Westcott, Matters – Kabalaya Giriş ve Sefer Yezirah (Oluşum Kitabı)

f;f/J u kitabın ilk bölümleri hem Kabala hakkında bilgi edinmek isteyenlere kolay anlaşılır bir rehber sunmakta, hem de konu hakkında daha derin bilgi arayanlara hitap etmektedir. Kitabın son bölümünde efsaneye göre Hz. İbrahim’in yazdığı ve en eski Kabalistik eser olduğu iddia edilen Sefer Yezirah’ın ilk Türkçe çevirisini sunacağız. Kabala hakkında dünyada artan ilgiye paralel olarak ülkemizde de yakın tarihte bu konuda bazı kitaplar piyasaya sürülmüştür. Hermes Yayınları olarak daha önce çıkardığımız Dion Fortune’un “Mistik Kabala” adlı kitabı, günümüzde bazen de “Hermetik Kabala” olarak söz edilen Altın Şafak Hermetik Cemiyetine özgü Kabalistik görüşleri içermektedir. Esasen, bu kitapta yayınladığımız her biri Altın Şafak Cemiyetinin birer kurucusu olan Westcott ve Mathers’in bu eserlerinde bazen “Hermerik Kabala” denilen ve okült öğretiler içeren bilinenden farklı bir Kabala anlayışını açıklamak üzere yazılmamıştır. Yazarlar uzun yılların araştırmalarına dayanarak konu hakkında hiç bilgisi olmayan bir 7 Kabala ‘ya Giriş ve Sefer Yeziralı İngiliz topluma doğrudan doğruya Kabala’yı tanıtmaya çalışmışlardır. Altın Şafak’a özgü bir Kabala anlayışı Cemiyetin gizli öğretileri arasında yer almaktaydı ve ilk kez Dion Fortune tarafından Mistik Kabala eserinde ortaya konulmuştu. Yine de, bu eserler daha ezoterik bir etüde başlamadan önce bilinmesi gereken temelleri ortaya koymayı amaçlıyordu. Zaten daha fazlası o zamanlar Cemiyetin sırlarını içeren külliyatın bir parçasıydı. Hermetik Kabala’nın esasları yeni değil, Rönesans’tan beri Batılı okültistler tarafından savunulmuştu ve kilisenin teşviki ile Kabala’yı Yahudileri Hıristiyanlığa kazandırmak için kullanan Hıristiyan Kabalistlerin iddialarından farklı amaçlara yönelikti. Zira Rönesans ile, Avrupa’ya, kilisenin hiç de tasvip etmediği Hıristiyanlığın dışında dini, mistik ve okült öğeler yayılmaktaydı. Bu tür heteredoks görüşleri savunan Agrippa gibi bazı okültistler engizisyondan kaçmak için sık sık mekan değiştiriyordu. Ayrıca, bazı Batılı Kabalistlerin de Hıristiyan Kabala maskesi altında gizlice okültizmle uğraştığı da bilinmektedir. Altın Şafak Kabala’sında bunların izini bulmak mümkündür, örneğin Rönesans döneminde hafıza sanatı, Ars Memoria, okült bir ilim olarak kabul edilirdi.


Altın Şafak sisteminde astroloji, tarot, remil gibi farklı bilgi sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak, farklı şeyleri tasnif etmek için son derece elverişli olan Kabalistik Hayat Ağacına başvurulurdu. Böylece, tüm okült bilimler bir bilgisayar programındaymış gibi, akıl içinde mekan edebilmekteydi. Bu yüzden, Kabala konusunda ortodoks görüşleri savunanlardan bu konuda suçlamalar gelmiştir. Ancak bunun, esas itibarıyla tüm evren arketiplerini kucakladığı ve barındırdığı söylenen Kabalistik Hayat Ağacının ruhuna aykırı gelip gelmediği bir tartışma konusudur. 8 Önsöz Aşağıdaki eserler yayınlandıkları tarihte önemli bir boşluğu doldurmuşlardı. Günümüzde ağırlıklı olarak Yahudi yazarların kimi akademik açıdan, kimi de dini açıdan yazdığı Kabala eserleri Altın Şafak Kabalasına farklı ve ayrı bir ekol havası vermiştir. Ancak pratik bir gizli öğreticilik olarak Altın Şafak öğretilerinin birçok kişinin ilgisini çekmesi, Altın· Şafak Kabala’sına karşı J:ıer dine mensup kişilerce ilginin artmasına neden olmuştur. Ne de olsa Altın Şafak öğretilerinin din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin herkese hitap edecek eklektik bir yapısı vardır. Bu kitapta sunulun Dr. William Wynn Westcott’ın Kabala İncelenmesine Giriş, Samuel Liddell MacGregor Mathers’in Açımlanmış Kabala’ya Giriş ve Moina MacGregor Mathers’in Açımlanmış Kabala’ya Önsözü başlığı altındaki üç yazı Kabala’nın ana hatlarını yalın ve anlaşılır bir dilde aktarmaktadır. Son eser Dr. William Wynn Westcott tarafından İngilizce tercüme edilen ve yorumlanan Sefer Yezira (Oluşum Kitabı), Kabala’nın en ünlü ve önemli eselerinden biridir. Westcott bu eseri ilk kez İngilizce’ye tercüme etmişti. Aynı sıralarda Mathers de, ilk kez Kabala’nın diğer önemli yapıtı olan Zohar’ı, Knorr von Rosenroth’un Kabbala Denudata adlı Latincesinden İngilizceye çevirmişti. Mathers’ın “Açımlanmış Kabala’ya Giriş”i bir ön açıklama olarak bu eserin başında duruyordu.

Mathers’ın Zohar tercümesini buraya dahil etmedik, çünkü orijinal eserden direkt yapılan daha yeni Zohar tercümeleri Rosenroth’u aşmıştır. Ancak Mathers’ın önsözü kendi başına bir eser olarak halen ününü korumaktadır ve etüt edilmektedir. Dr. W.W. Westcott (1848-1925) Warwickshire İngiltere’de bir hekim ailesinde doğmuştu. Tıp eğitimi gören Westcott adli tıp uzmanı olarak 1880 ve 1910 yılları arasında on 9 Kabala’ya Giriş ve Sefer Yezirah binlerce vakaya bakmıştı ve alkolizm ve intihar_ üzerine tıbbi eserler yazmıştı. Yaşadığı yıllarda İngiltere’ de eğitimli kişilerin Mason locasına üye olması yaygındı ve Westcott 1871 yılında masonluğa inisiye olmuştu. Takip eden yıllarda 33. dereceye Dr. W.W. Westcott kadar çıkmış ve ezoterik konuları araştırmak isteyen yüksek dereceli Masonlara açık olan İngiliz Gül Haç cemiyetinin (İngiliz- Societas Rosicruciana in Anglia, S.R.I.

A.) başkanı olmuştu. Ayrıca Mathers ile birlikte Blavatsky’nin Teosofik Cemiyetinin ezoterik bölümünün de üyesiydi. Daha sonra yine Mathers ile birlikte, Teosofik Cemiyetin doğu ezoterizmine fazla ağırlık vermesinden memnun kalmayıp ayrılan Anna Kingsford ve Edward Maitland’in kurduğu “Hermetik Cemiyet”te Mathers ile birlikte konferanslar veriyordu. Westcott’ın esas ünü okült, ezoterik ve Hermetik konulardaydı. 1879 yılında onu evlatlık edinen amcasının ölümünden sonra iki yıl inzivaya çekilmişti ve bu süreyi Kabala ve Hermetizmi incelemeye adamıştı. “Sayıların O kült Anlamı” gibi pek çok eseri kaleme almakla birlikte birkaç eseri de tercüme etmişti. Westcott, birçok cemiyete üyeydi. Bunların arasında, Kenneth Mackenzie’nin (1833-1886) kurduğu Sekizler Cemiyeti (Society of Eight) de vardır. Vienna’ da doğan, 17 yaşında skolastik dergilerde yazan ve birçok Batı dili yanında Latince, Yunanca ve İbranice’yi 10 Önsöz ana dili gibi bilen Mackenzie’nin Avusturya’da Kont Apponyi’den Gül Haç inisiyasyonu aldığı söylenir. Mackenzie’nin ölümü üzerine Westcott’un eline Mackenzie’ye ait birçok dokümanın geçtiği kaydedilmiştir. Bunların arasında bir Gül Haç cemiyetinin inisiyasyon ritüellerini ve öğretilerini içeren ünlü “şifre el yazması” vardır. Mathers ile birlikte bu el yazmasının şifresini çözdükten sonra, buradaki bilgilere dayanarak Dr. William Wynn Westcott (Sapere Aude – S.A.

– ve Non Omnis Moriar adlarıyla), Dr. William Robert Woodman (Magna es Veritas – M.V. adıyla) ve Samuel Liddell Mathers da (‘S Rioghail Mo Dhream – S.R.M.D. adıyla) 1888 ‘ yılında Altın Şafak Hermetik Cemiyetini kurdular. Londra’da doğan Samuel Liddell S.L. MacGregor Mathers Macgregor Mathers (1854-1918), 1891 yılında Dr. Woodford’un ölümüyle Westcott ile birlikte Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin yönetimini üstlendi. 1877 yılında Masonluğa (daha sonra bu Cemiyetten ayrıldı) ve 1882 yılında İngiliz Gül Haç cemiyetine (S.R.I.

A.) inisiye olmuştu. Zamanının büyük bölümünü İngiliz Müzesinin (British Museum) kütüphanesinde geçiren Mathers, 1890 yılında ünlü Fransız filozof Henri Bergson’un kız kardeşi Mina Bergson ile evlenmişti. Mina daha sonra adını Moina * bu eser kayıptır 11 Kabala’ya Giriş ve Sefer Yezirah olarak değiştirdi. Üçüncü makale olan “Açımlanmış Kabala’ya Önsöz” onun tarafından yazılmı§tır. Bu eser ilk kez 1885 yılında yayınlandı. Mathers ayrıca Kral Süleyman’ın Anahtarı, Goetia, Abramelin’in Kutsal Majisi, Armadel Grimoire’ı adlı Moina Mathers eserleri tercüme etmiştir. Tarot ve Mısır sembolizmi* üzerinde eserler yazmıştır. İngilizler tarafından sürgün , edilen Jakoben bir İskoç MacGregor aşiretine bağlı olduğunu iddia eden Mathers, küçük çapta da olsa Stuart hanedanını yeniden İngiliz tahtına getirmek, Türk İttahatçileri desteklemek gibi bir takım faaliyetlere bulaştığı söylenir. Son yıllarını Paris’te geçirmişti. Altın Şafak Kabalistleri arasında diğer bir kişi de ünlü Waite tarot destesini yaratan Arthur Edward Waite’tir. Yazdığı sayısız eserler arasında yedi yüz sayfalık “Kutsal Kabala” adlı kitabı son derece titiz ve akademik bir çalışmadır. Ayrıca cemiyetten uzaklaştırılan Dion Fortune’un ünlü “Mistik Kabala” kitabı, Altın Şafak’ın birçok sırlarını açıkladığı iddiasıyla kınanmıştır. Bu kitabı Hermes Yayınları olarak yayınladık. İlginçtir ki Scholem gibi bazı Yahudi Kabalistler, Kabala araştırmalarını Altın Şafak yazarlarından soyutlamaya çalışırlar.

Hatta bazı Yahudi Kabalistler, Kabala’nın salt Yahudiliğe ait olduğu ve Yahudi olmayanların söz sahibi olmadığı görüşündedirler. Esasında her ne kadar bazı modern Hırıstiyan Kabalistler konuyu yozlaştırdığı ve bazı Yahudi Kabalistlerin de kendi anlayışlarına göre Kabalayı sağa sola çektikl�ri de 12 Ön söz görülmektedir. Ancak Westcott, Mathers, Waite, Fortune ve Kabala hakkında yazan diğer Altın Şafak üyelerini “Hıristiyan Kabalist” olarak nitelendirmek doğru olmaz. Bu kişiler öncelikle gelenekçi ezoterist ve Hermesçiydiler ve genelde Kabala ile ilgili çalışmalarında mümkün olduğu kadar İbrani kökene sadık kalmaya çalışmışlardır. İbrani Kabala’yı astroloji, Hermetizm, mitoloji, tarot, ritüel maji gibi konularla eşleştirmeleri Ortodoks Yahudileri rahatsız etmiş olabilir. Ama yine de Kabala’nın Yahudi kaynaklarında da maji, astroloji, simya vs. varlığı inkar edilemez. Günümüzde Kabala konusunda Altın Şafak’ın yarattığı ekol farkı, “Hermetik Kabala” ve ”Yahudi Kabala” terimlerinin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Ancak böyle bir ayrım Westcott ve Mathers’in zamanında yoktu. Ayrıca Altın Şafak’ın efsanevi tarihine göre öğretileri ve yetkiler Alman Gül Haç örgütünden almıştır. Westcott’a göre Altın Şafak’ın Kabalistik öğretileri, Frankfurt’ta 1807’de kurulmuş ‘Loge sur aufgehenden Morgenrothe,’ dayanır; daha sonra bu cemiyet Fransa’ da ‘Aurore naissante’ olarak ortaya çıktı. Ayrıca 1810 tarihinde Johannes Friedrich Faik tarafından Almanya’dan İngiltere’ye getirilen Chabrath Zerek Aour Bokhr (İbranice Şafağın Pırıltılı Işığı Cemiyeti) adı da telaffuz edilmektedir. Sonraki yıllarda ortadan kaybolan bu Masonik cemiyetlerin .Gül Haç cemiyetinden kopma Sabataycı Kabala unsurları içeren, üyeliği ”Yahudilere, Türklere ve Müslümanlara” açık “Asya Kardeşleri”ne yakın olduğu söylenir. Bu ilginç cemiyetin Osmanlı döneminde İzmir, İstanbul ve İsfahan’da toplantılar düzenlediği kaydedilmiştir.

Hermetik Kabalistler bazen Kabala’yı Mathers’in önerisi üzerine Qabalah olarak yazarlar. Yahudi Kabalistler ise genelde Kabbalah veya Kabballah’ı tercih ederler. Elinizdeki 13 bu kitap, Mistik Kabala dışında Hermetik Kabala üzerinde yazılmış Türkçe tek teorik kitaptır. Gerçek Şifa Sanatı isimli kitabımız ise Kabalistik yöntemlere dayanan pratik bir kitaptır. Son olarak, Altın Şafak sistemini inceleyenlerin dikkatini, Westcott’un Sefer Yezirah tercümesinde, yollara verilen tekabüllerin farklı olduğu çekebilir. Bunun iki nedeni var, Sefer Yezirah’ın farklı versiyonları vardır ve bunlarda tekabüller farklı olabiliyor. Diğer yandan, Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin bu yollara atfettiği tekabüller tercümenin yapıldığı zaman sıkı korunan sırlarından biriydi. Bu konuda Mistik Kabala ve www.hermetics.org sitemizde yeterince bilgi vardır.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir