Paul Kember – Tımarhane Asylum

TüLY- Kırk beş, elli yaşlannda, kişilik bozuklugu ytl^lnden uzun yıllar hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmiş bir kadın. Her an kızıp tepesi atabilir. Beceriklidir. Kimse onu aptal yerine koyamaz. DICK- Itrk beş elli yaşlannda, pek başarılı olınayan bir pop Hip yapımcrsı. Sempatik, iyi niyetli afrazıIn nz:ıınam,vurdum duymaz bir adam. Kendi aklınca başkalan için iyi şeyler yapmaya çalrşır ama çogu zaman felek o5nm eder ona. FLO- Altnrşınr geçkin, uzun stireli şizofren hasta, ömiir boyu hastanede kalacaktır. ROGER- Yirmi sekiz otuz yaşlannda yapımcmrn yardımcısı. Pratik işlere yathn bumunun dikine gidenbir adam LIJKE- Yirmi sekiz otuz yaşlannda pop Hip Kendi yeteneğne inanır. Çahşkand[ ama yeteııekten yana pek nasibi yoktur. drERRY- Ellisine merdiven dayamış, ara sıra hastanelik bir manik- depresif. Dimdik bir eski asker.. Bir siire bşrıtı bir iş adamı olınuş. Sonra emlak komisyonculuğında karar lolınış. GEORGİE- Ellisine merdiveıı daymış, keırdini işine adamış, cana yalon sevecen bir hasta bakıcı adam. JOK- Yirmisini yeni aşmlş, ikinci sıruf pop şarkrcısı ,-*, Oıcr_ RoGERDICK_ Kapat şunu! (UZAKTA}I) Ne? Kes şu zınltıyı dedim. ( Kendi boğaznı kesenrıiş gıbi yapar. Müzik birden kesilir) Hah şöyle, kafamı şişirme daha kahvaltı bile etmedim. ( Bir mendil çıkanr. Leüayı silip tozunu üfler.Üstiindeki yaz|yıokur. ) Doktor Elia Shadwel’ in iınrsma . Bölgemizin hasta ve dertli kişilerine hiç yılmadan ve btlytlk bk azveriyle yapfigı hiznet… (Dikleşir) Ne hoş. (Flo’ ya) Bu benim yeni limonlukta pek gıızel durucak. 3 PERDE 1 SAHNE 1 On dokuzuncu yrryrldan kalma bir alol hastalıHan şfü yıudunun geniş, çewe mimarisine göre düzenlenmiş bahçesi. Ulu bir çmn gölgesinde bir park sırası. Yalonda Lord Shaftesbury nin iri bir heykeli. Kuşlar öter. Sakin hı sesleri sabnenin gerisinde seğlam bir duvar ve süslü bir büçe kapısı, kryıda asma kilitler vardır. dr* ‘: o,-. : P*, * duvara dayanmıştr. Yalonında köhne bir traktöriin toprağ1 Kaz an DtçaK Dolrımu ounrr. Flo, çınann altndaki sırada oturur. Roger film setlerinde görii,len, branda bezinden bir koltııHa girer. kolfuğu yerleştirip çıkar. Dick aksi yönden girer Elinde Victoria çağından büyiik bir pirinç levta, levhanın tistiinde bir numara ve ‘saüinrşür’ yaftası vardır. Mtizik başlar. Abarfualı bir modenr bir pop şarhsı. Dick sünenin dışına balop bağnı. 3 _*ı. 4 (Roger içeri girerken, erkek hasta bakıcı Georgie onu izler. Dick pirinç levhay bir kenara koyar) DICK- Aa…siz hasta b6ftlç1 Inglg olacaksınrz GEORGIE-Eve! sıınnm siz de Bay Headley… DICK- Ta kendisi. Dick Hadley’ dir adm, reHam filnleri yapanm..İşim güctlın pop şarhlannr tailtrnak. Tanıştığma sevindim, eminim beraber hoşca vakit geçireceğiz.. ( El sıkışırlar ) Bu da Ozel yardımcım Roger, burada borusu öten ikinci adam. ROGER- Sağolpatron. DICK- ( Dick kolunu Geoğe’ nin omzuna atıp onu öne doğru getirir. ) Akılda kalan bir ad. Yaptığınızher kiiçtik pop fihni önemlidir biamiçin. Her filın bir sonraki işimizi sağlar. Bir tanesi bile batsa firma iflas bayrağnı çeker. Bu da sinirlerimizi gerİyor, değİl mİ Roger? Hem de yay gbi. Ama işler ıvı gıderse keyfimize diyecek olmaz. Dogu değil mi, Roger? Hemde dosdogru, sevinçten çılgına döneriz. Şimdi yapaıağgmız filınin yağIaballa ytlklü bir bolluk katan gıbi bızim istasyona yanaşacağrru umuyoruz. Küçiik firırıamızı İflasın eşİğİnden kıırtanp bereket ve şöhret beldesine ulaştıncak büyilk firsat. Bu gerçekleşirse senin de ekmeğne yağ stiıriiltiır. GEORGIE-Ek§ik olınayn efendim. OİCr- Ama şöyle bir telılike var. Böyle bir yerde işler rayından gkabilir. O zaman al başına belayı, tren çarpmışa dönerız. ROGER- Sonumuzolıır. oGER_ RoGERDICK_ RoGERDICK4 ( Luke çekim senaryosrına notlar ekleyerek içeri gırer. ) -3 DICK- Sayn hastane görevlisi. Ben birlikte çeirşhğım fuş6{ara ‘ alicenapli ‘ daınanınm. Hava basmayı sevrnem . Arkadan vurma huyıun yoktur. sizde eli yilzü dilzgtln l«zlar varsa bırak ortada salınsınlar. Beni anlıyorsun, degil mi? GiDel lozlar çekimde dekorun bir parçası gibi gözü okşar. Bilmem anlatabildim mi? GEORGIE-(Tedirgn ) Korkanm burasr yeri değil. DICK- Bir tanesi bu, bir tanesi de eğer dobra dobra konuşursak… Buradaki biraderlerimizle hemşirelerimizden baalan ara sra işi azıtabilir. Bir lçiz anında bize saldırabilirleı değil mi? ( Flo çıkar ) dICK- Çeşitli olasıiklar var. Lütfen söz ver bana, pusulayı şaşıranlar alüna kaçıranlar, salya sümtik ahtanlar göztiıııe göriiımesin. Manyak sapıklaf, ar deliler,m ar deliler kilit alünda futırlsun. GEORGIE-Merak emeyin hiçbir olay olmayacak. ( Luke girer. Boynuna asılr bir fotoğaf makinası vardır. Heykelin, bahçenin fotoğrafinı çeker ) DICK- İyi, bunu duyduguma sevindim. Yoksa nahoş vaziyetlerle kaışılaşırsam ne yapacağımr bilirim. Önceden söylemedi deıne sebep olan ya da olanlann gavgavlannr kopardığm gibi hzgın yağda lozarbnm. Anlaşıldı mı? EORGIE-UsIu durun, haddinüi bilin diye herkesi uyardık. şimdi izjn ytfilşçai2 yapacak işlerim var. (Georgie çıkar. Jok girer. Ceketi omlızunda, kafasında Frank Sinatra imgeleri. Etrafina bakınır.) DICK- (Arkasından bağırarak)İy, İy, Buna sevindim! ROGER- (Aynen) Buıa bayıldım! DICK- (Çtr(ARKEN) Adama iyi göz dağı verdim degil mi? ROGER- Dediğimizi yapacak. Kafasına daıık etti. (Çıkarken. Jok Luke’ a doffu yürtir. Kendine güvenerek sorar.) JOK- Pekala? LUKE- Pekala olan ne?

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir