Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği

Elinizde tutmakta olduğunuz bu kitap geç kalmış bir çalışmadır. Birincisi, Türk dış politikası literatürü açısından bu yönde yapılan çalışmaların hem kapsam hem de sayı itibariyle oldukça sınırlı oluşunun ve uzun yıllar literatürde bu tür konuların bir “siyasi tarih anlatısı” olmaktan öteye gitmeyen bir düzeyde ele alınmasının doğurduğu bir geç kalmışlıktır. Iǚkincisi, genç bir araştırmacı olarak bu çalışmayı hem Türk dış politikası literatürüne ve hem de konuyla ilgilenen herkese kazandırmak noktasında yaşadığım/yaşamakta olduğum maddi güçlüklerden kaynaklanan bir geç kalmışlıktır. Iǚstanbul Udžniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Iǚlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın kitaplaştırılması sürecinde yaşanılan zorluklar, Türkiye’de sosyal bilimler alanında üretilen makro ölçekli çalışmaların daha fazla okuyucu kitlesine ulaşabilmesi konusunda araştırmacılara sağlanan olanakların/kolaylıkların yeterli düzeyde olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu çalışma, Türk dış politikası tarihinde Türkiye açısından askeri gücün kullanımının tehdit ya da uygulama düzeyinde ortaya çıktığı dış politika olaylarını ve/veya krizlerini, siyasi, hukuki ve askeri boyutlarıyla ortaya koyma çabasındadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, Türk dış politikasında “güç/kuvvet kullanma” olgusunun hangi durumlarda ve ne tür bir zeminde ortaya çıktığını neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyerek, Türk dış politikası ve uluslararası hukuk açısından bir kritiğini yapmaktır. Bu amaçla, çalışmanın birinci bölümünde, uluslararası politikada “güç” olgusuna ilişkin kavramsal ve teorik çerçeve ele alınırken; uluslararası politikada askeri gücün dolaylı ve doğrudan kullanımlarına ilişkin en bilinen üç uygulama türü (caydırıcı diplomasi, zorlayıcı diplomasi ve savaş) incelenmiştir. Iǚkinci bölümde, uluslararası ilişkilerde “güç/kuvvet kullanımı”nın uluslararası hukuk düzleminde nasıl şekillendiği tarihsel arkaplan dahilinde incelenerek, “kuvvet kullanma yasağı”nın istisnai durumları Birleşmiş Milletler ve devletler düzleminde ele alınmıştır. Udžçüncü bölümde, Türk dış politikasının genel çerçevesi ortaya konulurken; dördüncü bölümde, Türk dış politikasında askeri güç kullanımının kurumsal ve anayasal çerçevesi ele alınarak, sivil ve askeri kurumların bu süreçteki hukuksal ve ϐiili durumları incelenmiştir. Beşinci bölümde ise, Türk dış politikası tarihinde askeri gücün kullanımının tehdit ya da uygulama düzeyinde ortaya çıktığı dış politika olayları ve/veya krizleri incelenmiştir.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir