Kate McMullan – Ejderha Avcıları 15 – Çifte Ejderha Sorunu

Wiglaf, D o ğ u K u le s in in m e rd iv e n in i h ızla tırm an d ı. A ynı h ızla k o rid o rd a n geçti. Y u v a rla k M a sa M u h a b irle ri’n in to p la n tısın a k a tılm ak için öğle tatilin i feda etm işti ve b u y ü z d e n , geç k a lm a k istem iy o rd u . W iglaf, S ir M o r t’u n sınıfına ulaştı. İçeri g ire rk e n y av aşlad ı ve so lu k lan m ay a çalıştı. S ir M o rt zırhlı ay ak ların ı m asasının ü zerine u zatm ıştı. M iğ ferin in siperliğinin a rk a sın ­ d an b o ğ u k h o ru ltu la r geliyordu. W ig lai p a rm ak u ç la rın d a y ü rü y e re k o n u n y a n ın d a n sessizce geçti ve W ig laf’in y a n m a y erleşti. “G eç k ald ın , W ig la f,” dedi E rica. S ir M o r t’u n m asasın ın ö n ü n d e, elinde b ir tü y kalem ve y o k la m a listesiyle d u ru y o rd u . “Ü z g ü n ü m /’ d ed i W iglaf. “T a v a B ulaşık S ın ıfı’n d a bizi ço k u z u n tu tu y o r.” “P ek âlâ, m u h a b irle r,” d ed i E rica. “E A O H a b e r için kim in b ir h a b e r fikri v a r? ” “D o ğ d u ğ u m k ö y o lan A y a k tırn a ğ ı h a k ­ k ın d a b ir y a z ı y a z m a k istiy o ru m ,” d ed i T o rba. “B u b ir ok u l g azetesi, T o rb a,” d ed i E rica.


“O k u l h a b e rle ri h azırlıy o ru z. B a şk a fikri o la n ? ” C im cim e elini k ald ırd ı. “B en b ir ‘B en i T a n ıy ın !’ y azısı h a zırla m ak istiy o ru m ; k e n ­ dim h a k k ın d a ,” dedi. “E A O H a b e r o k u rla ­ rın a çok zengin, çok y e te n e k li ve çok g ö ste ­ rişli b ir p re n se s olm an ın nasıl b ir şey o ld u ­ ğ u n u a n la ta b ilirim .” P ekâlâ, d ed i E rica. “A m a y ü z kelim eyi g e çm esin .” “O k a d a rc ık m ı? ” d ed i C im cim e. “A m a b e n …” E ric a o n u n d a h a fazla k o n u şm a sın a izin v erm ed i. “B aşk a fikri o la n ? ” – 6 ——— J a n ic e elini k ald ırd ı. “S im y a Z irv esi ne ne d e rs in iz ? ” E ric a d ü şü n celi b ir ta v ırla tü y kalem ini çen esin e d ay ad ı. “D ev am e t,” dedi. “H an g i açıd an ele a la c a k sın ? ” “M o rd re d o k u lu m u z u S im ya Z irv esi için nasıl k ira y a v e rd i? ” d ed i J a n ic e . “V e nasıl sim y acılard an h içb iri altın y a p a m a d ı? ” “S ad ece o rtalığ ı talan e tm işlerd i,” diye h o m u rd a n d ı A ngus. “B u la şık S ın ıfı b u y ü z d e n b u k a d a r u z u n s ü r d ü ,” d e d i W ig la f. “Ş a to d a k i b ü ­ tü n m e ta lle rin ü z e rin d e k i k ü lle ri te m iz liy o r d u k .

” “S en in h ik ây e n b u olsun, J a n ic e ,” dedi E rica. N ih a y e t s ıra W ig la f’a g e lm işti. “B en E A O ’d ak i h a y v a n la r h a k k ın d a y a z m a k istiy o ru m ,” dedi. “O n la ra nasıl d a h a iyi b a k a ­ bileceğim izi d e .” “Y a n i d o m u zu n h a k k ın d a b ir y a zı mı h a ­ z ırla y a c a k sın ? ” diye so rd u E rica. “D a h a ziy ad e in sa n la rın ü z e rin d e p e k d ü şü n m e d iğ i h a y v a n la rla ilg ili,” d ed i W ig ­ laf. “E A O ’d a b ir sü rü fare ve ö rü m c e k v a r ff v e . “S H I-k ıc ı!” diye b a ğ ırd ı E rica. “B en g e rçek h a b e r istiy o ru m ! F a re le r y a d a ö rü m ­ c e k le r d e ğ il! ” E ric a ’nın bağırm ası S ir M o rt’u u y an d ırd ı. “E jd e r h a n e r e d e ? ” d iy e h a y k ırd ı S ir M o r t, z ırh ın ı g ü rü ltü y le ta n g ır d a ta r a k a y a ğ a fırla rk e n . “O alev k u sa n y a ra tığ ı ö ld ü rm e z se m , b a n a d a S ir T a v ş a n k a lp d e ­ m e s in le r!” “R ü y a g ö rü y o r olm alısınız, e fe n d im ,” d e ­ di E rica. “A dınız zaten S ir T av şa n k a lp d e ­ ğil k i! ” “Ö y le m ı? ” d ed i S ir M o rt. “N e y a zık ! ” “A dın ız S ir M o rt d u M o rt,” diye d ev am etti E rica. “O k u l gazetem iz E A O H a b e r’in fak ü lte d a n ışm a n ısın ız .” “İyi o z a m a n ,” d ed i S ir M o rt.

“Siz d ev am e d m .” T e k ra r san d aly esin e çö k tü ve m iğfer- — 8 ——– li b a şın ı m asan ın ü z erin e k o y d u . Ç o k g e ç ­ m ed en te k r a r h o rla m a y a başlam ıştı. “M ü d ü rü m ü z h a k k ın d a b ir h a b e r y a z m a ­ y ı kim is te r? ” diye so rd u E rica. “B ir okulu y ö n e tm en in nasıl b ir şey o ld u ğ u n u ö ğ ren eb ilirsiniz. M o rd re d b ü tü n b ir g ü n ne y a p ıy o r? ” E tra fın a b ak ın d ı. “K im istiyor? A n g u s? ” “O h a b e re o n m e tre d e n fazla y a k la ş ­ m a m ,” d e d i A ngus. “O n sa y fay a k o y a ca ğ ım ,” dedi E ric a. A n g u s b a şın ı iki y a n a salladı. “P e k i y a sen, W ig i? ” diye so rd u E rica. “B en h a y v a n la r h a k k ın d a y a z m a k isted iğim i sö y lem iştim ,” d ed i W iglaf. “N e d e n o h a b e ri k e n d in y azm ıy o rsu n , E ric a ? ” E ric a k a şların ı çattı. “B en b u g azeten in baş e d itö rü y ü m ,” dedi. “B en h a b e r y azm am . S ad ece h a b e rle ri g ö zd en g eçirip y a y ın larım ve g ö rev v e ririm .

” Y ü zü ay d ın lan d ı. “V e y a ­ p acağ ım şey de bu ! A ngus! W ig laf! M o rd ­ re d h a k k ın d a h a b e r h azırlam a g ö rev in i size v e riy o ru m ! B irlik te y a p a c a k sın ız ! ” “H a y ır! ” d ed i A ngus. “B u ra d a p a tro n b e n im /’ d ed i E rica. “B en ne d e rsem o o lu r.” W ig la f ta rtışm a n ın y a ra rı olm adığını biliy o rd u . E ric a k a ra rın ı ç o k ta n v erm işti. “M o rd re d ‘i h e r y e rd e ta k ip e d in ,” dedi E rica. “O n u g ö z ü n ü z d e n ay ırm ay ın . S o ru ­ lar so ru n . E sk i b ir ç a m u r g ü reşçisin in nasıl olup d a E A O ’n u n m ü d ü rü haline geldiğini ö ğ ren in . B ü y ü k ve h ey ecan v erici b ir h a b e r I 99 y a z ın ! W ig la f h a b e r ve h ik ây e y azm ay ı sev iy o rdu. Y a z d ık la rın ın E A O H a b e r’de y a y ın la n ­ m asın d an d a h o şlan ıy o rd u . M o rd re d ile ilgili h a b e rd e g ü zel b ir iş çık arırsa, belki E rica o n u n b ir so n ra k i sayı için h ay v an larla ilgili b ir y a z ı h a zırla m asın a izin v erird i. B eş d a k ik a so n ra, A n g u s ve W iglaf, m ü ­ d ü rü n ofisine g id iy o rlard ı, ik isin in de elle- rin d e m ü re k k e p h o k k a la rı, tü y k a lem ler ve p a rşö m e n le r v ard ı. “M o rd re d A m ca o n u n la röportaj y ap m am a h a y atta izin v erm ez,” diye sızlandı A ngus.

“N e d e n o lm a sın ? ” diye so rd u W iglaf. “E ğ e r b en i g ö rü rse , y in e a y a k k a b ıla rın ı b o y a tır,” d ed i A n g u s. “Y a d a tü n iğ in d e k i y a ğ lek elerin i te m iz le tir.” İç çekti. “M o rd ­ re d A m ca b en i hiç sev m ez.”

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir