Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji

Astroloji herşeyden önce, akan zamanın ve doğadaki ritmlerin insan tarafından bilincine varılmasıyla bağlantılı olan uygarlığın bir verisidir. Tarihi 5000 yıldan fazla bir döneme yayılır ve evrimi hem zaman hem de coğrafya düzlemlerinde kesintisiz bir biçimde sürer. Gökyüzünün gözlemi, Ay’m ya da Güneş’in, gezegenlerin ve yıldızların hareketlerinin öğrenilmesi, gündüz ve gecenin, mevsimlerin birbirini izlemesi, lnsan’ın düşünme biçimini çok erken etkilemiştir. Bu nedenle, astrolojik yapıdaki çeşitli uzay-zamansal (spatio-temporel) sistemler, Mısır, Hint, Helenistik, Çin ya da Maya gibi çok sayıda uygarlığın gelişimi sırasında ortaya çıkmıştır. Burada yalnızca, Mısır, Mezopotamya, Yunan geleneklerinden doğan Batı astrolojisi incelenecektir. Bu küçük kitap, astrolojiyi tarihsel olarak betimleyici temeller üzerine yerleştirerek, onun elde bulunan nesnel unsurlarını biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, ana çizgilerini ve esas içeriğini önceden belirlemeden, astrolojiyi ciddi bir biçimde incelemek bize mümkün gelmedi. Bu bedenle, kitabın ilk bölümünde, günümüzde genel kabul gören astroloji tekniklerinin bileşenlerini sunmaya kendimizi zorunlu hissettik. Bu yol bize astroloji sözcüğünün geniş kullanım alanı ve herkesin kafasındaki neredeyse paradoksal büyük belirsizlik nedenleriyle, gerekli göründü. Bu yolla, tarihle ilgili üç bölüm boyunca astrolojinin kökenini daha iyi anlayabilir ve Babil’den günümüze dek gelen unsurlarının gelişimini ve serüvenini daha iyi izleyebili- riz. Böylece, iyi tanımlanıp, tarih içinde· konumu belirlendikten sonra, beşinci bölümde astroloji ve modern bilimi karşılaştırmak mümkün hale gelir: çetrefilli ve güç bir sorun. Sorunu önce, olabilecek en nesnel biçimde, en belirgin olgularıyla incelemeye başlayacağız. Not: Metinde köşeli parantez içindeki sayılar sondaki bibliyografyaya gönderme yapmaktadır. Bibliyografya kitapta doğnıdan kullanılan eserleri içerir. Günümüzde genel olarak kabul edilen biçimiyle Batı astrolojisinin tekniğini çizgileriyle bilmek sonraki bölümlerin konusunu oluşturacak olan tarihinin ve bilimlerle ilişkisinin iyi anlaşılması için zorunludur. Burada, Larousse de 1′ Astrologie sözlüğünde bulunan terimleri kullandık.[1] Bireyin doğum ya da gökyüzü haritası, horoskop, lngilizcc nativity ya da birth chart, tüm astrolojinin temelidir; hu konuyla ilgili yöntemler, çeşitli tekniklerin ve yorumlama alanlarının bir iizetinin ardından sunulacaktır.[2,3,4,5,6,7] !.Zodyak 1’amm.- Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18° genişliğinde, içinde Güneş’in ve gezegenlerin döndüğü bir gökkubbe kuşağıdır. Ekliptik, dünyamızdan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Güneş’in Yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka binıey değildir; diğer hir deyişle yer-merkezli sistemin bir verisidir. Ekliptik düzlemi, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23° eğilimli durumdadır ve onu, adları ekinoks olan iki noktada keser; ilkbahar ekinoksu ya da “Koç’un ilk noktası” (ilkbahar noktası) ve sonbahar ekinoksu. Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında Güneş, günde yaklaşık bir derece ilerleyerek (yılda 360°) zodyağın 12 burcundan geçer. Oysa, çok iyi bilinmektedir ki Güneş’in zodyağın 12 burcu çevresindeki görünür hareketini yaratan, gerçekte Dün-ya’nın Güoeş çevresindeki dönüşüdür. (Tablo 1 ve şekil l)

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir