Ahmet Okur – Son Kale Çanakkale

Savafllar bir toplumun en derin haf›zas›d›r. Yarayla kaz›nm›fl bir hat›ra olarak toplumla birlikte yaflar savafllar. Kurtulufl savafllar›n›n, ba¤›ms›zl›k savafllar›n›n anlam› ise bütün savafllardan farkl›d›r. Bir milletin hürriyetine ve ba¤›ms›zl›¤›na düflkünlü¤ünün kanl› birer ispat› olarak kutlu ve yücedir kurtulufl savafllar›. Genellikle fethetmeye al›flm›fl büyük milletin kurtulufl savafl›, bu bak›mdan çok yönlü anlamlar ifade etmektedir. Kurtulmak, topra¤› kurtarmak, namusa uzanan namahrem elini k›rmak, her fleyden önce milletimizin büyük bir gururu, yaflama anlay›fl›n›n billurlaflt›¤› bir talihli an, bir haf›za, bir terbiye misali, bir hat›ra, bir direnç noktas› ve bir irade beyan›d›r. Bu bak›mdan çok önemlidir Çanakkale Savafl› ve Gelibolu Yar›madas›’nda cereyan eden çat›flmalar. Gelibolu topra¤›nda giriflilen kavgan›n anlam›, bu yüzden kavgan›n kendisinden daha büyük ve anlaml›d›r. Gelibolu’nun yaln›zca bir yar›mada olmad›¤›n› çocuklar›m›za, gençlerimize nas›l anlatabiliriz? Gelibolu’yu toplumsal haf›zam›zda nas›l bir süreklili¤e kavuflturabiliriz? Bizim Zeytinburnu Belediyesi olarak temel kayg›m›z budur? Sosyal belediyecilik anlay›fl›- m›z›n bir sonucu olarak Gelibolu ile ilgili giriflti¤imiz bir tak›m faaliyetlerin yan›s›ra bir de kitap haz›rlamay› bu bak›mdan elzem gördük. Bizi bu ifle giriflmeye yönelten en önemli etmenlerden birisi de Avustralyal›lar›n, binlerce kilometre uzakl›ktan her y›l gelip Anzaklar için dua etmeleri ve Anzaklar’›n hat›ras›na anlaml› bir biçimde sahip ç›kmalar› oldu. Her 25 Nisan’da binlerce Avustralyal›, Çanakkale’ye ak›n ediyor. Dedelerinin savaflt›¤› topraklar› görmek ve mezarlar›n› ziyaret etmek için bu faaliyete Avustralya hükümeti, yerel yönetimler ve bir çok sivil toplum kuruluflu hem maddi hem de manevi olarak büyük destek veriyorlar. Ayr›ca her y›l ‹ngiltere’den, Avustralya’dan, Fransa’dan ve Yeni Zelanda’dan onlarca araflt›rmac› Gelibolu Yar›madas›’nda incelemeler yap›yor, belgesel filmler çekiyor, makaleler ve kitaplar yaz›yor. Onlar dünyan›n en uzak ucundan kalk›p Gelibolu’ya kadar geliyorlar ama biz, kendi topra¤›m›zda cereyan eden bir savaflta flehit düflen atalar›m›z› görmek için fluradan fluraya gitmiyoruz diye düflündük. Bu bize yak›flan bir durum olamazd› ve bu vurdumduymazl›¤› derhal ortadan kald›rmak gerekiyordu. Zeytinburnu Belediyesi, tarihine ve kültürüne sahip ç›kan, sosyal belediyecilik anlay›fl›n›n bir sonucu olarak Çanakkale ile il – gili bir çok faaliyete ön ayak oldu. Bunlardan ilki bu günlere geliflimizin en önemli ad›mlar›n›n at›ld›¤› Gelibolu’yu Zeytinburnu’na yak›n etmekti. Bu düflünceden yola ç›karak öncelikle Zeytinburnu’nda yaflayan binlerce ö¤renciyi bir program çerçevesinde rehberler eflli¤inde Gelibolu’ya götürdük. Bu faaliyetimize halen devam ediyoruz. Ard›ndan, gerek sinemalarda, gerekse televizyon kanallar›nda büyük be¤eniyle izlenen belgesel film “SON KALE ÇANAKKALE” ile bu ruhu tekrar yaflatmak istedik. fiimdi ise her kesimden büyük övgü ald›¤›m›z bu belgeselin kitab›yla bu ruha bir nebze olsun katk›da bulunmak istiyoruz. Zeytinburnu Belediyesi olarak böyle bir teflebbüsün içinde bulunmam›z›n tek bir nedeni var; milletimizin bu günlere geliflinin kolay olmad›¤›n› gençlerimize göstermek! Bu yolda bir mesafe kat edebildiysek ne mutlu bize.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir