Etiket: Abdülbâki Gölpınarlı

Abdülbaki Gölpınarlı, P. N. Boratav – Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal, büyük bir halk şairi, hatta kelimenin tam manaswta büyük bir şairdir. Bu baktma o, Yunus Emre, Karacaoğlan ve Oada/oğ/u ile mukayese edilebilir. Sanat ifadesindeki kudreti, zamanmm ve muhitinin hayatmt bütün şiddet ve kesafetiyle yaşamtş olmastndan geliyor. Menkabe/erin ve şiirlerinin bize öğrettiği gibi Pir Sultan, Iran şiT hükümdar/anna bağlt Ktztlbaşlann, Osmanlt hükümetine ve […]

Abdülbaki Gölpınarlı – On İki İmam

Cenôb-ı Rasu l-i Ekrem (S.M , h icretten elli üç yıl önce H icaz ülkesinin Mekke şehrinde doğmuşlardır. Kureyş kabilesinin Hôşimoğulları boyuna mensupturlar. Babaları Hz. Abdullah, a nneleri, Zühreoğulları boyundan Veheb kızı Hz. Amine’dir. Soyları, Hz. İbrôhlm Peygamber’e (A.M) dayanır. Ana karnındayken babaları Hz. Abdullah vefat etm işti. Doğumları, tôrih ve siyer kitaplarında bi ld […]

Abdülbaki Gölpınarlı – Nasreddin Hoca

683 te vefât eden Hoca’nın kızının, 727 de ölmesi gaayet tabiîdir. İsmail Hâmi Danişmend’e göre Hoca, Çobanoğullarından Husâmeddin Çoban oğlu Alp-Yürük’ün torunu Muzaffereddin Yavlak-Arslan’ın oğlu Nâsıfeddin Mahmûd’dur. Babası, İ291 de ölmüş, Hâce Nâsıreddin Mahmûd, Kastamonu’da beylik etmiş, sonra Selçuklularm hizmetine girmiş, 1283-1291 de Konya’da bulunmuş, bir aı-alîk saltanat nâipligi de yapmıştır. Hoca’nuı, en eski fıkrası, […]

Abdülbaki Gölpınarlı – Melamilik ve Melamiler

Türkiye’nin dînî târihini meydana getirebilmek için, Türkiye’de inki- af eden muhtelif tarikatlar hakknda etrafl ve salam monografiler ya- zlmas birinci arttr. Umumiyetle islâm tasavvufu tarihini yazabilmek için de çok büyük yardm olaca bedihî olan bu cins monografiler, mahdut ve muayyen bir mevzuu bütün teferruatile ihata edebilir. Herhangi bir tarikatn menei, inkiaf, balca ahsiyetleri, âyin ve […]

Abdülbaki Gölpınarlı – Hacı Bektaş Veli Vilayetname

Hacı Bektâş-ı V elî Vilâyet – Nâmesi’ne göre de Hacı Bektâş, Seyyid Gazi’yi ziyaret etmiş, hattâ metan o vaktedek şüpheliyken emmi ziyaretiyle gerçekleşmiş, bu mezar hakkında Mmmf e gönlünde bir şüphe tajmamıgto (metin, 163. a ve devamı). Seyyid Gazi’ye, «Esselâmü aleyküm suyum başı» diye selâm veren Hacı Bektâş, ondan, «Aleykümüsselâni iMim şehrüm» diye cevap almıştır […]

Abdülbaki Gölpınarlı – Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri

Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, insan varlığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin, diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi; zekâ ve anlama kudretini o eserler nispetinde artırması, canlandırması ve […]

Abdülbaki Gölpınarlı – Yunus Emre Hayatı Sanatı Şiirleri

Yunus Emre, hayatını Anadolu yöresinde sürdürmüş en büyük Türk ozanlarından biridir. Kendisi, 13. ve 14. yüzyıllarda yaşamış olsa da, günümüzde şiirleri hemen hemen herkes tarafından bilinmekte ve sevilmektedir. Hayatı hakkında çok fazla bilgiye ulaşılmayan Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmaya ve Anadolu Türk Beyliklerinin kurulmaya başladığı dönemden, Osmanlı Beyliğinin kurulmasına kadar geçen sürede yaşamış bir halk şairidir.

Abdülbâki Gölpınarlı – Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri

Büyük Devrimci Atatürk’ün önderliğindeki Türkiye’de, 1927-1931 yıllarında, ilkokulların 3., 4. ve 5. sınıflarında okutulan Din Dersleri kitaplarını, tek bir kitapta toplayarak sunuyoruz. Kitapların başlığında, “Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri” yazıyor. Bu başlık şöyle de okunabilir: Kemalist Cumhuriyet’in çocuklarına öğrettiği din dersleri… Örneğin 3. sınıf kitabının başında yer alan, Din Dersleri Programında, şu talimat yer almaktadır: “Yalnız […]