Etiket: Seyit Kemal Karaalioğlu

Seyit Kemal Karaalioğlu – Türk Edebiyatı Tarihi Cilt 3 – Cumhuriyet Edebiyatı

Bir ulusun ruhu zaptolunmadtkça, bir ulusun azim ve iradesi kırılmadıkça o ulusa egemen olmanın olanağı yoktur. Oysa yüzyılların meydana getirmiş olduğu bir ulusal güce hiç bir güç karşı koyamaz… Ben 1919 senesi mayısı içinde Samsun’a çıktığım- gün elimde maddi hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve […]

Seyit Kemal Karaalioğlu – Türk Edebiyatı Tarihi Cilt 2 – Tanzimattan Cumhuriyete

Batı uygarlığım bir taklitçilik yapalım diye alınıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyem ize uygun bulduğumuz için dünya uygarlık düzeyi içinde benim siyoruz… İmparatorluk zamanında sultanın hükümetleri Türk milletinin Avrupa ilr temasına mâni olmak için ellerinden geleni yapm ıjlar r e milletin arzu ve iradesinden uzak ve ayrt olarak devleti idare etm işler re Türk […]

Seyit Kemal Karaalioğlu – Türk Edebiyatı Tarihi Cilt 1 – Başlangıçtan Tanzimata

K afam ız bir yığın m ukayeselerle dulu: Dede yi W agner olm adığı için, Yunus u Verlairıe, Baki’ ı/i G oethe ve G ide yapam adığım ız için beğenm iyoruz. U çsuz bucaksız Asya’nın o katlar zenginliği içinde, dünyanın en iyi giyinm iş milUeti olduğum uz halde çırçıplak yaşıyoruz. Coğrafya, kiiUiir her şey, bizden […]