Bekir Yıldız – İnsan Posası Güneydoğu Zindanı

Gec;enlerde, yola devrilmi§ yarah bir beygir gordiim . << Kimde tabanca var?>> diye sordu sahibi. Seyredenler birbirlerinin yiiziine baktl. Yoku§- tan a§agt yiiriidiim. Tabancam olsaydt, verseydim adam a, ku§kUSUZ oJdiirecekti beygirini. Kafamt iki soru kurcalamt§ti: Ac1 <;eken hayvamna ml, yoksa i§ine yaramtyacagmdan otiirii, verecegi arpasma mt acimi§tl beygir sahibi? Beygir, beygirin sahibi, arpa … Kalabahk bir meydan ge<;ince , ans1zm deniz <;tktl kar§Ima. insanlan , suyu goziimiin altma ahp kar§t yamaca bakttm. i§ ve i§<;i Bulma Kurumu goriiniiyordu. Ytllar once, ben de beygir gibi i§lem gormii§- tiim, emegini satl§a <;tkarmi§ milyonlar gibi. Yarah beygirler degildik ama o ylllar. Siz hi<; beygir oldunuz mu? Nasil mt? Hayvan pazarlanm dii§iiniin. <<Kac; ya§mda bu beygir?>> <> 7 <> «Konyah.» «Ben Munihliyim.>> <<Hem~eri sayllmz gene de.» Konyah ve Munihli… Ahc1lar ve aracllar … Siz hi<;;, ya~1 ve di~leriyle degeri ol<;;Ulen oldunuz mu? Kuyruklanm sallarlar, beygir ya da atlar. Onlann da bir umudu vardu, kendilerine gore. Yeni sahipleri daha az i~e ko~acak, daha <;;ok yemliyecek diye … Kurban bayramlanm du~unun. Meleyen ko<;;lar, kuzular. .. Pazarlarda satl~a <;;1kanlmadan once, uzun yollar a~1p getirilen ko<;;lar. .. Gelinceye kadar kilo kaybeden, ama satllacag1 gunlerde, yiyeceklerine tuz kan~tlnlan, tuzdan oturu suya yumulan ve sabun kopugu gibi kabartllan ko<;;lar, kuzular … Sizin hi<;; kuyrugunuza baktdar m1? Kurban bayrammda satdan ko<;;lann, ahcdar kuyruklanm nasll da indirip kaldmrlarl Sutlanna parmaklanm ge<;;irip kemikleri uzerindeki eti denetleyip bogazland1ktan sonra, legene dolacak i~e yarar proteini nasll da hesap ederler. .. Beygir, beygirin sahibi, arpa, Konyah, Munihli ve kuyruk … Bir ve bir milyon yurtta~ gibi ben de oradayd1m o gun. Ben de ge<;;mi~tim bu hayvan pazanna benziyen insan ahm-satlm kurumundan. Trabzon’a bagh Vakf1kebir nahiyesinin Gudun koyunden Mehmet Atalay … Mehmet Atalay da pazarlanm1~t1 bu ahm-satlm 8 kurum undan … Y1l 1963 … Benden bir y1l sonra yani. Ha bir yil once, ha sonra … Neden gidiyorduk biz Almanya’ya, Hollanda’ya Fransa’ya ya da ba§ka ii.lkelere? Almanya’ya on ii.c; y1l once gitmi§ti Mehmet Atalay .. . Benimle birlikte giden, 847. Sokak Birinci Beyler, izmir’de oturan Sii.leyman Dam§man ne yap!- yordur §imdi? Gec;enlerde gordii.m onu. Konu§tuk bir sure. Konu§urken, elinin tekini gorememi§tim. <> diye sorm U§tum. <> demi§ti. <> diyor Sii.leyman. <> Mehmet Atalay, tanu m1 Sii.leyman Dam§man’!? Tamsmlar §imdi birbirlerini. Gokyii.zii.ne dogru havalanan bir uc;ak gibi yerin altma dogru bir asansor iniyordu. Mehmet Atalay 9 i<;indeydi bu asansoriin. Belki de son kez <;ah~acaktl ~u maden ocagmda. Sevinci i~ini sevmesinden, i~inden ho~nut olu~undan degildi. Almanya’ya gidecekti Atalay. Baku madenleri. .. Ya boraks? .. Nedir cografya? CografyamiZI satanlar, bizleri de satm1yorlar m1yd1? Mehmet Atalay, bunu anhyam1yordu i~te. 0 da, milyonlar gibi, degerlerimizin satlh~mi anhyamadan, degerlerimizi satm almi~lann iilkesine dogru yola <; 1kacaktt … Kazmasm1 sevin<;le vuruyordu topragma. Oysa ba~kalanmn toprag1 adma gidip <;ah~miyacak m1yd1? Mehmet Atalay’lar, yurtd1~ma gidip <;ah~acaklan i<;in, sevin<;le giin doldururken, limanlanmiza yabanci gemileri yakla~Iyordu! Boraks … Ham boraks madeni satacag1z diye, smulanmiz, nas1l da gemilere doldurulup ta~miyordu Amerika’ya, Almanya’ya, ingiltere’ye! .. Goriiniirde dii~man yoktu. Degerlerimizi ele ge- <;iren yabanc1 ~irketler, yabanc1 ~irketlerle i~birligi kurmu~ yerli hainler, halkimizm bildigi dii~man kavramm1 da degi~tirmi~lerdi. Somiiriiciiler askerJeri yerine, diplomatlanm yollami~lardi. Yeraltt, yeriistii degerlerimiz ele ge<;irilince, geriye, emegimizi sahp bu degerlerimizi ele ge<;irenlere dogru yola <;Ikmak kalm1yor muydu? Mehmet Atalay … Atalay da yakmda Almanya’- ya dogru yola <;Ikacaktl. Ya~I gen<; … Kuvvetli … i~Iemleri tam am … Son ii<;yiiz, be~yiiz kazma daha vurup kurtulacakh ~u maden ocagmdan! Kans1, dort <;ocugu olmasa, <;iftetelli oymyacaktt, Almanya kurasm1 kazand1g1 i<;in … Ugurlamrken, elini opmii~tii kans1. Mehmet 10 Atalay da alnma dudak degdirmi~ti. Sonra mastyla dart ~ocugunu kucaklamt~tl. «Dua edin, istanbul’daki muayeneyi de kazanaytm.» Dagdan pazara indirilen beygirler, ko~lar, kuzular gibi istanbul’daki i~ ve i~~i Bulma Kurumuna dogru, bir ak~am iizeri yola ~tkmt~tl Mehmet Atalay … On isim okundu. Yiiz isim daha okundu. Bin altlyiiziincii isimde strast geldi. Beygirlerin, ko~lann, kuzulann da ismi, stra numarast var mtdtr acaba? Kurban bayrammda, pazarlarda ayn ayn yerlerde sattlan ko~ siiriileri birbirine kan~masm diye, strtlanm, kuyruklanm koyuyorlardt ya. Trabzon’a bagh Vakftkebir, Vakftkebir’e bagh ~alpazan nahiyesinin Giidiin koyiinden Mehmet Atalay … Kiimeden aynlmt~ on ko~ gibiydiler Alman doktorunun odasmda. <> Soyundular. <> Nastl karar verecek bu iki sozctige? Kar§tsmda, <;ml<;tplak bekleyen emek<;ilere baktp sigarasmt ttitttirdti. Onlar ktptrtlstz. Ne sert, ne tath, stirekli bakamtyorlardt doktora. Korkulan, ktzdumaktt. Kim bu Alman doktorunun babast? Bir gestapo subayt mtydt acaba? Toplama kamplannda da, insanlan boyle <;ml<;tplak yapmamt§ mtydt fa§izm? Bu bir fa§izm miydi yoksa? ~u kar§tsmda duran on, dt§anda kuyrukta bekliyen ytizbinleri, smular a<;tlsa, milyonlan, gaz fmnlanna mt gondereceklerdi? i nsanlar boyle stray a girip kendi ayaklanyla gelirler miydi oltimtin online? Bu sualant§, bu soyunu§, bu gidi§ ba§kaydt ku§- kusuz. Somtirtilecek tilkeler sualanmt§tl, diplomasi masalannda. Ya soyunu§lan? Bir tilkenin yeraltt, yertistti degerleri soyulduktan sonra, insanlanm soymaktan kolay ne vardt? Ak§am paz an … <> «Kilosu ka<;a?>> <> <<<;tirtik istemem.>> <<<;tirtigtinti bulan a, topu bedava.» <> Yirmi el one uzandt. «Bileklerinizi, parmaklanmzt oynattn.>> Mehmet Atalay da bileklerini, parmaklanm oynattt.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir