Bilinmeyen – Dualar ve Zikirler

Bil ki, bu kısımla maksadımız, bir vakte bağlı kalmaksızın yahut özel bir hale ait olmaksızın bütün zamanlarda yapılması müstahab olan önemli duaları anlatmaktır. Bil ki, bu bölüm, doğrusu çok geniştir; bunun sonuna ulaşılmaz ve onda biri ihata edilemez. Fakat ben esas olanların en önemlilerine işaret edeceğim. Bunların evveli, Allah Sübhânehu ve Teâlâ’nin peygamberlerden (Salâvatüllahi ve Selâmuhu Aleyhim) ve hayırlı kimselerden haber vemiş” olduğu Kur’anda zikri geçen dualardır. Bunlar ma’rııf olup çoktur. Re-sülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in yaptığı ve başkasına öğrettiği sabit olan dualar da manası geniş sözü kısa olan bu dualardandır. Bu kısım dualar doğrusu çoktur. Geçen bölümlerde bunların bazısı zikredilmişti. Ben burada onlardan Kur’an dualarını ve geçmiş duaları içine alanları anlatacağım. Başarı Allah’tandır. 1004- Sahih isnadlarla Nûman İbni Beşir’den (Radiyallahu Anhüma) yapılan rivayete göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Duâ ibâdettir.” [1] 1005- Güzel bir isnadla Hz. Aişe’den (Radıyallahu Anha) yapılan riva-yetde şöyle demiştir: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dualarından toplu (manası geniş, sözü kısa) olanları severdi. Bunlardan başkası ile de (özel) duâ ederdi. ” [2] 1006- Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Allah katında duadan daha iyi bir şey yoktur.


” [3] 1007- Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Seüem şöyle buyurdu: “Kim musibet ve şiddet zamanında duasını Allah Tealâ’nın kabul etmesini severse, genişlik zamanında çok dua etsin.” [4] Resulüllahın Yaptığı Ve Tavsiye Ettiği Dualar Belalardan Korunma Ve Huzur, Sâadet İsleme Duaları: 1008- Enes’den (Radıyalîahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in çoğunlukla duası şu idi: “Allâhümme âtına fiddünyâ haseneten ve fi’1-âhireti haseneten ve kmâ azâbe’n-nâr.” “Allah’ım! Dünyada bi/e iyilik ver. Âhirette de bize iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” [5] Müslim Peygamberin şöyle dediğini rivayetine ilâve etmiştir: Enes kısa bir duâ etmek istediği zaman, bu duâ ile duâ ederdi.” 1009- İbni Mes’ud’dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: Allah’ım! Senden hidâyet, takva, iffet ve ğınâ (nefis zenginliği) İsterim.” [6] 1010- Sahâbeolan Tarık İbni Eşyem El-Eşça’i’den (Radıyallahu AnhJ yapılan rivayetde demiştir ki, Bir insan İslâmı kabul ettiği zaman Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona namazı öğretir ve sonra şu kelimelerle duâ etmesini ona emrederdi: “Allâhümmeğfir Lî Verhamnî vehdinî ve Âfinî verzuknî.” “Allah’ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidâyet ver, bana âf iyel ver ve beni rıziklandır).” Târık’dan Müslim’in diğer bir rivayeti şöyledir: “Bir adamın Peygambere gelip de şu şekilde konuştuğunu işitmiş-tir: Bir adam Peygambere gelip dedi ki, ya Resûlellah! Rabbimden isteyeceğim zaman nasıl söyleyeyim? Peygamber, (s.a.v) şöyle söyle dedi: “Allâhümmeğfir lî verhamnî, ve âfinî verzuknî.” “Allahım, beni bağışla. Bana merhamet et. Bana afiyet ver. Beni rı-zıklandır.

) Bu sözler senin dünya ve âhiret işlerini toparlar.” [7] 1011- Abdullah İbni Amr İbni’l-As’dan (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “AHâhümme yâ musarnfe’î-kuîûbi sarif kuîûbenâ ala tâatike.” “Ey kalbleri çevirip idare eden Allah’ım! Kalblerimizi Sana itaat etmeye çevir.” [8] 1012- Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Belâ sıkıntısından, isyana düşmekten, kötü akıbetten ve düşmanların sevinmesinden Allah’a sığının.” [9] Süfyan’dan bir rivayette o şöyle demistir: Hadisde üç madde vardır. Ben bir tane ilâve ettim; hangisini ilâve ettiğimi bilmiyorum. Bir rivayette de Süfyan demiştir: Bu maddelere bir tane ilave ettiğimde şübheliyim. 1013- Enes’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resû-lüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Allâhümmeinnîeûzü bikemine’1-aczi ve’I-keseli ve’I-cünbi ve’î-heremi ve’l-buhli. Ve eûzü bike min azâbi’l-kabri ve eûzü bike min fitneti’I-mahyâ ve’l-memâti.” “Allah’ını! Ben acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, kocalmadan, cimrilikten Sana sığınırım. Yine kabir azabından Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de Sana sığınırım.” Bir rivayet şöyle: Borç yükünden ve azgın insanların üstün gelmesinden sana sığınırım.” [10] Namazdan Sonra Okunacak Genel Dualar: 1014- Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs’dan, o da Ebû Bekir Es-Sıddîk’dan (Radıyallahu Anhüm) yapılan rivayette Ebû Bekir, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e şöyle dedi: “Namazımda duâ edeceğim bir duayı bana öğret. Peygamber (s.

a.v) dedi ki, şöyle söyle: “Allâhümme innîzaîemtü nefsî zulmen kesîren ve Iâ yağfiru ‘z-zünûbe illâ ente. Feğfir lîmağfireten min indike verhamnî. İnneke ente’I-ğafûru’r-râhîmu.” “Allah’ım! Ben nefsime çok yazık ettim. Günahları ancak Sen bağışlarsın. Tarafından bana bir mağfiret buyur, bana merhamet et; çünkü Sen çok mağfiret edensin, çok merhamet edensin.” [11] Derim ki, hadisin rivayetinde “Nefsime çok zulüm ve büyükzulüm”diye iki ifade olduğu için duâ edenin her iki sözü de kullanarak “nefsime çok ve büyük zulüm ettim” demesi müstehabdır. Bu duâ her ne kadar namazda okunmak üzere varid oldu ise de, sahih, hasen ve nefis olduğundan her yerde okunması müstahab olur. Bir rivayette de: “Namazımda ve evimde okuyacağım bir duayı bana öğret” şeklindedir. 1015- Ebu Musa Eî-Eş’arî’den (Radryallahu Anh) yapılan rivayete göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu duayı yapardı: “Allâhümmeğfir lî hatîetî ve cehli ve israfı fî emri ve mâ ente â’lemu bihi minnî. AHâhümmeğfir lî ciddî ve hezlî ve hataî ve amdî ve küllü zâli-ke indî. AHâhümmeğfir lî ma kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâa’îentü vemâ entca’lemu bihîminnî. Ente’l-mukaddimu veente’lmu-ahhiru ve ente alâ külli şey’in kadîr.” “Allah’ım! Benim hatamı, cehlimi isimdeki taşkınlığı ve benden daha iyi bildiğin şeyi bana bağışla.

Allah’ım! Ciddi işimi ve şakamı, hatamı ve kasden yaptığımı bağışla. Bütün bunlar bende vardır. Allah’ım! Önceden yaptığım ve yapacağım günahları, gizlediğimi ve açığa vurduğumu ve benden daha iyi bildiklerini bana bağışla. Evvel ve son Sensin. Sen her şeye kadirsin.” [12] 1016- Hz. Aişe’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem duasında şöyle buyururdu: “Allâhümme innî eûzü bike min şerri mâ amiltü ve min şerri mâ lem a’mel.” “Allah’ım! ben, işlediğim şeyin şerrinden ve işlemediğimin şerrinden Sana sığınırım.” [13] 1017- İbni Ömer’den (Radıyallahu Anhüma) yapılar rivayetde demiş-:i, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in dualarından biri şu idi: ” “Allâhümme innî eûzü bike min zevali ni’metike ve tehavüüli afiyete ve fec’eti ni’metike ve cemii suhtike.” “Allah’ım! Nimetinin gitmesinden, verdiğin afiyetin değişmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve buğz ettiğin her şeyden Sana sığınırım.” [14] 1018- Zeyd İbni Erkam’dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle demiştir: Ben size, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in söylediğinden başkasını söylemiyorum. O şöyle derdi: “AIlâhümme innî eûzü bike mine’I-aczi ve’i-keseli ve’!-cubni ve’I-buhîi ve’1-hemmi ve azâbVlkabri. Allâhümme âti nefsî takvâhâ ve zekkihâ en-te hayru men zekkâhâ ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümme innî eûzü bike min ilmin la yenfeu ve min kalbin lâ yahşeu ve min nefsin lâ teşbeu ve min daveti yüstecâbu lehâ.” “Allah’ım! Acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, cimrilikten, üzüntüden, kabir azabından ben Sana sığınırım.

Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve onu günahlardan temizle. Sen onu temizleyenin en hayırlisısın. Sen onu koruyansın, onu idare edensin. Allah’ım! Fayda vermeyen bir ilim-den, korkmayan bir kulluk’n, doymayan bir nefisten ve kabul olunma- bir duadan ben Sana sığınırım.” [15] 1019- Ali’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona: “Allâhümmehdinî ve seddinî.” “Allah’ım, beni hidâyete erdir ve beni düzelt” de, buyurdu.” Bir rivayette de: “Allah’ım! Senden hidayet ve doğruluk isterim.” söyle, buyurdu. [16] 1020- Sa’d îbni Ebî Vakkas’dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle demiştir: “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e bir bedevi gelip: Yâ Resûleîlah! Bana söyleyeceğim bir duâ öğret, dedi. Peygamber (s.a.v) dedi ki, şöyle söyle: “Lâ ilahe illâllâhu vahdehû lâ şerike Iehû. Aîlâhu ekberu kebîran ve’l-hamdu IiIİâhi kesîran. Sübhânellâhi rabbi’l-âlemîn. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-azîzi’l-hakîm.

” ‘Allah dan başka ilâh yoktur; yalnız o vardır. Ortağı yoktur. Allah çok çok büyüktür. Allah’a çok hamd olsun. Âlemlerin Rabbı noksanlıklardan münezzehtir. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ındır. O, her şeye üstün gelendir, hikmet sahibidir,” Adam: Bu sözler Rabbim için, bana ne var? dedi. Peygamber (s.a.v), sen şöyle söyle dedi: “Allâhümmeğfir lî verhamnî vehdinî verzuknî ve âfinî. “Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni hidâyete erdir, bana rızık ver ve bana afiyet ihsan et.” “Ravi “Bana afiyet ihsan et” sözünde (söylenip söylenmediğinde) şübheye düşmüştür. [17] 1021- Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle derdi: “AMhümme ashh lî dînî ellezî huve ısmetü enırî ve ashh lî dünyâye elletî fîhâ meâşî ve ashh lî âhiretî elleti fîhâ meâdî ve’c-alilhayâte ziyâde-ten lî fî külli hayrın vec’alilmevte ve râhaten lî min külli şerrin.” “Allah’ım! İşimin dayanağı olan dinimi düzelt. İçinde geçimim olan dünyamı bana yararlı yap.

Dönüş yerim olan âhiretimi de düzelt. Her hayır hakkında hayatımı ziyade yap. Ölümü de her kötülükten uzak bana bir rahatlık kıl.” [18] 1022- İbni Abbas’dan (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayete göre Re-sûlüüah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle söylerdi: “Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve iley-ke enebtü, ve bike hâsemtü. Allâhümme innî eûzü biizzeüke lâ ilahe illâ ente entuziiîenî. Ente’l-hayyüllezî lâ yemûtü. Ve’1-cinnü ve’i-insu yemü-tûne.” “Allah’ım! Sana teslim oldum, Sana iman ettim, Sana güvendim, Sana yöneldim, Senin gücünle mücedele ettim. Allah’ım! Seni sapıtmaktan Senin üstün kudretinle Sana sığınırım, senden başka İlâh yoktur. Sen ölmeyen hayat sahibisin. Cinler ve insanlar ise ölürler.” [19] 1023- Büreyde’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bir adamın şöyle dediğini dinlemiştir: “Allâhümme innî es’elüke biennî eşhedü enneke ente’llâhu lâ ilahe illâ ente’l-ehadü’s-samedü ellezî lem yelid velem yüledlem yekûn lehû küfü-ven ehad.” “Allah’ım! Senden başka ilâh olmadığına, kimseye muhtaç olmayan bir varlık olduğuna, doğmadığına ve doğurulmadığma, hiç kimsenin kendisine denk bulunmadığına ben şahidlik ederek senden istiyorum.” Bunun üzerine peygamber (s.a.

v): Gerçekten sen öyie bir isim ile Allah’dan istedin ki, o isimle kendisinden istenince verir, ona duâ edilince kabul eder, buyurdu.” [20] Bir rivayette de şöyledir: “Gerçekten sen, Allah’dan en büyük ismi ile istedin.” Tirmizi demiştir ki, bu hasen hadistir. 1024- Enes’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre: “Kendisi Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’le beraber oturuyordu. Bir adam da namaz kılıyordu. Sonra o odam duâ etti: “Allâhümme innî es’elüke bienne leke’l-hamdü. Lâ ilahe illâ ente’l-mennânü bedî’s-semâvâti ve’iarzı. Yâ ze’1-celâli ve’1-ikrâmi. Yâ hayyu, yâ kayyumu.” “Allah’ım! Hamd Sana mahsus olmak. Senden başka ilâh bulunmamak, göklerin ve yerin yaratıcısı bulunan İhsan sahibi olman itibariyle Senden istiyorum. Ey celâl ve ikram sahibi! Ey her şeyi tasarrufunda tutan ölümsüz varlık!.” Bunun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Gerçekten bu adam Allah Tealâ’ya öyle büyük ismi ile duâ etti ki, bununla duâ edilince Allah kabul eder, bununla kendisinden istenince verir, buyurdu. ” [21] 1025- Sahih isnadlarla Hazreti Âişe’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu sözlerle duâ ederdi: “Allâhümme innî eûzü bike min fitnetVn-nâri ve azâbi’n-nâri ve min şerri’1-ğmâ ve’I fakrı.” “Allah’ım! Ateşin fitnesinden ve ateşin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden Sana sığınırım.

” [22] 1026- Ziyâd İbni İlâka’den o da amcasından ki, amcasının ismi Kutbe Ibni Mâlik’dir- (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle söylerdi: “Allâhümme innî eûzü bike min münkerâti’l-ahlâki ve’1-a’mâli ve’l-ehvâi.” “Allah’ım! Ahlakın, amellerin ve nefis isteğinin fenalıklarından Sana sığınırım.” [23] 1027- Şekel İbni Humeyd’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle demiştir. Yâ Resûlellah! Bana bir duâ öğret, dedim, şöyle söyle dedi: . “Allâhümme innî eûzü bike min şerri sem ‘î ve min şerri basarî ve min şerri lisânî ve min şerri kalbî ve min şerri meniyyi.” “Allah’ım! Kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden ve (haram işlemeye sebeb olabilecek) menimin kötülüğünden Sana sığınırım.” [24] 1028- Sahih isnadlarla Enes’den (Radıyailahu Anh) yapılan rivayete göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem söylerdi: “Allâhümme innî eûzü bike mine’i-berasi ve’1-cünûni ve’1-cüzzâmi ve seyyi’l-eskâmi.” “Allah’ım! Alaca hastalığından, delilikten, cüzzamdan ve hastalıkların kötülüğünden Sana sığınırım. ” [25] 1029- Şahabı olan Ebû’l-Yesr’den (Radıyaîlahu Anh) yapılan rivayetde, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle duâ ederdi: “Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hedmi ve eûzü bike mine’t-tereddî ve eûzü bike mine’l-ğarakı ve’î-harakı ve’l-heremi ve eûzü bike en yetehabbetaniye’ş-şeytânü inde’l-mevti ve eûzü bike en emûte fî sebîlike mudbiran ve eûzü bike en emûte ledîğan.” “Allah’ım! Bina yıkıntısından, uçuruma düşmekten Sana sığınırım. Yine Boğulmaktan, yangından ve kocalmaktan Sana sığınırım. Ölüm anında beni Şeytanın çarpmasından Sana sığınırım. Yine Senin yoluna arka vererek ölmemden Sana sığınırım. Yine zehirlenip ölmemden Sana sığınırım.*’ Diğer bir rivayettede “Kader ve üzüntü ile ölmekten Sana sığınırım” şeklindedir.

[26] 1030- Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle söylerdi: “Allâhümme innî eûzü bike mine’1-cû feinnehu bi’se’ddacîu ve eûzü bike minc’İ-hiyâneti feinnehâ bi’seti’l-bitânetü!” “Allah’ım! Açlıktan Sana sığınırım; çünkü o (insanı terk etmeyen) ne kötü arkadaştır! Yine hıyanet etmekten Sana sığınırım; zira o ne kötü gizli bir huydur!.” [27] 1031- Hz. Ali’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre bir mükâ-teb (âzâd edilmek için maJ ödemek üzere efendisi ile sözleşme yapan köle) kendisine gelip: Ben sözleşmemde acziyete düştüm (borcumu ödeyemiyorum), bana yardım et, dedi. (Hazreti Ali ona), Üzerinde dağ kadar borç olsa onu senden ödeyecek olan Resûlüllah Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem’in bana öğretmiş olduğu sözleri sana öğreteyim mi? dedi. Sen şöyle söyle: “Allâhümme’k fim bihelâlike an harâmİke ve ağninî bifadlike ammen sivâke.” “Allah ‘im! Senin helâl nzıklannla beni haramdan koru ve lü t tunla Senden başkasına muhtaç kılma.” [28] 1032- İmrân İbnü’l-Husayn’den (Radıyallahu Anhüma) yapılan riva– Nyefe göre, Peygamber Salîallahu Aleyhi ve Sellem, İmrân’m babası Hu-sayn ‘e, kendileriyle duâ edeceği şu iki sözü öğretti: “Allâhümme eihimnî rüşdî ve e’iznî min şerri nefsî. “Allah’ım! Bana hidâyetimi ilham et ve nefsimin kötülüğünden beni koru.” [29] 1033- zayıf bir isnadla Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Resûlüllah Salîallahu Aleyhi ve Sellem şöyle duâ ederdi: “Allâhümme innîeûzü bike mine’ş-şikâkı ve’n-nifâkı ve su’i’l-ahlâkı.” “Allah’ım! Çekişip düşmanlık etmekten, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan Sana sığınırım.” [30] 1034- Şehr İbni Havşeb’den yapılan rivayetde demiştir ki, ben Ümmü Sele-me’ye (Radıyallahu Anha): Ey mü’minlerin annesi! Resûlüüah Salîallahu Aleyhi ve Sellem yanında olduğu zaman en çok yaptığı duâ hangisidir? dedim. Dedi ki, çoğunlukla duası .şu İdi: “Yâ mukallibe’l-kulûbi, sebbk kalbî alâ dînike.” “Ey kalbleri halden hale çeviren! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.” [31] 1035- Hazreti Âişe’den (Radıyallahu Anha) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Salîallahu Aleyhi ve Sellem şöyle söylerdi: “Aliâhümme âfinî fî cesedi ve afini fî basari ve’c-alhü’1-varise minnî lâ ilahe illâ ente’l-haiîmu’lkerîmu.

Sübhânellâhi rabbi’l-arşi’lazîmi ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.” “Allah’ım! Bedenime afiyet ver. Gözüme de öyle bir afiyet ver ki, benim arkamda kalsın (ölünceye kadar görme nimetinden beni mahrum bırakma). Senden başka İlâh yoktur. Sen Halimsin, Kerimsin (günahkârlara acele azâb vermezsin, ikramın boldur.) Büyük Arş’ın Rabbı olan Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Hamd da âlemlerin Rabbine mahsustur. ” [32] 1036- Ebû’d-Derdâ’dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Şu sözler Dâ-vud Aleyhisselâm’ın dualarından idi: “Allâhümine innî es’elüke hubbeke ve hubbe men yuhıbbuke ve’l-amelellezîyubelliğunî hubbeke. Allâhümme’c~a! hubbeke ehabbe Heyye min nefsî ve ehli ve mine’l-mâi’l-bândi.” “Allah’ım! Senden Senin sevgini ve Seni sevenlerin de sevgisini ve beni Senin sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah’ım! Senin sevgini, nefsimi, ailemi ve soğuk suyu sevmekten daha ziyade yap.” [33] Yunus (A.S)’ın Yaptığı Duâ: 1037- Sa’d İbni Ebî Vakkas’dan (Radıyallahu Anhü) yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Yunus peygamber balığın karnında iken Rabbine ettiği duâ şu idi: “Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâîimîn.” “Senden başka ilâh yoktur. Bütün noksanlıklardan münezzehsin.

Ben, (nefsine yazık edenlerden oldum.” Müslüman bir adam herhangi bir şey için bu sözlerle duâ ederse, muhakkak surette Allah onu kabul eder.” [34] 1038- Enes’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde: “Bir adam Peygamber Sallailahu Aleyhi ve Selleme gelip: — Duanın hangisi daha faziletlidir? dedi. Peygamber (s.a.v): — Sen, Rabbinden dünyada ve âhirette afiyet iste, buyurdu. Sonra adam ikinci günde peygambere gelip: — Yâ Resûlellah! Duanın hangisi daha faziletlidir? Peygamber (s.a.v) ona aynı şeyi söyledi. Sonra adam üçüncü gün peygambere gelip ona aynı sözü söyledi. Peygamber (s.a.v): Sana dünyada afiyet verilince ve âhirette de sana verilince gerçekten kurtulmuş oldun, dedi.” [35] 1039- Abbas îbni Muttalib’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle demiştir: “Dedim ki, yâ Resûlellah! Bana bir duâ öğret de onunla Allah Tealâ’dan isteyeyim. Resûlüllah (s.

a.v): — Allah’dan afiyet isteyin, dedi. Bir kaç gün bekledikten sonra ben gelip: — Yâ Resûlellah! Yâ Resûlellah bana bir şey öğret de onunla Allah Tealâ’dan isteyeyim, dedim. Bunun üzerine: — Ey Abbas, ey Allah’ın Resulünün amcası! Allah’dan dünya ve âhi-ret için afiyet isteyin, buyurdu. [36] 1040- Ebû Ümâme’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle anlatmıştır: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, öyle çok duâ yaptı ki, ondan hiç bir şey ezberlenemedi. Ben: Yâ Resûlellah! Öyle çok duâ ettin ki, ondan hiç bir şey ezberleyeme-dik, dedim. Bunun üzerine: Bunların hepsini toplayan duayı size söyleyeyim mi? Şöyle söylersin dedi: “Aüâhümme innî es’elüke min hayrın mâ se’eîeke minhu nebiyyuke muhammed (saîlaîlahu aleyhi ve sellem) ve ne’ûzü bıke min şerri mesteâzeke minhu nebbiyuke muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ente’~ hmüsteânü ve aîeyke’l-belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.” “Allah’ım! Senin peygamberin Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayır olarak Senden neyi istedi se ben onu Senden isterim. Hangi kötülükten de Senin peygamberin Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Sana sığınmışsa, biz de ondan Sana sığınırız. Sen yardım istenensin ve dilekler kendisine ulaştırılansın. Allah’dan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.” [37] 1041- Enes’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resû-Iüllah Sallallahu Aleyhi ve Seîlem şöyle buyurmuştur. “Yâ Ze’I-Celâli Ve’1-İkrâm (ey celâl ve ikram sahibi) diyerek duaya devam ediniz.” [38] 1042- İbni Abbas’dan (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayetde demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle duâ ederdi: “Rabbi e’innî ve lâ tü’in aleyye, Vensurnîvelâ tensur aleyye. Vemkürli ve lâ temkür aleyye ve yessir hüdâye vensurnî ala.

men beğa aleyye rabbi’c-alnî leke şâkiran leke zâkiran, leke rahiben, leke mitvâan, ileyke mucîben ev münîben tekabbel tevbetî

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir