İsmet Özel – Celladıma Gülümserken

CELLADIMA CÜLÜMSERKEN ÇEKTiRDİGiM SON RESMiN ARKASINDAKi SATlRLAR Ben İsmet Özel . şair, kırk yaşında. Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar ben yaşarken koptu tufan ben yaşarken yeni baştan yanıtıldı kclinat her şeyi gördüm içim rahat gök yrırıldı, çamura can verildi linç edilmem için artık bütün deliller elde kazandım nefretini fahişclerin lftnef ediyor Lancj bakirclcr de. Sözlerim var köprüleri geçirmez kimseyi ateşten korumaz kelimclerim kılıçsızım, saygırn kalmadı bııgday sapiarına uçtum ama uçuşum radarlarla izledi gayret ettim ve sövdüm bu da geçti polis kayıtlarına. Haytanın biriyirn hen, bunu bilsin insanlar rııhuınuıı po�indedir zapliyeler vu ınaliyu ka w ruhi u der hana güı·eviııi aksalnıayan kiııı varsa 7 laboratuvarda çalışanlara sorarsanız ruhum sahte evi Nepal’de kalmış Slovakyalı salyangozdur ruhum sınıfları doğrudan geçip gerçekleri gören gençlerin gözünde. Acaba kim bilen doğrusunu’? Hatta ben kıyı bucak kaçıran ben ruhumu sarıki ne anlıyorum? Ola ki şeytı-ına satacak kadar bile bende ondan yok. Telüş içinde kendime bir devlet sırrı beğeniyorum çünkü bu, ruhum olmasa da saklanacak bir şeydir devlet sırrıylı:ı birlikte insanın siıwmatugral’ik bir hayatı ulabilir o kibar çevrdtwden gizli batakhaıwlern yulcıılukliir, lokanlalar, kır gezıneler i ve soııuııda estetik bir idam belki. .. Evet, evet ruhu olmak bütün bunlan sağlayumaz insnna. Doğruysa bu yargı bu sonuç bu çıkarsama 8 neden peki her şeyi bulandırıyor ertelenen bir konferans geç kalkan bir otobüs? Milli şel’in treni niçin beyaz? Ruslar neden yfırüyorlar l:Jerlin’e? Ne saçma! Ne budalaca! Uört incil’den Yuhanna’yı tercih edişim niye’? Ben oysa herkes gibi herkesin ortc.ısında burada, bu istasyonda, lnı siyah paltolu casusun eşliğinde en okun�:�klı t;ehrenıle bdJiyorum oyundan çık m ı yorum korkuyorum sıraın geçer biletim yanar diye önüıııdo hir yığııı aı,:cılyu bir siil’ii ı,:;ırkıfduk gergin çenekli cesetleriyle önümde binlerce çi�:ek korkuyonını sıra sende sen de başla ve bilir diyecek. Yo, hayır

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir