Yaşar Nuri Ozturk – Kur’an-i Kerim Meali

FATIHA 1.Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. FATIHA 2.Hamd,alemlerin Rabbi Allah’adır. FATIHA 3.Rahman’dır,Rahim’dir O. FATIHA 4-Din gününün Malik’i,sultanıdır O… FATIHA 5.Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. FATIHA 6.Dosdoğru giden yola ilet bizi… FATIHA 7.Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna… BAKARA 1.Elif,Lam,Mim. BAKARA 2.İşte sana o Kitap!Kuşku,çelişme,tutarsızlık yok onda.Bir kılavuzdur o,korunup sakınanlar için.


BAKARA 3.Ki onlar,gayba inananlar,namazı kılanlardır.Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden başkalarına pay çıkaranlardır. BAKARA 4.Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar. BAKARA 5.İşte bunlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar,işte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar. BAKARA 6.Şu bir gerçek ki, o küfre batmış olanları sen korkutsan da korkutmasan da onlar için aynıdır; iman etmezler. BAKARA 7.Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır.Onların kafa gözleri üstünde de bir perde vardır.Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür. BAKARA 8.İnsanlar içinden bazıları vardır, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” derler ama onlar inanmış değillerdir.

BAKARA 9.Allah’ı ve inanmış olanları aldatma yoluna giderler.Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını aldatmıyorlar.Ne var ki, bunun farkında olamıyorlar. BAKARA 10.Kalplerinde bir hastalık vardır da Allah onları hastalık yönünden daha ileri götürmüştür.Ve onlar için, yalancılık etmiş olmaları yüzünden acıklı bir azap öngörülmüştür. BAKARA 11.Onlara, “yeryüzünde bozgun çıkarmayın” dendiğinde, “tam tersine, bizler barış ve esenlik geti- renleriz” demişlerdir. BAKARA 12.Dikkat edin,gerçekte onlar, bozgun getirenlerin ta kendileridir de bunun bilincinde olmuyorlar. BAKARA 13.Onlara, “insanların inandığı gibi siz de inanın” dendiğinde, “yani biz de kafası çalışmayan za- vallılar gibi inanalım mı” derler.Haberiniz olsun ki, kafası çalışmayan düşük seviyeliler onların ta kendileridir; fakat bilmiyorlar. BAKARA 14.

Bunlar iman etmiş olanlarla yüzyüze geldiklerinde, “iman ettik” derler.Kendi şeytanlarıyla baş- başa kaldıklarında ise söyledikleri şudur: “Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyiz.Gerçek olan şu ki, biz alay edip duran kişileriz.” BAKARA 15.Allah onlarla alay ediyor ve onları, kendi azgınlıkları içinde bocalar bir halde sürüklüyor. BAKARA 16.İşte bunlar doğruluk ve aydınlığı verip karanlık ve sapıklığı satın aldılar da ticaretleri hiçbir kazanç sağlamadı.Bir yol-yordama girebilmiş de değillerdir. BAKARA 17.Onların durumu şu kişinin durumuna benzer: Bir ateş tutuşturmak istedi.Ateş, çevresindekileri aydınlattığında,Allah onların ışığını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı; artık görmezler. BAKARA 18.Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler.Onlar artık dönmezler. BAKARA 19.

Yahut gökten boşalan bir yağmur haline benzer ki onda karanlık var, bir gök gürlemesi var, bir şimşek var.Yıldırımlar yüzünden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar.Allah Muhit’ tir, küfre sapanları çepeçevre kuşatmıştır. BAKARA 20.Şimşek neredeyse gözlerini çarpıp götürüverecek.Kendilerine her aydınlık sunduğunda, orada yürürler.Üzerlerine karanlık binince çakılıp kalırlar.Eğer Allah dileseydi, işitme güçlerini de göz- lerini de elbette alıp götürürdü.Çünkü Allah herşeye Kadir’dir. BAKARA 21.Ey insanlar!Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki, korunabilesiniz. BAKARA 22.O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı.Ve gökten bir su indirdi de onunla si- zin için meyvalardan/ürünlerden bir rızık çıkardı.Artık bilip durduğunuz halde Allah’a ortaklar koşmayın.

BAKARA 23.Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun benzerinden bir sure getirin.Allah dışındaki destekçilerinizi/tanıklarınızı da çağırın.Eğer doğru sözlü kişilerseniz… BAKARA 24.Eğer yapamazsanız-ki asla yapamayacaksınız- korkun o ateşten ki yakıtı insanlarla taşlardır. Küfre sapanlar için hazırlanmıştır o. BAKARA 25.İman edip hayra ve barışa yönelik değerler üretenlere şunu müjdele: Kendileri için altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır.Onlardaki herhangi bir meyvadan bir rızık olarak her nasiplendi- rildiklerinde, şöyle diyeceklerdir: “İşte bu daha önce rızıklandırıldığımız şey.”Bu rızık onlara buna benzer şekilde verilmişti.Onlar için orada tertemiz eşler de vardır.Ve onlar da orada sürekli kala- caklardır. BAKARA 26.Şu bir gerçek ki Allah, bir sivrisineği hatta onun da üstündeki bir varlığı örnek göstermekten sıkılmaz.Böyle bir durumda, inananlar bilirler ki o, Rablerinden bir gerçektir.

Küfre sapmışlar ise şöyle derler: “Allah bunu örnek vermekle ne demek istedi?” Allah onunla bir çoğunu saptırır, bir- çoğunu da onunla doğruya ve güzele kılavuzlar.Allah onunla fasıklardan başkasını saptırmaz. BAKARA 27.O fasıklar ki Allah’a verdikleri ahdi, onunla anlaşıp bağlandıktan sonra bozar, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keser ve yeryüzünde bozgun çıkarırlar.İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar. BAKARA 28.Allah’a nasıl nankörlük ediyorsunuz?!Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti.Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir.Nihayet O’na döndürüleceksiniz. BAKARA 29.O Allah’yır ki, yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı.Sonra göğe saltanat kurdu da onları yedi gök halinde düzenledi.O Alim’dir, herşeyi çok iyi bilir. BAKARA 30.Bir zamanlar Rabbin meleklere: “Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım.

” demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı: “Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaksın? Oysa ki bizler, seni hamd ile tespih ediyoruz; seni kutsatıp yüceltiyoruz.”Allah şöyle dedi: “Şu bir gerçek ki ben, sizin bilmediklerinizi bilmekteyim.” BAKARA 31.Ve Adem’e isimlerin tümünü öğretti.Sonra onları meleklere göstererek şöyle buyurdu: “Hadi, haber verin bana şunların isimlerini, eğer doğru sözlüler iseniz.” BAKARA 32.Dediler ki: “Yücedir şanın senin.Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim.Sen, yal- nız sen Alim’sin, herşeyi en iyi şekilde bilirsin;Hakim’sin, herşeyin bütün hikmetlerine sahip- sin.” BAKARA 33.Allah buyurdu: “Ey Adem, haber ver onlara onların adlarını.”Adem onlara onların adlarını ha- ber verince, Allah şöyle buyurdu: “Dememiş miydim ben size!Ki ben, göklerin ve yerin gaybını en iyi bilenim.Ve ben, sizin açığa vurduklarınızı da saklayageldiklerinizi de en iyi biçimde bilmekte- yim.” BAKARA 34.O vakit biz meleklere, “Adem’e secde edin” demiştik de İblis dışında tümü secde etmişti.

İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu. BAKARA 35.Ve Adem’e şöyle buyurmuştuk: “Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin ve ondan dilediğiniz yerde, bol bol yiyin.Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zulme tapanlardan olursunuz.” BAKARA 36.Bunun üzerine şeytan onların ayaklarını kaydırdı da onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de şöyle buyurduk: “Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak aşağıya inin.Belli bir süreye kadar yeryüzünde sizin için bir bekleme yeri, bir nimet/bir yararlanma imkanı olacaktır.” BAKARA 37.Bunun üzerine Adem, Rabbinden bazı kelimeler öğrenip belledi de O’na yöneldi.O da onun tövbesini kabul etti.Gerçekten de O, evet O, Tevvab’dır, tövbeleri kolayca kabul eder.; Rahim’dir, rahmetini cömertçe yayar. BAKARA 38.”Hepiniz oradan aşağı inin!” dedik.

Benden size bir yol gösteriş ulaşır da kim bu yol gösterişi- me uyarsa artık böylelerine hiçbir korku yoktur.Onlar kederle de yüzyüze gelmeyeceklerdir. BAKARA 39.Nankörlüğe sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar, ateşin dostu olacaklardır.Onlar orada sürekli kalacaklardır. BAKARA 40.Ey İsrailoğulları!Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın; bana verdiğiniz söze vefalı olun ki, ben de size ahdimde vefalı olayım.Ve yalnız benden korkun. BAKARA 41.Beraberinizdekini doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın.Onu ilk inkar eden siz ol- mayın.Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı satmayın.Ve yalnız benden sakının. BAKARA 42.Hakkı batılla/saçmalık ve tutarsızlıkla kirletmeyin.

Bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsu- nuz. BAKARA 43.Namazı kılın, zekatı verin; rüku edenlerle birlikte rüku edin. BAKARA 44.İnsanlara iyiyi ve güzeli emredip de öz benliklerinizi unutuyor musunuz?Üstelik de Kitap’ı okuyup durmaktasınız.Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? BAKARA 45.Sabra ve namaza sarılarak yardım dileyin.Hiç kuşkusuz bu, kalbi ürperti duyanlardan başkasına çok ağır ge ir. BAKARA 46.O ürperti duyanlar, Rablerine kavuşacaklarını düşünürler ve bilirler ki onlar, mutlaka O’na döneceklerdir. BAKARA 47.Ey İsrailoğulları!Size lütfettiğim nimetimi, sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. BAKARA 48.Ve korkun o günden ki, hiçbir benlik başka bir benliğin herhangi birşeyi için karşılık ödemez; hiçbir benlikten şefaat kabul edilmez, hiçbir benlikten fidye alınmaz.Ve onlara yardım da edilmez BAKARA 49.

Sizi Firavun hanedanından kurtardığımızı da hatırlayın.Hani onlar size azabın en çirkiniyle eziyet ediyorlardı: Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlar/kadınlarınızın rahimlerini yoklayıp çocuk alıyorlar/kadınlarınıza utanç duyulacak şeyler yapıyorlardı.İşte bunda sizin için, Rabbinizden gelen büyük bir ıstırap ve imtihan vardı. BAKARA 50.Hani önünüzde denizi yarmıştık da sizi kurtarmış, Firavun hanedanını boğmuştuk.Siz de bunu bakıp görüyordunuz. BAKARA 51.Ve Musa ile kırk gece için sözleşmiştik de siz bunun ardından buzağıyı tanrı edinmiştiniz.Zul- me sapmıştınız siz. BAKARA 52.Belki şükredersiniz diye bunun ardından da sizi affetmiştik. BAKARA 53.İyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle Musa’ya Kitap’ı ve furkanı/hakla batılı ayıran mesajı vermiştik. BAKARA 54.Hani Musa, toplumuna demişti ki: “Ey toplumum, buzağıyı tanrı edinmenizle öz benliklerinize zulmettiniz.

Hadi, yaratıcınıza, Bari’inize tövbe edin;egolarınızı öldürün.Böyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir; O sizin tövbelerinizi kabul eder.Hiç kuşkusuz O, evet O, tövbelerinizi çok kabul edendir,rahmeti sonsuz olandır.” BAKARA 55.Siz şunu da söylemiştiniz: “Ey Musa!Biz, Allah’ı apaçık görmedikçe sana asla inanmayaca- ğız.”Bunu üzerine sizi yıldırım çarpmıştı.Ve siz bakıp duruyordunuz. BAKARA 56.Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredebilesiniz. BAKARA 57.Ve bulutu üstünüze gölgelik yaptık ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik: “Rızık olarak size verdiklerimizin, en temizlerinden yiyin.” Dedik.Onlar zulmü bize yapmadılar, onlar kendi benliklerine zulmetmekteydiler. BAKARA 58.Şöyle demiştik: “Girin şu kente; orada, dilediğiniz yerde bol bol yiyin.

Kapıdan secde ederek girin ve ‘affet bizi’ deyin ki, hatalarınızı bağışlayalım.Biz güzel davranıp, güzellik üretenlere daha fazlasını veririz.” BAKARA 59.Ne var ki zulme sapanlar, bir sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirdiler.Bu- nun üzerine biz, bu zalimler üstüne, ürettikleri kötülüklere karşılık olarak gökten bir pislik indir- dik. BAKARA 60.Bir zamanlar Musa, toplumu için su istemişti de biz, “değneğinle şu taşa vur” demiştik.Taştan hemen oniki göze fışkırmıştı.Her bölük insan kendilerine özgü su kaynağını bilmişti. “Allah’ın rızkından yiyin,için; yeryüzünde bozgunculuk yaparak şuna buna saldırmayın.” demiştik. BAKARA 61.Siz şöyle demiştiniz: “Ey Musa, biz bir tek yemeğe asla dayanamayız; bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden, baklasından, acurundan, sarmısağından, mercimeğinden, soğanından çıkarıversin.”Musa şöyle demişti; “Siz daha aşağı bir nimete daha üstün bir nimeti mi değişmek istiyorsunuz?İnin bir kasabaya; istediğiniz sizin olacaktır.”Ve üzerlerine zillet, eziklik ve yoksulluk damgası vuruldu, Allah’tan bir gazaba çarpıldılar.

Bu böyle oldu, çünkü onlar Allah’ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberlerini öldürüyorlardı.İstan ettikleri için böyle oldu.Sınır tanımıyor, azgınlık yapıyorlardı. BAKARA 62.Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan,Sabiılerden Allah’a ve ahiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır.Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar. BAKARA 63.Hani sizden şu şekilde kesin söz almış da Tur’u üzerimize kaldırmıştık: “Size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayıp zikredin ki, sakınabilesiniz.” BAKARA 64.Bunun ardından da yüz çevirip döndünüz.Eğer Allah’ın size lütfu ve rahmeti olmasaydı, kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olacaktınız. BAKARA 65.Yemin olsun ki, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları siz bilirsinz.Onlara şöyle dedik: “Aşağılık maymunlar oluverin.” BAKARA 66.

Bu durumu, o zamankilere ve onların ardından geleceklere ibret dolu bir ceza, takva sahiplerine de bir öğüt yaptık. BAKARA 67.Musa, toplumuna dedi ki: “Allah size bir inek kesmenizi emrediyor.” Dediler ki: “Sen bizimle alay mı ediyorsun?” Dedi ki: “Cahillerden biri olmaktan Allah’a sığınırım.” BAKARA 68.Şöyle konuştular: “Çağır Rabbine bizim için, açıklasın bize neymiş o!” Cevap verdi: “O diyor ki, bahsettiğim ne yaşlıdır ne de körpe.İkisi arası bir inektir.”Hadi size emredileni yapın! BAKARA 69.Şöyle dediler: “Çağır Rabbine bizim için, neymiş onun rengi açıklasın bize.”Cevap verdi: “O diyor ki, bahsettiğim, sarı, rengi parlak bir inektir; seyredenlere mutluluk verir.” BAKARA 70.Şöyle dediler: “Dua et Rabbine, açıklasın bize neymiş o!Çünkü bu inek, bizim gözümüzde başkalarıyla karıştı.Ve biz, Allah dilerse, doğruya ve güzele elbette kılavuzlanacağız.” BAKARA 71.Cevap verdi Musa: “Allah diyor ki, bahsettiğim, boyunduruk yememiş bir inektir; toprağı sürmez, ekini sulamaz.

Salma hayvandır.Alaca yoktur onda.”Dediler ki: “İşte şimdi gerçeği getirdin.”Ve ardından onu boğazladılar, az kalsın yapmayacaklardı. BAKARA 72.Siz bir adam öldürmüştünüz de onunla ilgili olarak çekişip duruyordunuz.Oysaki Allah, sizin sakladıklarınızı ortaya çıkaracaktı. BAKARA 73.Şöyle dedik: “Kesilen ineğin bir parçasıyla, öldürülen adama vurun!” İşte böyle diriltir Allah ölüleri.Size ayetlerini gösteriyor ki, aklınızı işletebilesiniz. BAKARA 74.Sonra bunun ardından kalpleriniz yine kaskatı kesildi.Taş gibidir o.Belki daha da katıdır.Taşların bazıları var ki, ondan ırmaklar fışkırır.

Bazıları var ki, çatır çatır yarılır da içinden su çıkar.Öylesi var ki, Allah korkusundan aşağılara düşer.Allah, yapıp durduklarınızdan gafil değildir. BAKARA 75.Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz?Bunların içlerinden bir fırka vardı ki, Allah’ın kelamını dinliyorlar, sonra onu, kavramalarının ardından, bilip durdukları halde tahrif ediyorlardı. BAKARA 76.İnanmış olanlarla karşılaştıklarında, ‘inandık’ derler.Başbaşa kaldıklarında ise şöyle konuşurlar: “Allah’ın size açtığını, Rabbiniz katında sizinle tartışmada kanıt yapsınlar diye onlara söylüyor musunuz?Aklınızı işletmeyecek misiniz?” BAKARA 77.Bilmezler mi ki, Allah onların sakladıklarını da açıkladıklarını da çok iyi bilmektedir. BAKARA 78.İçlerinde ümmı olanlar da vardır ki Kitap’ı bilmezler, sadece hayal ve kuruntu bilirler.Onlar yalnız sanıya saplanırlar. BAKARA 79.Yazıklar olsun ki o kişilere ki, Kitap’ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, “işte bu, Allah katındadır” derler.Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden!Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden! BAKARA 80.

Dediler ki: “Sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır.” De ki: “Allah’tan bir ahit mi aldınız!Allah, ahdine asla ters düşmez.Yoksa siz Allah’a isnat ederek, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” BAKARA 81.İş onların sandığı gibi değil.Kötülük ve çirkinlik kazanan, suçu kendisini kuşatmış olan kişiler, ateşin dostudurlar.Sürekli kalacaklardır orada. BAKARA 82.İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar ise cennetin dostudurlar.Onlar da orada sürekli kalacaklard ır. BAKARA 83.İsrailoğullarından şöyle bir söz de almıştık: Allah’tan başkasına ibadet etmeyin, anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik ve güzellikle davranın.İnsanlara güzeli ve güzelliği söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin.Bütün bunlardan sonra siz, pek azınız müstesna, sırt çevirdiniz.Hala da yüz çevirip duruy orsunuz.

BAKARA 84.Sizden şu sözü de almıştık: Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz.Birbirlerinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız.Bunu kabul etmiştiniz.Hala da buna tanıklarsınız. BAKARA 85.Bütün bunlardan sonra siz şu insanlarsınız: Birbirinizi öldürüyorsunuz.İçinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyorsunuz.Onlar aleyhine kötülük ve düşmanlık hususunda dayanışmaya giriyorsunuz.Esasında onları yurtlarından çıkarmak size haram edildiği halde, esir olarak size geldiklerinde fidyelerini veriyorsunuz.Şimdi siz Kitap’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?İçinizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezillikten başka birşey değildir.Kı- met gününde ise böyleleri azabın en şiddetlisine itilir.Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. BAKARA 86.İşte bunlar, ahiret karşılığında dünyayı satın alan kişilerdir.

Azap, hafifletilmeyecektir onlardan. Hiçbir şekilde yardım da edilmeyecektir onlara. BAKARA 87.Yemin olsun ki, Musa’ya Kitap’ı verdik.Ve arkasından da resuller gönderdik.Meryem oğlu İsa’ya da açık-seçik deliller verdik ve kendisini Ruhulkudüs’le güçlendirdik.Bir resulün size, nefislerinizin hoşlanmadığı birşey getirdiğinde her seferinde büyüklük taslamadınız mı?Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürüyorsunuz. BAKARA 88.”Kalplerimiz kabuk tutmuştur.” Dediler.Hayır öyle değil.Küfürleri yüzünden Allah onları lanetlemiştir de çok az bir kısmı iman eder. BAKARA 89.Yanlarındakini doğrulamak üzere kendilerine Allah katından bir kitap geldiğinde, daha önce inkar edenlere karşı zafer isteyip durdukları halde, tanıyıp bildikleri kendilerine gelince, onu inkar ettiler.Küfre sapanların üstüne olsun Allah’ın laneti!.

BAKARA 90.Allah’ın, kullarından dilediğine lütfunun eseri olarak indirdiğini zalimce kıskanarak, Allah’ın vahyettiğini inkar etmeleri uğruna öz benliklerini sattıkları şey ne çirkindir!Bu yüzdendir ki gazap üzerine gazaba çarpıldılar.Gerçeği örtenler için rezil edici bir azap vardır. BAKARA 91.Onlara, “Allah’ın indirmiş olduğuna inanın” denildiğinde şöyle konuşurlar: “Biz, bize indirilene inanırız.” Ve ondan ötesini inkar ederler.Oysaki o, kendilerinin yanındakini doğrulayıcı bir gerçektir.Söyle onlara: “Madem iman sahibiydiniz, daha önce Allah’ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz?” BAKARA 92.Yemin olsun ki, Musa size açık-seçik hak beyanlarla gelmişti de onun arkasından buzağıyı ilah edinmiştiniz.Zalimlersiniz sizler. BAKARA 93.Hani kesin söz almıştık sizden de Tur’u üzerinize kaldırmıştık. “Size verdiğimizi kuvvetlice tutun ve dinleyin.” Demişyik.Şöyle demişlerdi: “Dinledik ve isyan ettik.

” İnkarları yüzünden gönüllerine buzağı içirildi.De ki: “Eğer inanan kişilerseniz, ne köü şeydir size imanınızın emretmekte olduğu…” BAKARA 94.De ki: “Allah katındaki ahiret yurdu diğer insanların değil de yalnız ve yalnız sizin ise, eğer doğru sözlü iseniz, hadi isteyin ölümü!” BAKARA 95.Ellerinin önden gönderdiği şeyler yüzünden ölümü hiçbir zaman istemeyeceklerdir.Allah, zalimleri çok iyi bilme ktedir. BAKARA 96.Sen onları, insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun.Şirke batanlardan bile…Her biri bin yıl ömür sürsün ister.Oysaki, uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştıracak değildir.Allah, yapmakta olduklarını çok iyi görmektedir BAKARA . 97.De ki: “Kim Cebrail’e -ki o, Allah’ın izniyle Kur’an’ı kendinden öncekini doğrulayıcı, insanlara yol gösterici ve müjde olarak senin kalbine indirmiştir- düşman kesilirse, BAKARA 98.Kim Allah’a, O’nun meleklerine, resullerine, Cebrail’e, Mikail’e düşman kesilirse, Allah’ta bu tür inkarcılara düşman kesilir. BAKARA 99.Andolsun, biz sana açık-seçik ayetler indirdik.

Onları, pislik ve sapıklığa bulaşmış olanlardan başkası inkar etme z. BAKARA 100.Bir ahitle söz verdikleri her seferinde, içlerinden bir fırka, ahdi kaldırıp atmadı mı?Doğrusu şu ki, onların çokları iman etmezler. BAKARA 101.Allah katından kendilerine, ellerinde bulunanı tasdikleyici bir resul geldiğinde, kitap verilenlerden bir fırka, Allah!ın Kitabı’nı hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar. BAKARA 102.Süleyman’ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup durduklarını uydurdular.Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı.Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı.Ve Babil’de Harut ve Marut adlı iki melek üzerine indirileni öğretiyorlardı.Oysaki o iki melek, “biz bir imtihan aracıyız, sakın küfre sapma”demedikçe hiç kimseye birşey öğretmiyorlardı.İnsanlar onlardan erkekle eşinin arasını açacakları şeyi öğreniyorlardı.Ne var ki, onlar onunla Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler.Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı.Yemin olsun ki, onu satun alanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir.

Özbenliklerini sattıkları şey ne kötüdür!Bir bilebilselerdi… BAKARA 103.Eğer onlar iman edip sakınsalardı, Allah katında bir sevap elbette daha kıymetli olurdu.Keşke bilebilselerdi. BAKARA 104.Ey iman edenler! “Raina” demeyin, “unzurna” deyin/ “bizi davar gibi güt”diye konuşmayın, “bize bak diye” konuşun ve dinleyin.Kafirler için korkunç bir azap vardır. BAKARA 105.Ehlikitap’ın küfre sapanlarıyla müşrikler, Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler.Ama Allah, rahmetini dilediğine özgüler.Allah, büyük lütfun sahibidir. BAKARA 106.Biz bir ayeti siler, unuturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz.Allah!ın herşeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi? BAKARA 107.Bilmedi mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı yalnız Allah’ ındır.Sizin için Allah’tan başka ne bir Veli vardır ne de bir Nasır/yardımcı.

BAKARA 108.Yoksa siz de resulünüzden, daha önce Musa’dan istekte bulunduğu gibi isteklerde bulunmak mı diliyorsunuz?!İmanı küfürle değiştirmeye kalkan, yolun dosdoğrusunu saptırmış olur. BAKARA 109.Ehlikitap’tan birçoğu, benliklerindeki kıskançlık yüzünden sizi, imanınızdan sonra kafirler haline bir döndürebilseler diye yürekten istedi.Hem de gerçekten kendilerine ayan-beyan olduktan sonra…Allah, buyruğunu getirinceye değin affedin, hoşgörün.Allah, herşeye gücü yetendir. BAKARA 110.Namazı kılın, zekatı verin.Özbenlikleriniz için önden gönderdiğiniz her hayrı, Allah katında bulacaksınız.Hiç kuşkusuz, Allah, yapmakta olduklarınızı iyice görmektedir. BAKARA 111.”Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete asla giremeyecek.” Dediler.Bu, onların hayalleri, kuruntularıdır.De ki onlara: “Eğer doğru sözlü iseniz hadi, getirin kanıtınızı!”

.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir