Immanuel Kant – Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi

EE ski Yunan Felsefesi iiç bilime ayrılıyordu: F i z i k , E t i k ve Mantık. Bu bölümlenme konunun yapısına tamamen uygundur ve yapılabilecek tek geliştirme, buna, dayandığı ilkeyi eklemektir; böylece hem bu bölümlenmenin tamlığı güvence altına alınmış olur, hem de zorunlu alt bölümlenmeler doğru olarak belirlenebilir. Her akıl bilgisi ya içeriklidir ve bir nesneyi ele alır; ya da biçimseldir ve nesnelerde ayırım yapmaksızın, anlama yetisi ile aklın yalnız biçimiyle ve düşünmenin genel kurallarıyla uğraşır. Biçimsel Felsefeye Mantık denir. Belirli nesnelerle ve bu nesnele- ıv rin bağlı olduğu yasalarla ilgili olan içerikli Felsefe de yine ikiye ayrılır; çünkü bu yasalar ya d o ğ a n ı n ya da ö z g ü r l ü ğ ü n yasalarıdır. İlk yasalara ilişkin bilime Fizik, diğerlerine ilişkin olana ise Etik denir; ayrıca, ilk bilime doğa öğretisi, İkincisine ahlâk öğretisi de denir. Mantığın deneysel olan, yani düşünmenin genel ve zorunlu yasalarının dayandığı temellerin deneyden alınmış bir kısmı yoktur; yoksa o, Mantık, yani anlama yetisi ve akıl için bütün düşünmede geçerli olan ve kanıtlanması gereken bir kurallar bütünü olamazdı. Buna karşılık, hem doğaya ilişkin dünya bilgeliğinin hem de ahlâka ilişkin dünya bilgeliğinin, ayrı ayrı kendi deneysel kısımları olabilir; çünkü ilki, bir deney nesnesi olarak doğanın yasalarını, İkincisiyse doğaca uyarılan insan istemesinin yasalarını belirlemelidir; hem de ilki, bu yasaları herşeyin onlara 3 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten nach denen alles geschieht, die zweiten als solche, nach denen alles geschehen soll, aber doch auch mit Erwägung der Bedingungen, unter denen es öfters nicht geschieht. Man kann alle Philosophie, sofern sie sich auf Gründe der Erfahrung fußt, e m p irisc h e , die aber, so lediglich aus Prinzipien a priori ihre Lehren vorträgt, re in e Philosophie nennen. Die letztere, wenn sie bloß formal ist, heißt L o g ik ; ist sie aber auf bestimmte Gegenstände des Verstandes eingeschränkt, so heißt sie M etap h y sik . Auf solche Weise entspringt die Idee einer zwiefachen Metaphysik, einer M e ta p h y sik der N a tu r und einer M e ta p h y sik d er S itten . Die Physik wird also ihren empirischen, aber auch einen rationalen Teil haben; die Ethik gleichfalls; wiewohl hier der empirische Teil besonders p ra k tisc h e A n th ro p o lo g ie , der rationale aber eigentlich M o ra l heißen könnte. Alle Gewerbe, Handwerke und Künste haben durch die Verteilung der Arbeiten gewonnen, da nämlich nicht einer alles macht, sondern jeder sich auf gewisse Arbeit, die sich ihrer Behandlungsweise nach von ändern merklich unterscheidet, einschränkt, um sie in der größten Vollkommenheit und mit mehrerer Leichtigkeit leisten zu können. W o die Arbeiten so ‘n ich t unterschieden und verteilt werden, wo jeder ein Tausendkünstler ist, da liegen die Gewerbe noch in der größten Barbarei. Aber ob dieses zwar für sich ein der Erwägung nicht unwürdiges Objekt wäre zu fragen, ob die reine.


Philosophie in allen ihren Teilen nicht ihren besoridern Mann erheische, und es um das Ganze des gelehrten Gewerbes nicht besser stehen würde, wenn die, so das Empirische mit dem Rationalen, dem Geschmacke des Publikums gemäß, nach allerlei ihnen selbst unbekannten Verhältnissen gemischt, zu verkaufen gewohnt sind, die sich Selbstdenker, andere aber, die den bloß rationalen Teil zubereiten, Grübler nennen, gewarnt würden, nicht zwei Geschäfte zugleich zu treiben, die in der Art, sie zu behandeln, gar sehr verschieden sind, zu deren jedem vielleicht ein besonderes Talent erfodert wird, und deren Verbindung in einer Person nur Stümper hervorbringt, so frage ich hier doch nur, ob nicht die Natur der Wissenschaft es erfodere, den empirischen von dem rationalen Teil jederzeit sorgfältig abzusondern, und vor der eigentlichen (empirischen).Physik eine Metaphysik der Natur, vor der praktischen Anthropologie aber eine Metaphysik der Sitten voranzuschicken, die von allem Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi 3 göre olup bittiği yasalar olarak, İkincisi ise herşeyin onlara göre olması gerektiği yasalar olarak belirlemeli, ama yine de bunun sık sık olmamasının koşullarım da gözönünde tutmalıdır. Deneyin temellerine dayanan her Felsefeye deneysel, öğretilerini yalnızca a priori ilkelerden çıkarıp sunana ise s a f Felsefe denebilir. Bu sonuncusuna, sırf biçimsel olduğu zaman, Mantık; anlama yetisinin belirli nesneleriyle yetindiği zaman ise, M e t a f i – z i k denir. Böylece ikili bir Metafiziğin, bir D o ğ a M e t a f i z i ğ i ile bir A h l â k M e t a f i z i ğ i nin idesi ortaya çıkar. Demek ki, Fiziğin bir deneysel, bir de akılsal kısmı olacak; Etiğin de aynı şekilde; ama burada deneysel kısma özel bir ad verilerek Pratik Antropoloji, akılsal kısma ise tam anlamda Ahlâk denebilir. Bütün meslekler, el sanatları ve sanatlar işbölümünden kazançlı çıkmışlardır; çünkü o zaman bir kişi herşeyi yapmaz; herbiri, bir işi en yetkin ve en kolay şekilde yapabilmek için, yapılışı bakımından diğerlerinden gözle görülür bir biçimde farklı olan bir işi yapmakla yetinir. İşlerin bu şekilde ayrılıp bölünmediği, herkesin her telden çalar olduğu yerde, meslekler hâlâ en büyük barbarlık durumundadırlar. Ama acaba “ saf felsefe, bütün kısımlarında kendi özel adamını gerektirmez m i?” ve “ acaba, kendilerine bağımsız düşünür, felsefenin sırf akılsal kısmıyla uğraşanlara da kılı kırk yarıcılar deyip, halkın zevkine uygun olarak, deneysel olanla akılsal olanı kendilerinin bile bilmediği oranlara göre karıştırıp satmağa alışkın olanların, yapılış bakımından çok farklı olan, herbiri belki de ayrı bir doğal yetenek gerektiren ve bir kişide birleşmeleri ancak beceriksizler yaratan iki işi birden yapmama konusunda uyarılmaları, bilginlik mesleğinin bütünü için daha iyi olmaz m ıydı?” sorularını sormak kendi başına sözü edilmeğe değer bir konu olmaz mı? İşte ben de burada yalnızca şunu soruyorum: acaba bilimin yapısı, deneysel olan kısmı akılsal olandan her defasında dikkatle ayırmayı; her iki durumda da saf aklın neler başarabileceğini ve öğrendiklerini hangi kaynaklardan a priori olarak edindiğini bilmek için, esas anlamda (deneysel) Fiziğin önüne hertürlü deneysel olandan dikkatle arındırılmış bir Doğa Metafiziği, Pratik Antropolojinin önüne ise, hertürlü deneysel 4 Vor r e de Empirischen sorgfältig gesäubert sein müßte, um zu wissen, wieviel reine Vernunft in beiden Fällen leisten könne, und aus welchen Quellen sie selbst diese ihre Belehrung a priori schöpfe, es mag übrigens das letztere Geschäfte .von allen Sittenlehrern, (deren Name Legion heißt), oder nur von einigen, die Beruf dazu fühlen, getrieben werden. Da meine Absicht hier eigentlich auf die sittliche W eltweisheit gerichtet ist, so schränke ich die vorgelegte Frage nur darauf ein, ob man nicht meine, daß es von der äußersten N otw endigkeit sei, einmal eine reine Moralphilosophie zu bearbeiten, die von allem, was nur empirisch sein mag und zur Anthropologie g e h ö t, völlig gesäubert w äre; denn, daß es eine solche geben müsse, leuchtet von selbst aus der gemeinen Idee der Pflicht und der sittlichen Gesetze ein. Jedermann muß eingestehen daß ein Gesetz, wenn es moralisch, d. i. als Grund einer Verbindlichkeit, gelten soll, absolute N otw endigkeit bei sich fuhren müsse; daß das Gebot: Du sollt nicht lügen, nicht etwa bloß für Menschen gelte, andere vernünftige W esen sich aber daran nicht zu kehren hätten, und so alle übrige eigentliche Sittengesetze; daß mithin der Grund der Verbindlichkeit hier nicht in der N atur des Menschen oder den Umständen in der W elt, darin er gesetzt ist, gesucht werden müsse, sondern a priori lediglich in Begriffen der reinen Vernunft, und daß jede aridere Vorschrift, die sich auf Prinzipien der bloßen Erfahrung gründet, und sogar eine in gewissem Betracht allgemeine Vorschrift, sofern sie sich dem mindesten Teile, vielleich nur einem Bewegungsgrunde nach, auf empirische Gründe stützt, zwar eine praktische Regel, niemals aber ein moralisches Gesetz heißen kann. Also unterscheiden sich die moralischen Gesetze samt ihren Prinzipien unter allem praktischen Erkenntnisse von allem übrigen, darin irgend etwas Empirisches ist, nicht allein wesentlich, sondern alle Moralphilosophie beruht gänzlich auf ihrem reinen Teil, und, auf den Menschen angewandt, entlehnt sie nicht das mindeste von der Kenntnis desselben, (Anthropologie,) sondern gibt ihm als vernünftigem Wesen Gesetze a priori, die freilich noch durch Erfahrung geschärfte Urteilskraft erfodern, um teils zu unterscheiden, in welchen Fällen sie ihre Anwendung haben, teils ihnen Eingang in den W illen des Menschen und Nachdruck zur Ausübung zu verschaffen, da dieser, als selbst mit so viel Neigungen affiziert, der Idee einer praktischen reinen Vernunft zwar fähig, Önsöz 4 olandan dikkatle arındırılmış bir Ahlâk M etafiziğrkoymayı gerektirmez mi? (Bu son işi, ister sayılmıyacak kadar çok olan bütün ahlâk öğretmenleri, ister bunu yapmak için kendilerinde özel bir çağrı duyanlar yapsın.

) Benim burada yöneldiğim amaç ahlâksa! dünya bilgeliği olduğundan, ortaya koyduğum soruyu şöyle daraltıyorum: acaba, sırf deneysel olabilecek ve Antropolojiye ait olan herşeyden tamamen arındırılmış saf bir Ahlâk Felsefesini geliştirmenin son derece zorunlu olduğu düşünüle- vm mez m i? Nitekim böyle bir Ahlâk Felsefesinin olanaklı olması gerektiği, sıradan ödev ve ahlâk yasaları idesinden de besbellidir. Herkesin kabul etmesi gerekir ki, bir yasa ahlâk yasası olarak geçerli olacaksa, yani bir yükümlülük nedeni olacaksa, mutlak zorunluluk taşımalıdır; “ yalan söylemiyeceksin” buyruğunun, sırf insanlar için geçerli olduğu, diğer akıl sahibi varlıkların ise ona aldırış etmeleri gerekmediği düşünülmemelidir. Gerçekten ahlâk yasaları olan diğer bütün yasalarda da durum böyledir; dolayısıyla yükümlülük nedeni burada insanın doğal yapısında ya da içinde bulunduğu dünyanın koşullarında değil, a priori olarak doğrudan doğruya saf aklın kavramlarında aranmalıdır ve temelini sırf deneyin ilkelerinde bulan başka her buyurtu, hatta bir bakım a genel olan bir buyurtu, en küçük bir noktası —belki de yalnızca bir hareket nedeni bakımından— deneysel temellere dayanıyorsa, gerçi pratik kural adını alabilir, ama hiçbir zaman ona bir ahlâk yasası denemez.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir