Agnes Michaux – Kadın Düşmanı Sözlük

Aff et beni, anne ! Evet, affet beni anne … Biliyorum ki -sen ba�ta olmak iizere- binlerce kadm, bu kitab1 goriir gormez beni ihanetle suc;layacak. Daha �imdiden, sizin gibi bir kadm oldugum halde, bu tiir ate�li bir anti-feminist bildiri yaymlamaya ciiret ettigim ic;in beni “davaya” ihanet etmekle suc;lad1gmm duyar gibiyim. Ihanet ne kelime? Vah�i bir saldm! Sava� ilam! Gozii kapah bombalama eylemi ! Insanhk suc;u! Ne yapahm, sorumluluktan kac;acak halim yok … \:iinkii kabul etmelisin ki, senin ve 60-70’li y11lardan kalma “ozgiirle�mi�” eski arkada�lanmn yamndayken pek fazla eglenme f1rsat1m1z olmuyordu. Kutsal ve sihirli formiiliiniiz olan “Kadmlann Kurtulu�u” sozciiklerini telaffuz ettiginizde, sanki eski direni� giinlerini ve �ehit dii�en arkada�lannm deh�etli sava� oykiilerini anlatan muharip gazilere benziyordunuz. Teyzeler direni�te … Erkeklere kaq1 yiiriittiigiiniiz gerilla sava�1 oykiileriyle amma da kafamm �i�irmi�tiniz! Bu arada bizler, k1zlanmz, hap1 yutuyorduk. 1968 May1s’mm dolleri, utanmadan onlara dayatmaktan c;ekinmediginiz �eylerin etkisiyle tamamen ALLAK BULLAK oluyordu. Yani herhalde, siit tozuyla beslenen benim ve k1z arkada�lanmm, “seventies”lerde [yetmi�li yillarda] katlamlan tiim o rezaletler ic;in sizlere te�ekkiir etmemizi beklemiyordunuz. Daha dogar dogmaz, kavunic;i koca c;ic;ekli o igrenc; d uvar kag1tlanmzm, pleksiglas ya da parlat1lm1� alu9 minyumdan mobilyalanmzm, “gm;ek” taklit deriden puflanmzm ve sizi ger�ekten lspanyol bogalanna �eviren Ispanyol pa�a pantolonlannmn iistiine ge�irdiginiz o tiksindirici �orapli kazaklarmmn vah�i saldmsma ugrad1k. Ah! 68 ‘de yirmi ya�larmda olan ninelerin sand1klan bayag1 �enlikli olacak. Makrome �antalanmz1, akrilik �ortlanmz1, Larzac bolgesindeki asker! manevralara kar�1 koyliilerin direni�ini destekleyen bildirilerinizi, Vasarely’nin optik yamlsamalara dayali geometrik bi�imlerini yans1tan duvar posterlerinizi ve takviyeli topuklu, esrar komas1 renkli ayakkab1 kolleksiyonlannlZI (bunlan giymek, 1rzm1za ge�ilmesi tehlikesine kaq1 en iyi sigortayd1! ) bulacak olan torunlanmz (tabii dogum kontrol haplannm gazabmdan kurtulabilmi� olanlan) kahkahadan kmlacak eminim. Arna kabus bununla da bitmiyordu ki! Be�igimin iizerine, Twiggy’nin kutsal resmini asm1�tm, hani o sizin kadm dergilerinizin gozde mankeni; onun sayesinde ideal kadmm i�tahs1z bir iskelet olmas1 gerektigini anlam1�­ um. Bugiin, sizin o �ok-ince-taze-bezelye-viicut hatlan konusundaki beyin y1kamalanmz yiiziinden, elektronik tarn aletim bana ne zaman yan baksa, kendimi derhal h1zh zay1flama �uruplanna dalmak ya da Montignac rejimine ba�lamak zorunda hissediyorum. Aa, dur! Jartiyer soykmmm1 unutuyordum! Kiilotlu �orap kullamlmasm1 dayatan senin ku�agm, hata utanmadan �ocuklannm suratma bakmaya cesaret edebiliyor mu? Kiilotlu �oraplar, bekaret kemerinden bu yana, a�k1 katletmek i�in bulunan en etkili silahur. Ve tabii -malum konu!- bir de o me�hur erkek dii�­ mam miicadeleniz vard1. ” Bok yesinler! ” diyordunuz.


lyi de, bu yiizden aruk onlar da pek bize bok atm1yorlar. Ah ah, nerede o eski cinsel tacizler! Aruk bir biiro amirinin, [Brassens ‘in �ark1smdaki gibi] “Fernande’1 10 dii�ledikc;e c;iikii kalkm1yor”, aksine c;iikii dii�iiyor zavallmm! Parmak atmak, yakmda, ancak tarih kitaplarmda izine rastlanan, yok olmakta olan �aheserler kategorisine dahil olacak. Erkekleri kompleksli, dizginlenmi�, neredeyse had1m edilmi� hale getirdiniz ve bugiin bizler, heniiz homoseksiiel olmam1� ya da iktidars1zliga ugramam1� bir erkege kanca atabilmek ic;in c;1lgmca ter dokiiyoruz. Ne yaz1k ki, kirk yilda bir turnay1 goziinden vurdugumuzda ise, bize i�in oziinii, yani ona lezzetli ev yemekleri pi�irmeyi, gomleklerini hu�u ic;inde iitiilemeyi, kenar i�lemelerini dikmeyi ya da ona GERC::EK bir kahve pi�irmeyi ogretmeyi reddetmi� oldugunuz ortaya c;1k1- yor. Bekarl1k olimpiyatlarmda altm madalya alip kiirsiiye c;1kma �ans1m yiiksek … Biliyorum anne, yine abartt1g1m1, haks1zlik yapt1g1- m1, bo�una miicadele etmediginizi soyleyeceksin. Dogum kontrol hap1, e�it i�e e�it iicret, on sekiz ya�mda re­ �it olma hakk1, yeni evlilik ve yeni bo�anma anlay1�1, kiirtaj, bunlar bo� �cyler mi yani? Degil elbette. Biliyorum, bayag1 yol aldm1z ve uc;urumun kenarmdan dondiik. Sana sadece biraz tak1lmak istemi�tim annecigim. Arna yine de sana ac;1kc,:a � unu soylemeliydim: ben onlan seviyorum, yani erkekleri! Hem de biitiin o kusurlan yiiziinden. C::iinkii biz kadmlar ne dersek diyelim, ne yaparsak yapalim, bal gibi biliyoruz ki onlar asla gerc;ekten degi�meyecekler ve sonsuza dek neyseler oyle kalacaklar; yani, fevri c;1k1�lan olan ama altm kalpli, mac;o ama beceriksiz, saf ama duygulandmc1, saplantil1 ama kab1z, havali ama odlek, boynuzlu ama. halinden memnun. Bu kitapla ben, ezelden beri hakk1m1zda yumurtlad1klan e��ekc;e sac;maliklan burunlarmm dibine sokarak 11 kendi tarz1mda onlara nanik yap1yorum (ya da sen i:iyle tercih edersen malum bir el hareketi de diyebiliriz ). Bu kitab1 erkeklere ithaf ediyorum, i;:iinkii onlara i;:ok benziyor: Bazen giiliini;:, sebepsiz yere sald1rgan, ama i;:ogu kez komik ve her zaman geri;:ege de o kadar aykm degil, ne dersin?

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir