Anadolu Medeniyetleri

Hititler kendilerini ba ş ka isimle anmalar ı na ra ğ men, ülkelerine Hatti ülkesi demeleri ve din ile ilgili tabletlerde rahibin Hatti dilinde konu ş tu ğ unu belirtmeleri bu etkiyi göstermektedir. Ayr ı ca özel isimlerin bir ço ğ u da Hatti dilinden gelmektedir. Hatti uygarl ı ğ ı na ait en önemli eserler Alacahöyük’te bulunmu ş tur. 1935’de Atatürk’ün himayesinde ba ş layan kaz ı larda bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen güne ş kurslar ı , heykelcikler, alt ı n kupalar bir çok eser bulunmu ş tur. Yap ı lan kaz ı larda ölülerin hocker pozisyonunda bulunmas ı (ana rahminde oldu ğ u gibi, cenin vaziyetinde) , toprak ve yeniden dirilme kültlerini varl ı ğ ı n ı , dolay ı s ı yla da ana tanr ı ça kültünün varl ı ğ ı n ı göstermektedir. Bir ba ş ka buluntu yeri de Tokat Horoztepe’dir. Burada da ana tanr ı çaya ait idoller ve tören zilleri bulunmu ş tur. Ancak buluntular ı n büyük bölümü yurt d ı ş ı na kaç ı r ı lm ı ş t ı r. Hattiler’e ait süsleme ve bezeme ş ekillerinin Anadolu’nun bir çok yerinde görülmesi bu uygarl ı ğ ı n ne kadar yay ı lm ı ş oldu ğ unu ve önemini göstermektedir Hatti halk ı , hayvan biçimli tanr ı lar ı n kültünü geli ş tirmi ş , özellikle de bo ğ a en önemli simge olmu ş tur. Bo ğ a ile gök/güne ş kurslar ı n ı n birlikteli ğ i bo ğ a/gök ili ş kisini dü ş ündürtmü ş tür. Buna göre bo ğ a en büyük gök tanr ı y ı temsil etmektedir. Hattiler Hititler’le kayna ş m ı ş , Hatti uygarl ı ğ ı Hitit uygarl ı ğ ı içinde ya ş amaya devam etmi ş tir.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir