Futbolun Tarihçesi – Anonim

Modern futbolun İ ngiltere’den ç ı karak yay ı lmas ı s ı ras ı nda Osmanl ı İ mparatorlu ğ u’nun belli ba ş l ı ticaret limanlar ı ndaki kentlere yerle ş en İ ngilizler futbolu ülkemize sokan ki ş iler olmu ş lard ı r. İ stanbul, İ zmir, Selanik futbolun oynand ı ğ ı ilk 3 ş ehir olmu ş tur. Buralarda İ ngilizler futbol oynarken Rumlar da onlara kat ı lm ı ş lar ve hem futbol oynayanlar hem de tak ı mlar önemli say ı da artm ı ş t ı r. Osmanl ı topraklar ı nda ilk futbol maç ı n ı n 1875’te Selanik’te oynand ı ğ ı bilinmektedir. 1877 y ı l ı nda ise İ zmir’in Bornova çay ı rlar ı nda futbol maçlar ı yap ı lm ı ş t ı r. Ancak, bu s ı ralarda Müslüman gençlerin futbol oynamalar ı ho ş kar ş ı lanmayaca ğ ı için Türklerin futbol oynamalar ı için biraz daha süre geçmesi gerekmi ş tir. İ zmir’de ilk futbol kulübü 1894 y ı l ı nda İ ngilizler taraf ı ndan kurulmu ş ve ad ı “Football Club Smyrna” olmu ş tur. İ stanbul’da futbol oynanmaya ba ş lanmas ı ise ancak 1895 y ı l ı nda Kad ı köy ve Moda’da olmu ş tur. İ zmir’den İ stanbul’a göçen İ ngilizler burada futbol oynam ı ş lard ı r. Buradaki Rumlar da futbola merak salm ı ş lard ı r ve futbol İ stanbul’da çok büyük bir h ı zla yay ı lm ı ş t ı r. 1897, 1898, 1899, 1904 y ı llar ı nda İ zmir karmas ı ve İ stanbul karmas ı 4 maç oynam ı ş lar ve bunlar ı n tümünü İ zmir karmas ı kazanm ı ş t ı r. 1906 y ı l ı nda Atina’da düzenlenen “Ara Olimpiyat”ta İ zmir karmas ı ve Selanik Karmas ı yer alm ı ş t ı r. İ zmir karmas ı bu turnuvada 2., Selanik karmas ı da 3. olmu ş tur.


İ zmir karmas ı İ ngilizlerden, Selanik karmas ı ise Rumlardan olu ş uyordu.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir