Kate McMullan – Ejderha Avcıları 12 – Sir Herbert Zindantasının Hayaleti

Hz ı r m ısın, W iglaf? ” diye seslendi E rica, 1. S ın ıf y a ta k h an e sin in diğ er u cu n d an . “A cele et, A n g u s,” dedi. “Z iyafete gecikm eyelim .” “Z iy afet filan o lm a y ac ak ,” dedi A ngus, y a rı tem iz b ir E A O tü n iğ in i ü zerin e g e ç irirk en . “M o rd re d A m ca h e r zam an k i yem eğ i servis y a p tıra c a k ; y ılan b alığ ı güveci ve lü m ­ p en p u d in g i.” A n g u s hiç şü p h e siz haklı, diye d ü şü n d ü W iglaf, p a n to lo n u n u g iy erk en . A m a a ld ırm ıy o rd u . A n n esin in evde y ap tığ ı y e m e k le r çok am a çok d a h a k ö tü y d ü . A n g u s devam etti. “A nnem in g ö n d erd iğ i son y iy ec ek k u tu s u n a ne o ld u ğ u n u m erak ed iy o ru m . Ş im diye k a d a r g elm eliy d i.” — – 5 — E ric a ç o cu k ların y a n m a geldi. “Ö rg ü le ­ rim m iğ ferim in a ltın d a n g ö rü n ü y o r m u ? ” diye fısıldadı, a rk a sın ı d ö n erek . W ig la f k o n tro l etti.


“H a y ır,” dedi. “K im ­ se sen in kız o ld u ğ u n u a n la m a z .” ” Ş ş ş t!” E ric a k im sen in d u y m ad ığ ın d an em in o lm ak içm e tra fın a b ak ın d ı. “B u n u söylem e! M o rd re d ö ğ ren irse beni E A O ’d an k o v a r.” “S ırrın em in e lle rd e ,” dedi W iglaf. A n g u s b a şıy la o n a y la d ı. “D u d a k la rım m ü h ü r lü ! ” E ric a alet k e m e rin i ta k a rk e n iç çekti. “E A O ’d ak ı tek kız o lm a k tan bıktım artık . Ş u k ılık d eğ iştirm e m eselesin d en d e .” W ig laf m iğferini havuç rengi saçlarının üzerin e geçirdi ve ark ad aşların ın peşinden y a ta k h a n e d e n çıkıp geniş m erdivene yöneldi. “D ü n geceki o inilti b e rb a t değil m iy d i? ” diye so rd u E rica. “İnilti m i? ” dedi A ngus. “B en b ir şey d u y ­ m a d ım .” ~ 6 – “B en de d u y m a d ım ,” dedi W iglaf. “G e rç e k te n m i? ” d ed i E rica.

“A h, k o rk u n ç tu . Z o r u y u d u m .” İlk k a ta u laştılar ve k a n tin e y ö n eld iler. “K u lak larım çok h a ssa stır. S ir M ız ra k k a fa ’nın d a öyle. B en im G ibi B ir Ş ö v a ly e adlı k ita b ın d a en h afif sesi bile d u y ab ild iğ in i sö y lü y o r.” A n g u s g özlerini d ev ird i. A m a W ig la f g ü ­ lüm sedi. E ric a ‘m n en b ü y ü k d ileğinin S ir M ız ra k k a fa gibi b ir şövalye olm ak o ld u ğ u ­ nu b iliyordu. Ü çü b irlik te geniş b ir taş k em erin altın ­ d an geçip k alab alık E A O k a n tin in e gird iler. D u v a rla ra y e rle ştirilm iş m eşalelerin loş ışığ ın d a, W ig la f iri y a rı M a rli k a rd e şle ri g ö rd ü ; B arli, Ç arli, F a rli ve H a rli M a rli k a rd e şle r. E A O ö ğ re tm e n le rin in h e p sin ­ d en d a h a u z u n ve iriy d iler. Y a k ın d a k i d iğ e r b ir m a sa d a K oç P lu n g e tt’i g ö rd ü ; ö ld ü rm e te k n ik le ri ö ğ retm en i. S ilah ö ğ re tm eni Ü s ta t X ’i de. B a şın d a h â lâ siy ah b ir k u k u le ta y la d o la şa n eski b ir cellattı.

E A O – 7’— k ü tü p h a n e c is i B ira d e r D e v de o ra d a y d ı. M o r d r e d ’in k ız k a rd e ş ı L ey d i L o b elia d a öyle; tü y lü e rik le rle sü sle n m iş m o r b ir tu ­ v a le t g iy m işti. W iglaf, en ö n d ek i m asad a o tu ra n sarı saçlı, iri k em ik li üç y a b a n c ıy ı d a fa rk etm işti. B ir b a b a , b ir a n n e ve k ızları. B ab an ın b o y n u n d a b ir sü rü altın zin cir v a rd ı. A nne u c u n d a d ev b ir m avi ta ş sallan an b ir g e rd a n lık tak m ıştı. K ızın h e r y a n ı incilerle d o ­ lu y d u ve sü slü b ir tu v a le t giym işti. K ızın a ğ z ın d a G ü lü m se y e n H a l’ın A ğaç K ö k ü Ç ik le ti o lm ası m u h tem el, y e şil r e n k ­ li p a b u ç k a d a r b ir sak ız v a rd ı. W ig la f hızlı b ir şe k ild e e tra fın a b a k ın a ra k M o r d r e d ’i a ra d ı. K a n tin d e y a d a sın ıfla rd a sak ız çiğ ­ n e y en leri d o ğ ru c a z in d a n a g ö n d e rip b ir sü re o ra d a tu ta rd ı. “K im b u n la r ? ” diye so rd u W iglaf, A ng u s’a. A n g u s om u z silkti. “N e bileyim ben ? Z en g in g ö rü n ü y o rla r.” *— 3 ~ H e y ! ” dedi E rica, işa re t ed erek . “Ş u n a b a k ın ! ” K an tin in a rk a ta ra fın d a k i k e m e rin ü z e rine siyah b ir ö rtü ö rtü lm ü ştü .

T aşa kazınm ış E R K E K Ç O C U K L A R İÇ İN E J D E R H A A V C IL A R I O K U L U y a zısın ı k a p atıy o rd u . ” H e rk e s m ü d ü rü k a rşıla m a k için ay ağ a k a lk s ın !” diye b ağ ırd ı Y orik , M o rd re d ’in izcisi. “H e rk e s a y a ğ a !” H e rk e s k alk tı. M o rd re d ü ç k o n u ğ u n u n o tu rd u ğ u ön m asay a d o ğ ru y ü r ü d ü . A ltın işlem eli m o r b ir k a d ife c ü p p e giym işti. B aşın d a altın p ü sk ü llü ve a y n ı re n k te b ir şa p ­ k a v a rd ı. M o rd re d gülüm sedi. A ltın dişi m eşale ışığ ın d a parladı; m enekşe rengi gözleri de öyle. M e r h a b a ! ” d ed i y ü k s e k sesle. “Y a rın K u ru c u la r G ü n ü . B u gece, o k u lu m u z u n k u ru c u la rın ın o n u ru n a b ir ziy afet v e riy o ­ r u z … ve y e n i ö ğ ren c im iz i k a rşıla m a k için. Bu ö ğ ren cim iz, E A O y a b ü y ü k b ir d e ğ işik lik g e tir d i! ” 9 — “B u ra y a geldiğim de, diye fısıldadı W ig ­ laf, A n g u s’a, “b en im o n u ru m a ziy afet filan v erilm em işti. E A O ’d ak ı ilk g ecem d e, b ir d o lu b u la şık y ık a m a k z o ru n d a k alm ıştım ! “A m a b en i g eçelim ,” dedi M o rd re d . Ö n ­ ce E A O ’n u n k u ru lm a sıy la ilgili y ü re k ısıtan h ik ây eleri dinleyelim . Ş iir o k u y a ca k ö ğ re n ­ c ile r? ” W iglaf, A n g u s ve E ric a ay ağ a k a lk tıla r.

B alyoz de öyle. E lin d e b o raz an ıy la T o rb a d a geldi. “Y ılla r ö n c e ,” d iy e b a şla d ı M o rd re d , ” K a ra O r m a n ’ın için d ek i en d e rin m a ğ a ra ­ da, d ü n y a n ın en h a m ıkı e jd e rh a sı, K a ra O rm a n ın en y ü k s e k te p e sin in ü z e rin d e ise, d ü n y a n ın en h a in iki so y g u n c u su y a ş ıy o rd u . Y a n ın d a b ir k ese a ltın la K a ra O rm a n ’a g irm ey e c e sa re t e d ec ek h e rh a n g i b iri, eh b o ş o la ra k d ışa rı çık ard ı; ta b ii alev k u sa n e jd e rh a la rd a n k a ç a c a k k a d a r şa n slıysa. S o n ra b ir g ü n , K a ra O r m a n ’a iki c e ­ s u r şö v aly e g e ld i.” — 10 — T orba b o razan ım d u d a k la rın a g ö tü rü p üfledi: T A T T A T A T A T T A T T A A A A T ! E rıca öne çıktı ve g ü v en li b ir sesle şiirini o k u m ay a başladı: “Sir H e rb e rt Z in d a n ta şı a d ım ! Y a p tığ ım iyiliklerle tanınırım . İki ejderhayı kendi mağaralarında öldürdüm. N e b ir daha a le v saçacaklar n e d e ö fk e Z a va llı y o lc u la rı so ya m a ya ca kla r benim A h , c esu r S ır Z in d a n ta şı a d ım !” E rıc a geri çekildi ve A n g u s boğazını te ­ m izledi. “S ir S ın a vç a ka n adım , S o yg u n cu la rı ö ld ü rm e k b enim işim . T ep en in ü ze rin d e k i in lerin e çıkıp K ılıcım la ik isin i d e d ilim led im ! ib r e t olsun d iye ikisin i de harcadım C esu r S ın a vç a ka n d ır adım . ” 7 7 =— S ıra W ig la f’tay d ı. P a rşö m e n i tu ta rk e n elleri titriy o rd u . “,S o y g u n c u la rın in i d o lu y d u g a n im e d e İy i şö v a lye le r u m u rsa m a d ı to k g ö zlü lü k le . H a z in e p e k u m u rla rın d a d eğ ild i y a A ltın , m ü cevh er, para onlar için hava cıva. Y in e de bu ka d a r g a n im eti b ırakm ak orada A k la sığ m ıy o rd u değilsen b ir budala S ir H e r b e r t d e d i k i “T e k b ir m ü c e v h e rle B ir o k u l k u ru p y o l açarız y e n i şövalyelere! ” “A h , h a y d i y a p a lım “d e d i S ir S m a v ça k a n , “Ö r n e k olup y o l gösterelim g e n ç y iğ itle re ! Ö ğ re n sin le r ve ö ld ü rsü n le r ejderhaları m ağaralarm da A d ım ız ı g u ru rla taşıyıp a n sın la r g e le c e k y ılla rd a .

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir