hareketlere yükledikleri anlamlar›, günlük yaflant›m›zda ve ifl yaflam›nda hiç görmedi¤im için kullanmad›m. Sahte Asma Bahçeler yaratmamaya çal›flt›m. Beden diliyle ilgili çok temel, hepinizin bildi¤i konulara ise (e¤er biri esniyorsa uykusu gelmifltir gibi) kitab›, bizlere saf muamelesi yapan, yumurta piflirme makinesi kullanma talimatlar›na çevirmemek için de¤inmedim. Onun için kitapta basit konulardan çok, ayr›nt›lara rastlayacaks›n›z. Bir fiili atasözüdür: “Sinek ter içindeki öküzü dürtmüfl, ‘Tarlay› sürerken amma yorulduk de¤il mi?’” demifl. Bu kitab› yazarken bana çok fley ö¤reten dostlar›m›n, bana bu zaman› ay›rmam› sa¤layan ‹ZGÖREN&AKIN’l› ekip arkadafllar›m›n çok büyük katk›s› oldu. E¤er, bu kitap bilginin bu ülkede birkaç kap› alt›ndan s›zmas›na bir sinek kadar katk›da bulunursa, ne mutlu bana.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir