Immanuel Kant – Saf Aklın Eleştirisi

De nobis ipsis silemus: De re autem, quae agitur, petimus: ut homines eam non Opinionem, sed Opus esse cogitent; ac pro certo habeant, non Sectae nos alicuius, aut Placiti, sed utilitatis et amplitudinus humanae fundamenta moliri. Deinde ut suis commodis aequi … in commune consulant … et ipsi in partem veniant. Praeterea ut bene sperent, neque Instaurationem nostram ut quiddam infinitum et ultra mortale fingant, et animo concipiant; quum revera sit infiniti erroris finis et terminus legitimus.* *[Bu not B’de eklendi. Noktalý yerler Bacon’ýn metninde Kant’ýn kýsaltmalarýný gösteriyor.] Verulamlý Bacon Büyük Yenilenme. Önsöz. Kendi kiþiliðimizden söz etmiyoruz. Ama burada ilgili olan soruna gelince, dileriz ki salt bir görüþ bildirimi olarak deðil, ama dürüst bir çalýþma olarak görülsün ve bir kesimi destekleme ya da raslantýsal bir düþünceyi aklama uðruna deðil, ama genel olarak insan gönenç ve deðerini temellendirme uðruna ele alýndýðý kanýsýný yaratabilsin. Dolayýsýyla her birey en öz çýkarýna … evrensel iyilik için kaygý duyabilsin … ve bu uðurda kendini gösterebilsin. Son olarak, yenileþtirme çabamýz sonsuz ve insanüstü birþeyi betimlemediðini, çünkü gerçekte sonsuz yanýlgýlarýn sonunu ve geçerli sýnýrlarýný anlattýðýný gösterebilsin. Ekselânslarý, Kraliyet Devlet Bakaný Baron von Zedlitz’e Deðerli Efendim! Bilimlerin geliþimini kendi payýna ilerletmek Ekselânslarýnýn kendi çýkarlarý uðruna çalýþmak demektir; çünkü bunlar bilimler ile yalnýzca bir koruyucunun yüce konumu yoluyla deðil, ama sevecen ve aydýnlýk bir yargýcýn çok yakýn iliþkisi1 yoluyla da sýký sýkýya baðlýdýrlar. Bu nedenle, eðer bu bakýmdan benim de bir katkým olabilecekse, belli bir ölçüde yeteneðim içinde olan biricik araçtan yararlanarak Ekselânslarýnýn beni onurlandýrdýðý nazik güven duygusu için minnettarlýðýmý sunuyorum. 2 Ekselânslarýnýn bu çalýþmanýn ilk yayýmýna deðer gördüðü ayný nazik dikkate þimdi bu ikinci yayýmý adýyor, ve böylece ayný zamanda2 yazýnsal görevimin tüm geri kalan kaygýlarýný [korumasý altýna teslim ederek] en derin saygýlarýmý sunuyorum. Ekselânslarýnýn En itaatkâr, hürmetkâr hizmetkârý Immanuel Kant Königsberg, 23 Nisan 17873 Sr. Exzellenz, dem Königl. Staatsminister Freiherrn von Zedlitz Gnädiger Herr! Den Wachstum der Wissenschaften an seinem Teile befördern, heißt an Ew. Exzellenz eigenem Interesse arbeiten; denn dieses ist mit jenen, nicht bloß durch den erhabenen Posten eines Beschützers, sondern durch das viel vertrautere1 eines Liebhabers und erleuchteten Kenners, innigst verbunden. Deswegen bediene ich mich auch des einigen Mittels, das gewissermaßen in meinem Vermögen ist, meine Dankbarkeit für das gnädige Zutrauen zu bezeigen, womit Ew. Exzellenz mich beehren, als könnte ich zu dieser Absicht etwas beitragen. [B VI] Demselben gnädigen Augenmerke, dessen Ew. Excellenz die erste Auflage dieses Werks gewürdigt haben, widme ich nun auch diese zweite und hiemit zugleich* alle übrige Angelegenheit meiner literärischen Bestimmung, und bin mit der tiefsten Verehrung. Ew. Excellenz. unterthänig gehorsamster Diener Königsberg, den 23sten April 1787** Immanuel Kant 1 Erdmann ile ‘Verhältnis’ ekleyerek. 2 A’da bu paragrafýn yerine þu ikisi bulunuyor: “Her kim ki dileklerini ýlýmlý kýlarak kurgul yaþamda doyum bulursa, aydýnlanmýþ ve yetkin bir yargýcýn onayýnda çabalarý için güçlü bir uyarý kazanýr — çabalar ki, yararlarý büyük ama uzaktýr ve bu yüzden sýradan gözlerden bütünüyle kaçarlar. “Bu yazýmý böyle birine ve onun nazik dikkatine adýyor, ve [tüm geri kalan kaygýlarý] korumasý …” 3 A’da: “Königsberg, 29 Mart 1781.” *Statt: „Demselben gnädigen … zugleich“ steht in A: „Wen das spekulative Leben vergnügt, dem ist, unter mäßigen Wünschen, der Beifall eines aufgeklärten, gültigen Richters eine kräftige Aufmunterung zu Bemühungen, deren Nutzen groß, obzwar entfernt ist, und daher von gemeinen Augen gänzlich verkannt wird. Einem Solchen und Dessen gnädigem Augenmerke widme ich nun diese Schrift und, Seinem Schutze“ usw. **Königsbergden 29sten März 1781 Immanuel Kant. 13 [Birinci Yayýma] Önsöz Ýnsan usu bilgisinin bir türünde özel bir yazgý ile karþý karþýyadýr: öyle sorular tarafýndan rahatsýz edilir ki, onlarý geri çeviremez, çünkü ona usun doðasýnýn kendisi tarafýndan verilirler; ve gene de onlarý yanýtlayamaz, çünkü insan usunun tüm yeteneðini aþarlar. Us bu güç duruma hiçbir suçu olmaksýzýn düþer. Öyle temel ilkelerden yola çýkar ki, bunlarýn deneyimin akýþýnda kullanýlmalarý kaçýnýlmazdýr ve ayný zamanda deneyim tarafýndan yeterince doðrulanýrlar. Bunlarla (kendi doðasýnýn da bir sonucu olarak) her zaman daha da yüksek, daha da uzak koþullara yükselir. Ama orada görür ki, bu yolda iþi her zaman tamamlanmamýþ kalmak zorundadýr, çünkü sorular hiçbir zaman sona ermez; bu yüzden öyle temel ilkelere baþvurmayý zorunlu görür ki, bunlar tüm olanaklý deneyim kullanýmýný aþarlar, ve gene de kuþkudan öylesine baðýþýk görünürler ki, sýradan insan usu bile onlarla anlaþma içindedir. Ama us böylelikle bulanýklýk ve çeliþkiler içine düþer, ve tam bu nedenle herhangi bir yerde gizlenmiþ yanýlgýlarýn temelde yatýyor olmalarý gerektiði vargýsýný çýkarabilse de, bunlarý ortaya seremez; çünkü yararlandýðý temel ilkeler, tüm deneyim sýnýrlarýnýn ötesine geçtikleri için, bundan böyle deneyimden gelecek hiçbir denektaþýný tanýmazlar. Bu sonu gelmez çekiþmelerin kavga alanýna Metafizik denir. Zaman oldu metafizik tüm bilimlerin kraliçesi olarak adlandýrýldý, ve eðer istenç edim diye alýnacak olursa, nesnelerinin olaðanüstü önemi nedeniyle hiç kuþkusuz bu onur sanýný hak etmiþtir. Þimdi ise çaðýn modasý ona yalVorrede Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann; denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft. In diese Verlegenheit gerät sie ohne ihre Schuld. Sie fängt von Grundsätzen an, deren Gebrauch im Laufe der Erfahrung unvermeidlich und zugleich durch diese hinreichend bewährt ist. Mit diesem steigt sie (wie es auch ihre Natur mit sich bringt) immer höher, zu entfernteren Bedingunen. Da [A VIII] sie aber gewahr wird, daß auf diese Art ihr Geschäft jederzeit unvollendet bleiben müsse, weil die Fragen niemals aufhören, so sieht sie sich genötigt, zu Grundsätzen ihre Zuflucht zu nehmen, die allen möglichen Erfahrungsgebrauch überschreiten und gleichwohl so unverdächtig scheinen, daß auch die gemeine Menschenvernunft damit im Einverständnisse steht. Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit und Widersprüche, aus welchen sie zwar abnehmen kann, daß irgendwo verborgene Irrtümer zum Grunde liegen müssen, die sie aber nicht entdecken kann, weil die Grundsätze, deren die sich bedient, da sie über die Grenze aller Erfahrung hinausgehen, keinen Probierstein der Erfahrung mehr anerkennen. Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heißt nun Metaphysik. Es war eine Zeit, in welcher sie die Königin aller Wissenschaften genannt wurde, und wenn man den Willen für die Tat nimmt, so verdiente sie, wegen der vorzüglichen Wichtigkeit ihres Gegenstandes, allerdings diesen Ehrennamen. Jetzt ARI USUN ELEÞTÝRÝSÝ Kritik der reinen Vernunft 14 nýzca küçümseyerek bakmaktýr, ve yadsýnmýþ ve vazgeçilmiþ nedime týpký Heküba gibi yakýnýr: Modo maxima rerum, tot generis natisque potens — nunc trahor exul, inops. 1 — Ovid, Metam. Baþlangýçta inakçýlarýn yönetimi altýnda despotik bir egemenliði vardý. Ama, yasama düzeni henüz üzerinde eski barbarlýðýn izlerini taþýdýðý için, egemenliði iç savaþlar yoluyla adým adým tam anarþiye yozlaþtý, ve kuþkucular, tüm yerleþik yapýlardan tiksinen bir tür göçebeler kümesi, zaman zaman kentli birliði parçaladýlar. Ne mutlu ki, sayýca çok az olduklarý için onun kendini her zaman yeniden kurma çabalarýný engelleyemediler, gerçi bunun için kendi içinde tutarlý hiçbir tasarý olmasa da. Daha yakýn zamanlarda sanki tüm bu çekiþmeler insan anlaðýnýn belli bir fizyolojisi [Physiologie] (ünlü Locke’un) tarafýndan sona erdirilecek ve metafiziðin öne sürdüklerinin haklýlýðý tam bir kesinlik kazanacak gibi görünmüþtür; ama sonuç baþka türlü çýkmýþ, ve o sözde kraliçenin doðumu sýradan deneyimin ayaktakýmýna baðlanarak boþsavlarý haklý olarak kuþku altýna düþürülmüþ olsa da, bu soyaðacý gerçekte düzmece çýktýðý için, kraliçe öne sürdükleri üzerinde diretmeyi sürdürmüþtür. Bu yolla metafizik bir kez daha o eski kurt yeniði inakçýlýða geri düþmüþtür ve bu yüzden bir zamanlar bilimin kurtarýlacak olduðu o ayný küçümseme ile karþý karþýyadýr. Þimdi, tüm yollar (sanýldýðý gibi) denendikten ve boþa çýktýktan sonra, bir býkkýnlýk ve tam bir ilgisizlik egemendir — bilimlerde kaosun ve gecenin anasý, ama ayný zamanda onlarda yaklaþmakta olan bir dönüþümün ve aydýnlanmanýn kaynaðý, ya da hiç olmazsa bir ön gösterisi, çünkü tümü de kötü yönlendirilen bir çalýþkanlýk yoluyla bulanýk, karýþýk ve kullanýþsýz kýlýnmýþlardýr. Ama nesnesi insan doðasýna ilgisiz olamayacak böyle araþtýrmalar açýsýndan ilgisizlik tasbringt es der Modeton des Zeitalters so mit sich, ihre alle Verachtung zu beweisen und die Matrone klagt, verstoßen und verlassen, wie Hecuba: modo maxima rerum, [A IX] tot generis natisque potens – nunc trahor exul, inops — Ovid. Metam. Anfänglich war ihre Herrschaft unter der Verwaltung der Dogmatiker, despotisch. Allein, weil die Gesetzgebung noch die Spur der alten Barbarei an sich hatte, so artete sie durch innere Kriege nach und nach in völlige Anarchie aus und die Skeptiker, eine Art Nomaden, die allen beständigen Anbau des Bodens verabscheuen, zertrennten von Zeit zu Zeit die bürgerliche Vereinigung. Da ihrer aber zum Glück nur wenige waren, so konnten sie nicht hindern, daß jene sie nicht immer aufs neue, obgleich nach keinem unter sich einstimmigen Plane, wieder anzubauen versuchten. In neueren Zeiten schien es zwar einmal, als sollte allen diesen Streitigkeiten durch eine gewisse Physiologie des menschlichen Verstandes (von dem berühmten Locke) ein Ende gemacht und die Rechtmäßigkeit jener Ansprüche völlig entschieden werden; es fand sich aber, daß, obgleich die Geburt jener vorgegebenen Königin aus dem Pöbel der gemeinen Erfahrung abgeleitet wurde und dadurch ihre Anmaßung mit Recht hätte verdächtig werden müssen, dennoch, weil diese Genealogie ihr in der Tat fälschlich angedichtet war, sie ihre Ansprüche noch immer behaupte[A X]te, wodurch alles wiederum in den veralteten wurmstichigen Dogmatismus und daraus in die Geringschätzung verfiel, daraus man die Wissenschaft hatte ziehen wollen. Jetzt, nachdem alle Wege (wie man sich überredet) vergeblich versucht sind, herrscht Überdruß und gänzlicher Indifferentismus, die Mutter des Chaos und der Nacht, in Wissenschaften, aber doch zugleich der Ursprung, wenigstens das Vorspiel einer nahen Umschaffung und Aufklärung derselben, wenn sie durch übel angebrachten Fleiß dunkel, verwirrt und unbrauchbar geworden. Es ist nämlich umsonst, Gleichgültigkeit in Ansehung solcher Nachfor- Vorrede zur ersten Ausgabe BÝRÝNCÝ YAYIMA [A] ÖNSÖZ 15 lamayý istemek boþunadýr. Yine, o sözde ilgisizlik savunucularý, Skolastik dili halksal bir tona deðiþtirerek kendilerini ne denli tanýnmaz kýlmaya çabalamýþ olsalar da, herhangi birþey düþünüyor olduklarý sürece, kaçýnýlmaz olarak öylesine küçümsediklerini ileri sürdükleri o metafiziksel önesürümlere geri düþerler. Gene de, kendini tüm bilimlerdeki çiçeklenmenin ortasýnda gösteren ve özellikle bilgileri — eðer edinilebilmiþlerse — tümü arasýnda en son gözden çýkarýlacak olan bilimleri ilgilendiren bu ilgisizlik üzerine dikkatle düþünülmesi gereken bir fenomendir. Açýktýr ki bir hafifliðin deðil, ama bundan böyle görünüþte bilgi ile oyalanmaya izin vermeyen bir çaðýn olgunlaþmýþ yargý yetisinin* etkisi, ve usa tüm görevleri içinde en güç olanýný, kendini bilme görevini yeniden üstlenmesi ve bir mahkeme kurmasý için bir çaðrýdýr — bir mahkeme ki ona haklý savlarýnda güvence verirken, buna karþý tüm temelsiz istemlerini zora dayalý bir hükümle deðil ama kendi ilksiz-sonsuz ve deðiþmez yasalarýna göre bir yana atabilecektir. Ve bu mahkeme Arý Usun Eleþtirisinin kendisinden baþkasý deðildir. schungen erkünsteln zu wollen, deren Gegenstand der menschlichen Natur nicht gleichgültig sein kann. Auch fallen jene vorgeblichen Indifferentisten, so sehr sie sich auch durch die Veränderung der Schulsprache in einem populären Tone unkenntlich zu machen gedenken, wofern sie nur überall etwas denken, in metaphysische Behauptungen unvermeidlich zurück, gegen die sie doch so viel Verachtung vorgaben. Indessen ist diese Gleichgültigkeit, die sich mitten in dem Flor aller Wissenschaften ereignet und gerade diejenigen trifft, auf deren Kenntnisse, wenn dergleichen zu haben wären, man unter allen am wenig[A XI]sten Verzicht tun würde, doch ein Phänomen, das Aufmerksamkeit und Nachsinnen verdient. Sie ist offenbar die Wirkung nicht des Leichtsinns, sondern der gereiften Urteilskraft* des Zeitalters, welches sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten läßt und eine Aufforderung an die Vernunft, das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntnis aufs neue zu übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten Ansprüchen sichere, dagegen aber alle grundlosen An[A XII]maßungen, nicht durch Machtsprüche, sondern nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen, abfertigen könne, und dieser ist kein anderer als die Kritik der reinen Vernunft selbst. *Man hört hin und wieder Klagen über Seichtigkeit der Denkungsart unserer Zeit und den Verfall gründlicher Wissenschaft. Allein ich sehe nicht, daß die, deren Grund gut gelegt ist, als Mathematik, Naturlehre usw. diesen Vorwurf im mindesten verdienen, sondern vielmehr den alten Ruhm der Gründlichkeit behaupten, in der letzteren aber sogar übertreffen. Eben derselbe Geist würde sich nun auch in anderen Arten von Erkenntnis wirksam beweisen, wäre nur allererst für die Berichtigung ihrer Prinzipien gesorgt worden. In Ermanglung derselben sind Gleichgültigkeit und Zweifel und endlich, strenge Kritik, vielmehr Beweise einer gründlichen Denkungsart. Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muß. Religion, durch ihre Heiligkeit, und Gesetzgebung durch ihre Majestät, wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdann erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können. *Arada bir zamanýmýzýn düþünme yolunun sýðlýðý ve saðlam bilimin bozuluþu üzerine yakýnmalar duyarýz. Ama matematik, doða bilimi vb. gibi saðlam birer zemini olanlarýn bu suçlamayý en küçük bir biçimde hak ettiklerini düþünnmüyorum; tersine, bunlar saðlamlýklarý konusundaki eski ünlerini sürdürür, giderek fizik durumunda bunun ötesine bile geçerler. Eðer baþka bilgi türleri de ilkelerinin aklanmasý konusunda kaygý duymuþ olsalardý, ayný tin kendini onlarda da etkin olarak gösterirdi. Bu olmadýðý sürece, ilgisizlik, ikircim ve en sonunda sýký eleþtirinin kendileri saðlam bir düþünme yolunun tanýtlarýdýrlar. Çaðýmýz herþeyi kendine altgüdümlü kýlmasý gereken gerçek eleþtirininçaðýdýr. Kutsallýðý yoluyla din, ve yüceliði yoluyla yasama kendilerini genellikle ondan baðýþýk tutmayý isterler. Ama sonra yine kendilerini haklý bir kuþkunun altýna düþürürler, ve usun yalnýzca özgür ve açýk sýnamaya dayanabilene gösterdiði dürüst saygýyý kendi haklarý olarak ileri süremezler.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir