Jan Spiller – Ruhsal Astroloji

Bu kitap benim mesleki sırlarımı içermektedir, bunlar son yirmi yıldır kişisel astroloji haritalarım okurken kullandığım ve son de – rece başarılı sonuçlar elde etmemi sağlayan yöntemlerdir. Birçok meslektaşım benim psişik olduğumu düşünür. Bu doğru olabilir, ama ben bir astroloji haritasına bakarken öncelikle psişik yeteneklerimi kullanmam. Bir haritayı güvenle ve doğru olarak yorumlamak için astrologların bir başlangıç noktası, yani kişisel bir haritaya ilk kez baktıklarında üzerinde odaklanabile – cekleri bir alan olmalıdır. Bu Güneş burcu, Ay’ın pozisyonu, Gü – neş ve Ay Tutulmaları, önemli veçheler, Ateş, Su, Toprak ya da Hava burçlarındaki gezegenlerin sayısı olabilir. Her astrolog ha – ritanın geri kalan bölümüne kendi kişisel girişiyle erişir, onu bu kişisel girişle “görür” ve yorumlar. Ben Düğümleri kullanırım. Düğümler, bireye başarı, özgü – veni ve kişiliğinde denge kazanma konusunda doğru olarak reh – berlik etmem için gerekli olan bilgiyi bana her zaman vermiş – lerdir. Okumalarımın doğruluğu “psişik yetenekler”den değil, da – ha çok, Düğümler’in faaliyetine dikkat etmemden kaynaklanır. Bireysel bir astroloji haritasına baktığımda, önce, burç ve ev olarak, Ay’m Kuzey ve Güney Düğümleri’nin pozisyonuna dikkat ederim. Sonra, Düğümler’in öteki gezegenlere yaptıkları (astro – loglarca “veçheler” olarak adlandırılan) geometrik ilişkilere ve Düğümler’in içinde bulundukları burçları yöneten gezegenlerde olağandışı durumlar olup olmadığına dikkat ederim. Birden tüm harita canlanır ve bu kişinin bireysel zorluklarının neler olduğu nu, ve bu yaşamda başarı ve doyuma ulaşmak için hangi karak ter niteliklerini geliştirmesi gerektiğini anlarım. 11 Ruhsal Astroloji DOGRULUK Bu kitabın sizce bir değeri olması için astrolojiye inanmanız ge rekli değildir. Psikolojik ya da bilimsel bir düzeyden incelendi ğinde, astrolojinin inançla hiçbir ilgisi yoktur. Astroloji uygula malıdır.


Bilgi edinme ve deneyler yapmayla ilgilidir. Astroloji ta rafından sunulan psikolojik profiller kendinizi tanımanıza yar dımcı olabilirler mi? (Geniş kapsamlı doğum haritanıza dayandı ğında) astrolojinin yapabileceği zamanlama tahminleri zamanı nızı daha etkili biçimde kullanmanıza yardıma olabilir mi? Bu kitapta sunulan bilginin gerçeğini değerlendirirken, ken di içsel bilişinize ve geçmiş deneyimlerinize kulak verıneniz önem lidir. Başkaları ne düşünürlerse düşünsünler, yalnızca siz kendi içsel savaşlarınızın doğasıın bilirsiniz. Eğer Kuzey Düğümü kişilik tipinizi dengelemek için öneri len deneyleri yaparsanız, doğru yolda olup olmadığınızı anlamak için enerji düzeyinize bakın. Eğer bu deneylerden birini yaptık tan sonra enerji düzeyiniz yükseliyor, kendinizi mutlu ve özgür hissediyorsanız, o zaman “doğru yoldasınız” demektir! Kendini ze güvenin. Eğer kendinizi böyle hissetmiyorsanız, başka bir de neyi uygulayın. Doğru yolda olduğunuzu kendinizi mutlu ve/ve ya özgür hissedip hissetınediğinize bakarak anlayabilirsiniz. Sizin Kuzey Düğümü bölümünüzde yapılan önerilerin ba zıları size “doğru gelmiyorsa,” orada da kendinize güvenin. Bu daha önce üstesinden geldiğiniz, ya da herhangi bir nedenden ötü rü size tümüyle uymayan bir alan olabilir. Bu bir çift ayakkabı yı denemeye benzer, onların uyup uyınadıklanın yalnızca siz bi lirsiniz. Yine, kendinize güvenin. Sizin için yeni olduklarından, başlangıçta bazı öneriler size ürkütücü gelebilir. Ama, onlar size uygun geliyor ve doğru görü – nüyorlarsa, risk alın ve onları uygulayın. Deneyinizden kalıcı bir korkusuzluk ve özgüveni duygusuyla çıktığınızı göreceksiniz. De – ğişimlerin meydana geldiğini anlayacaksınız, çünkü birkaç hafta ya da birkaç ay önce sizi rahatsız eden şeyler artık rahatsız et meyecekler.

Dostlarınız bu şeyleri hala hissedebilirler, ama siz 12 Giriş başka bir şey hissedeceksiniz: Geçmişte elde edemediğiniz bir dinginlik hissedeceksiniz. oırııKte, ou Kıtaoı yazına surecınae, oenıın Kenaı auguınseı ourç ve evimden başka burçlarda da çözülmemiş so runlanının olduğunu fark ettim. Fark, işlev-bozukluğunun de-rinliğindedir. Eğer bir kişinin Kuzey Düğümü Yengeç Burcu’nda ya da 4. Ev’deyse, onun kontrolü elden bırakma, itimat etme ve duygularım açıkça ifade etme sorunu çok büyüktür; bu bir gra nit bloğunu yontmaya benzer! Ama, Kuzey Düğümü başka bir burçta olan bir kişi de duygularını ifade etmekte zorlanabilir. Kuzey Düğüınü’nün Yengeç burcunda olduğu bölüm onların sa vunınasız olma konusundaki sorunlarım çözmelerine yardımcı olabilir, denge ve rahatlık yaratma konusunda pratik yaklaşım lar önerebilir. Aradaki fark, bu önerileri bu “diğer” alanlarda uy gulaınanızın kendi düğümsel yerleşiıninizde uygulamanız kadar güç olmayacağıdır. Örneğin, benim Kuzey Düğüınüın ne Koç Burcu’nda ne de l. Ev’dedir, ama Koç Kuzey Düğümü bölümünü yazarken, bu in sanların üstünde çalıştıkları “kendini öne sürıne” ve diğer bazı konularda sorunlarım olduğunu anladım. O bölümü yazarken, bu yaratıcı süreçte içimde bir şey düzeldi ve spontane olarak kendi mi daha yapıcı bir biçimde öne sürıneye ve daha dürüst olmaya başladım. Ve yaşamım çok daha kolaylaştı! Bir kez “onu anladı ğıında,” uyum sağlamam ve değişmem kolay oldu. Bununla bir likte, benim Kuzey Düğüınüın’ü içeren burçta ve evde bu iş çok daha güçtür. Bunu yirıni yıl önce “anlamaya” başlamıştım ve ha la bunun üzerinde çalışıyorum. BİLGİ YOLUYLA ŞEFKAT Astrolojiye gerçekten açık fikirli bir anlayışla yaklaşıldığında, o doğrudan koşulsuz sevgiye götürür. Bir kişinin içsel işleyiş hiçi mini ve “aksaklıklarıın” tam olarak anladığınızda, ona nasıl kıza13 Ruhsal Astroloji bilirsiniz? Hepimiz sahip olduğumuz ışıkla elimizden geleni ya – pıyor ve kusurlarımızın üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

Neden? Çünkü bu pratik bir şeydir. İçsel aksaklıklarımız istediğimiz şeyi elde etmemizi engellerler. Bu hepimiz için geçerlidir. Günlük gazetelerde ve dergilerde yayınlanan yıldız falları -�L� ,-…_·�– __ L _ _ ____ _ __ …__ __ 1 _��-� ___ 1 _ _ ___ ,-…_·�– –‘�– L _ ___ __ — — – – — – – dikkate alan tahminlerdir. Geniş kapsamlı doğum astrolojisi on gezegenin (galaksiye Dünya üzerindeki etkisi açısından bakıl – <lığında, bu çerçevede Güneş ve Ay da gezegen olarak kabul edi lir) burç pozisyonlarım, birey doğduğu sırada faal olan ekseni ve Düğümler, Tutulmalar vs. gibi birkaç noktayı dikkate alır. As – lında, her birimiz tamamen kendimize özgüyüz; tüm gezegenler Güneş’in çevresinde deği şik hızlarda döndüklerinden, bir doğum haritası 25.000 yıl boyunca yinelenemez. Siz doğduğunuz, ilk so – luğunuzu aldığınız anda, tüm insanlık -o sırada yaşayan herkessizinle birlikte o anı geçirmiştir. Herkes o anı kendisi için sevin – dirici kılmak için elinden geleni yapmış, ama sonra bir sonraki an gelmiş ve insanlık onunla baş etmek zorunda kalmıştır; bu anlar birbirini izleyerek, sonunda şimdiki ana gelinmiştir. Ama doğduğunuz an, varkğınızm hücresel düzeyine damgalanmış, ve sizin bir parçanız olarak kalmıştır. Bu bağlantıyla, dünya üzerinde herkes için o anı arındır ma sorumluluğunu üstlendiniz, ve kendi doğum anınızı kusursuzlaştıracak güce yalnızca siz sahipsiniz. Siz, adeta, o zaman di – limini alır, onu yavaşlatır ve tüm bir enkarnasyon boyunca süre – cek kadar uzatırsınız. Ve o doğum anı üzerinde çalışmaya başla – dığınızda, “donanımınızın” çok iyi işlemeyen bölümlerini ele alıp, onları ayarlayarak, böylece yasanımızda mutluluk ve sevinç ya – rattığınızda, bu değişimlerin olumlu enerjisi herkesi etkiler. Ki – şisel yaşamınız yoluyla aslında geçmişte yaşanmış bir anı değiş – tirirsiniz; ve geçmişi deği ştirdiğinizde, o herkes için şimdiki za – marn değiştirir.

Birçok ruhsal öğretmen, “Başkaları için yapaca – ğımız en iyi şey kendi üzerimizde çalışmaktır,” demiştir. En de rin düzeyde hepimiz birbirimize bağlıyız; biz Bir’iz. 14 Giriş İÇSEL DONANIM Astroloji haritası aslında şematik bir haritadır: O, insanların “iç sel donanımını” gösteren bir grafiktir. Her birimizin içsel dona nıını farklıdır. Bu donanım “iyi” ya da “kötü” değil, yalnızca o şe kilde düzenlendiği için öyledir. Doğum haritanız, doğduğunuz sı radaki içsel donanımınızın bir tablosunu gösterir; ama, bu dona nıınla ne yapacağınız size kalmıştır. Kendi davranış biçimlerinizi taraf sız bir gözle görebildiği nizde, daha verimli sonuçlar ve daha iyi bir perf onnans elde et ınek için ayarlamalar yapabilirsiniz. Herhangi bir donanım bo zukluğu düzeltildiğinde, sonuçta yaşamınız (önce içsel, sonra dış sal olarak) daha pürüzsüz bir biçimde akar. İçsel donanımınızı berrak bir biçimde gördüğünüzde, yapısal “aksaklıkların” farkı na varabilir ve yararınıza olmayan davranışları sürdünneıneyi se çebilirsiniz. Örneğin, bir insan (doğum haritasına bakarak) her şeyin ya nıtını bildiğini sanına eğiliminde olduğunu ve bu nedenle sabır sızlandığını ve onu başkalarından ayıran bir ” kendini üstün gör ıne” tutumu sergilediğini objektif bir biçimde anlarsa (Kuzey Dü-ğüınü’nün İkizler Burcu’nda ya da 3. Ev’de olması durumunda ki gibi), bu eğilimi bilmek, onun kendi fikrini ileri sünneden ön ce başkalarının olgulara dayalı bilgilerini saygıyla kabul etmek için bilinç/; olarak daha çok zaman ayınnasını sağlayacaktır. Yal nızca bu ayarlama bile, kişinin sosyal ilişkilerinde büyük bir fark yaratacaktır. Hepimizin uygunsuz davranışa, yalnızlık ve mutsuzluğa yol açaıı eğilimlerimiz vardır. İşin püf noktası, kendi aksadıklarıını zı keşfetmek ve onlardan sakınmak için kendimizi güçlendinnek tir. Bu objektif bilgi ile, artık karanlıkta iş gönneyiz ve yaşamın neden bizi mutsuz eden bir geribildiriınde bulunmayı sürdürdü ğünü aıılarız.

Y aşaın, gözlerimiz bağlı olarak yürümek için çok kısadır. Bu kitabın aınacı, Ay’ın Kuzey ve Güney Düğümleri tara fından betimlenen on iki kişilik tipi içinde neyin işe yaradığını, ve neyin işe yaraınadığını açıklığa kavuştunnaktır. 15 Ruhsal Astroloji Bu kitap, sizin yalnızca haritanızın bir toplaını olmadığını zı anlaınaya dayandırılmıştır. Harita, kişilik yapınızın bir tablo sudur; aına haritanın ardında yataıı etken, ve kişiliği (doğum ha ritaııızın betimlediği enerjileri) seçtiği biçimde kullanma gücüne sahip olan sizsiniz. Kişiliğin bilinçsiz biçimde iş gönnesine izin venneniz, ya da yaşamın sizin yararınıza olacak biçimde akması için sorumluluk alıp enerjiyi anndınnanız size bağlıdır. NASIL KAZANILIR/ NASIL KAYBEDİLİR Kişiliğin içinde, astrolojide kullanılan on değişik gezegen tarafından temsil edilen on değişik hakimiyet alam vardır. Doğum haritanızın grafiğine bakıp, bazı yanlarınızın sürekli olarak birbir leriyle savaştıklarım ve her türlü çatışan enerji yarattıklarım gö rebiliriz. Diğer yanlarınız tam bir uyum içindedir; yaşamınızın o alanlarında hiçbir zaman bir mücadele olmayacaktır. Daha da derin bir düzeyde, kişiliğinizdeki her şeyin ondan kaynaklanıp ortaya çıktığı temeli görebiliriz. Bu kitabın amacı, bu temeli de rinlemesine araştınnak, onu tanımlamak, ve onda bazı ayarla malar yapmaktır. Bu ayarlamalar, gezegenlerin enerjilerinin da ha uyumlu bir biçimde birlikte var olmalarım sağlayacaktır. İçinizde doğal bir General’in bulunduğunu ve her şeyin bir uyarıyla anında onun çevresinde toplanmaya gönüllü olduğunu hayal edin. Yapmanız gereken tek şey o General’in borazanım öttünnektir, o zaman birbirleriyle savaşaıı yaıılannız hemen si lahlarım bırakıp, General’in arkasında sıraya dizileceklerdir. Ba nş içinde olan ve belki biraz tembelleşen yaıılarınız da o çağny ı duyacak, yerlerinden kalkacak ve General’in arkasında sıraya gi receklerdir. Bu gerçekleştiğinde, kendinizi hemen bütünleşmiş ve merkezlenmiş hissedersiniz, ve yaşamımzdaki dışsal durum lar değişmeye başlar.

En önemlisi, bu durumlarla olaıı ilişkiniz de değişir. Bu yeni hakim bakış açısından, ne yapacağınızı berrak biçimde görürsünüz, ve giriştiğiniz eylem kendiliğinden başarılı olur. Haritanızda, Ay’m Kuzey Düğümü Generali temsil eder. 16 Giriş İçsel benliğinizi bütünleştirme ve dengeleme formülüne bir kez ulaştığınızda, bu bir sihir etkisi yapar. Eğer formülü “hatırlama yı hatırlarsanız” ve içsel enerjiyi -ve dolayısıyla dışsal durumlanlehinize döndürecek “deneyleri” yaparsanız, bu yaşamınızdaki her durumda her zaman iyi sonuç verecektir. Başlangıçta, bu deneyleri yapmak kolay olmayabilir. Hatta, korkutucu bile olabilir. Örneğin, eğer sizin Kuzey Düğümünüz Yengeç Burcu’ndaysa, savunmasız olmanızın ve duygularınızı, korkularınızı açığa vurmanızın yararınıza olacağım bilmiyorsunuzdur. Geçmiş yaşamlarınızda savunmasız olmaya alışık değil – diniz; aslında, gerçek duygularınızı açığa vurduğunuzda kendini zi ölecekmiş gibi hissedebilirsiniz, içinizdeki her şey buna dire – nebilir. Ancak, bunu yine de yapacak olursanız, sizin için bir de – ğişim gerçekleşecektir. O durumda bir şeyin öldüğünü, ama öle – nin siz değil, kendim size bağlamış olan bir korku olduğunu an – layacaksınız. O deneyi uyguladığınızda, korku dağılır ve siz yeni bir korkusuzluk ve güven duygusuyla ortaya çıkarsınız. Ama, bu size bağlıdır. Siz risk almadıkça hiçbir şey olmaz; olumlu eylem korkunun ilacıdır. Kuzey Düğümünüz’ün pozisyonunu incelediğinizde, tüm bu yaşamınızın altında yatan temel derse bakmaktasınızdır.

Dolayı – sıyla, değişimler bir anda gerçekleşmeyebilir. Yeni bir yöne doğru yürümeye başladığınızda, birçok enkamasyon boyunca derinlere kök salmış alışkanlıklara karşı çıktığınızı unutmayın. İşte bu yüz den, işleri yeni bir biçimde yapmayı hep hatırlamalı, ve geçmiş yaşamlarınızdan miras kalan dengesizlikleri halletme yolunda ilerlemeyi sürdürmelisiniz. Bu kitabın amacı, “kendinizi yanıltmanız” için size bir baş ka araç vermek ve geçmiş yaşamlarınızda bırakmamış olduğu nuz alışkanlıkları göstermek değildir. Onun amacı, işleri yeni bir biçimde yapmayı nasıl deneyebileceğinizi size göstermektir. For – mülü uygulamayı hatırladığınız her seferinde, durumun lehini ze döndüğünü ve herkesin sizi onayladığını göreceksiniz. Ama, basan karşısında bile, yeni bir davranış biçimini uygulamayı ha17 Ruhsal Astroloji tırlamak bazen zaman alır. Ne de olsa, bu bir süreçtir. Yalnızca Kuzey Düğümünüzle ilgili bölümü okumanız bile bir fark yaratacak ve doğal bir değişim sürecini başlatacaktır. Önerileri uygulamanız bu süreci hızlandıracaktır, ama nihai ola – rak yalnızca bilinç değişim-dönüşüm yapabilir. Örneğin, bir in san kırmızı ışıkta yolun karşı tarafına geçmeden önce, bir kam yonun ona çarpacağım biliyorsa, bunu yapar mı? Kuşkusuz, ha yır. Hepimiz zevk almak ve acıdan kaçınmak isteriz. Olumsuz bir geri-tepmenin bilincinde olmak, çoğunlukla, nedeni harekete geçirmekten kaçınmak için yeterlidir.

.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir