Kate McMullan – Ejderha Avcıları 8 – Dünyanın Sonu mu Geldi

Wiglaf, “Bu da n e ?” dedi. Ejderha Avcıları O kulu kafeteryasının kuyruğunda ilerlerken koyu renkli, süm üksü m ısır lapası gibi şeye bakarak. Angus kokladı. “Y ılanbalığı gibi k o k u y o r,” dedi. “Y osun olm alı,” dedi Erica. “Şato hend eğinden toplanacak pek fazla yılanbalığı kalm adı. M üdür M ordred asla yılanbalığı için para öde- “D oğru,” dedi Angus. “Ama burnum bana bu ­ nu n yılanbalığı olduğunu söylüyor. M ordred Dayı ucuza alm anın yolunu bulm uş olm alı.” Anmez. 9 gus, m üdürün yeğeniydi ve dayısının m asraftan kaçm ak için başvurduğu bütü n yolları bilirdi. “T abaklarınızı uzatın, ço cu k lar,” dedi Tava. Ejderha A vcıları O kulu aşçısı, W ig la f m tabağına biraz çam ur koydu. “İşte yeni yem eğim . Adına M ilenyum Sürprizi dedim .


” “İyi ama nedir b u ?” diye sordu Angus. Şişm an bir çocu ktu ve yem ekten başka düşündüğü bir şey yoktu. “Ye işte,” dedi Tava. “Sırad ak i!” E rica, Angus ve W iglaf, tepsilerini 1. Sın ıf m asasına taşıyarak yan yana oturdular. Torblad ile Bald rick de oradaydı. T u h af yem eği m idelerine indirm eye başlam ışlardı bile. “Bu yem ek n ed ir?” diye sordu Angus. “Y ılanbalığı,” dedi Torblad, her zam anki gibi asık suratla. “Yılanbalığı gibi koktuğunu söylem iştim ,” dedi Angus. “M ordred Dayı nereden alm ış acaba?” “H en d ek ten ,” dedi Baldrick. Sü rek li akan burnunu elinin tersiyle sildi. “Ama bu yeni bir bir yılanbalığı. N eredeyse h içbir m aliyeti yok. Ü stelik en pis sularda bile yaşayabiliyor.

” 1 0 W ig la f an n esin in lah an a ço rb a sın ı b ile özleyeceğini akim a getirm ezdi. Y em ek berbat kokardı, tadı kokusund an da kötü olurdu; özellikle de aym sonuna doğru. Ama şim di onu bile özlem le arıyordu. W iglaf, yanında evcil dom uzu Papatya ile P inw ick’ten gelm işti. Ejderha A vcıları O ku lu ’na kaydolm asının nedeni, bir kahram an olm ayı istem esiydi. K ızıl saçlı, çilli yüzlü ve yaşm a göre kısa boylu bir çocuktu. Bu yüzden, ejderha avcısı gibi görünm üyordu. Ama kazayla bile olsa şim diye kadar iki tane ejderha öldürm üştü bile. “L an etlen d ik !” diye gürledi bir ses. “D ünyan ın sonu geliyor!” Y em ek salonuna bir anda sessizlik hâkim o ldu. M ordred ayağa fırladı. “K im söyledi b u n u ?” diye bağırdı. “Ö rdek, M ordred D ayı,” dedi Angus, ördeği işaret ederek. G erçekten de beyaz bir ördek, turuncu perdeli ayaklarıyla M ordred’e doğru paytak paytak yürüyordu. 11 “Lanet! L an e t!” diye bağırdı ördek.

“İki gün içinde dünyanın sonu g e lecek !” “Am an ördek ne b ilir k i!” dedi M ordred. “D efol buradan, aptal küm es y aratığ ı!” “Am a efen d im !” dedi ördek. “Benim . İzcin iz !” “Y o rick !” dedi M ordred, şaşkınlıkla. “Ayaktırnağı’ndan bu kadar çabuk m u d ön d ü n?” Y orick ördek başını çekip çıkardı ve kafasını ileri geri salladı. “H em de ço k kötü h ab erlerle!” Ö rdek kıyafetinin cebinden bir parşöm en parçası çekip çıkardı. Havada salladı. “Bu lanet haberi, Kara O rm an’daki her ağaca asılm ış!” dedi. “D in ley in !” Y orick okum aya başladı: “1 0 0 0 yılı yaklaşıyor büyük bir hızla Herkes ölecek hamamböcekleri dışında Merhaba de dünyanın sonuna Bil ki buluşacağız hepim iz orada Depremler, yangınlar, alev çukurları Kara veba, siğiller, sivilceler, gaz sancıları!” 12 W ig laf dinlerken giderek endişeleniyordu. Bu kehanet gerçekten doğru olabilir m iydi? Yarın 9 9 9 yılın ın sondan b ir ö n cek i günü olacaktı. 1000 yılından söz ediliyordu. Ama dört rakam lı bir yıl nasıl olabilirdi ki? Bu ço k k o rk u n ç bir zam andı. Y o rick okum aya devam etti: “Nereden bileceğiz sonun geldiğini, İyi dinle dostum söylediklerimi: Tavuk havladığında, köpek miyavladığında, İnek dom uz yüzlü buzağı doğurduğunda Yüzdüğünde balıklar altın kafeslerde Bil ki öleceğiz Ortaçağın son günü nde! ” Ejderha A vcıları O kulu yem ek salonundaki herkes korkuyla inledi. W iglaf cebind eki şans bezini çıkardı. Eğer şansa ihtiyacı olacaksa, k esinlikle şu an doğru zam andı.

“Eyvah! M ah vo ld u k!” diye bağırdı M ordred. Endişeli bir tavırla ellerini ovuştururken altın yüzükleri b irbirlerin e çarparak tıngırdadı. “Yo13 rick, Kara O rm an’a geri dön ve daha fazla haber topla. Ama bu kez iyi haber olm asına dikkat e t!” Y orick, kehanet yazısını M ordred’in eline tutuşturdu. Sonra döndü ve paytak adım larla yem ek salonundan çıktı. “D ünyanın so n u ,” diye m ırıldandı M ordred. “Ah, vah bana, vahlar b a n a !” “H epim ize vah, M ordred D ayı,” dedi Angus. W iglaf, E rica’ya döndü. O nun akıllı olduğunu biliyordu. M ordred’i kandırarak erkek kılığına girip Ejderha A vcıları O kulu’na kaydolm ayı başarm ıştı. W iglaf dışında hiç kim se, onun aslında K raliçe Barb ve K ral K en’in kızı Prenses Erica olduğunu bilm iyordu. Erica bir ejderha avcısı o lm ayı çok istediğinden, erkek kılığına girerek adının Eric olduğunu söyleyerek okula katılm ıştı. Şim di E rica’nm bu kehanette ne kadar gerçek payı olduğunu anlayacak kadar akıllı olup olm adığını m erak ediyordu. “P ısst!” dedi W iglaf, onun dikkatini çekm ek için. “Y orick’in söylediklerine inanıyor m u su n ?” Erica om uz silkti.

“Belki Sör Lancelot Fan Kulübü Elkitabı’nda bazı tavsiyeler vard ır,” dedi. H Alet kem erind eki kitabı çıkardı ve sayfaları karıştırm aya başladı. W ig laf derin bir iç çekti. Eğer dünya iki gün sonra yok olacaksa, Sör L ancelot’un buna engel olabileceğini sanm ıyordu.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir