Etiket: Ali Şeriati

Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi

Kendine özgü temel talim ve terbiye sistemi olan mek-tebde eğitim yapmak mecburi değildir. Mekteb eğitiminin şartlan o kadar basit ve doğaldır ki herhangi bir sınıfa, sosyal veya ekonomik gruba -en yoksul sınıflara bile- mensup olan bir insan, resmî belge almak, kanunî ayrıcalıklar kullanmak, zorunlu bir ön eğitim yaptırmak, özel bir sosyal konuma sahip olmak gibi […]

Ali Şeriati – Sanat

Sanat, var olanla doymayan, varlığı “az”, soğuk, çirkin, hatta Sartre’ın ifadesiyle “aptal” bulan, varlığın anlam ve ruhtan yoksun olduğunu düşünen bir ruhun tecelli etmesinden ibarettir… İşte varlıktan ve hayattan rahatsızlık duyan bir bakış açısının ürünü olan sanat, varlığı temizleyerek “olması gereken”e yakınlaştırmak ve bu alemin sahip olmadığı şeyi ona vermek için çaba sarfetmektedir… “Sanat” diyor […]

Ali Şeriati – Muhammed Kimdir

Ben, burada İslam Tarihi’nin en eski senetlerine dayanarak Peygamber ve Medine’ye en yakın nokktadan bakmaya çalıştım. Aynca anlattıklarımı Ehl-i Sünnet kardeşlerimin metinlerine isnat ettirdim. Beklediğim, onların da çalışmalarını Ehl-i Şia kardeşlerinin senet ve kitaplarına isnat edebilmeleridir. Böyle olunca yıllarca birbirinden uzak kalmış ve yabancılaşmış bu iki kardeşin birbirine yakınlaşıp birleşmeleri sağlanabilir. Çünkü her bir fırkanın […]

Ali Şeriati – Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri

Bu kitaba duyduğumuz tabiî ilgiyi, çağımızın en alçak zorbalarından birini yere sermeye ve yeni bir devlet, toplum, ekonomi ve kültür yaratmaya doğru engellenemez adımlarla yürüyen müslüman İran’ın politik ve entellektüel konumu daha da artırıyor. Bu eylemin mimarları arasında en önemli yeri, eşsiz tavır ve davranışlarıyla, yalnız politik ve dinî liderliği üstlenmekle kalmayıp, aynı zamanda İran […]

Ali Şeriati – Kültür ve İdeoloji

Bu toplantının düzenleneceği daha önce bana anlatamadığından, bu gece sunacağım planlanmış bir konuşmamın olmadığım söylemeliyim. Öğren-cüerimle bir sohbet yapabileceğimi düşünmüştüm. Fakat bu gece tam anlamıyla bir toplantı sözko-nusu ve benim de bir konuşma yapmam bekleniyor. Dediğim gibi, sunacağım hazırlıklı bir konuşmam yok; yine de dün akşamki tezimin düşünce sonrası olan bir konu hakkında konuşacağım. O, […]

Ali Şeriati – Kevir

Şimdiki yalnızlığın korkusuyla, tarihe kaçarken, açılımının başında bilinç, duygu ve düşünce atılganlığı suçuyla otuzüç yaşındayken gövdesi yarık yank edilip üzerine mum eritilen kardeşim Aynulku zat’ı buldum… Bilgisizlik dönemlerinde bilinç başlı başına bir suçtur. Güçsüz bırakılmışlar ile güçsüzler arasında ruh yüceliği ve gönül yürekliliği, su birikintileri ülkesindeBudba’nm deyimiyle “ada olmak’ bağışlanmayacak bir günahtır. Kendimden bir “dağınık […]

Ali Şeriati – Kendini Bilmek

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah ‘a, salât ve selâm O’nun Resulüne, âline ve ashabına olsun. Toplumlar ya da daha öz ifadesiyle “insan” tarihin her döneminde, siyasal,, ekonomik, düşünsel, ahlâki ve daha pekçok yönden baskıya ve sömürüye maruz kalmış, Kuran’ın ifadesiyle “istiz’af” a uğramıştır. İnsanların, toplumların istiz’af a uğratılması (zayıf, […]

Ali Şeriati – Kapitalizm

Elinizdeki bu eser Dr. Ali Şeriati’nin tüm ekonomik görüşleri derlenerek oluşturulan bir kitaptır. Farsçada İktisat Sosyolojisi ismi ile yayımlandı. İktisad Biliminin Tanımı: iktisattan amaç, servet değildir, iktisad bilmi, hernekadar paradan sözediyorsa da, asıl konusu insan ve servet ilişkisidir. Mülkiyet adını verdiğimiz ve altyapı kabul ettiğimiz bu ilişkinin kendi içinde iki bölümü ya da iki ayrı […]

Ali Şeriati – Kapitalizm Uyanıyor Mu

“…Yoksulluk ve kompleksi oluşturan esas unsur tüketim olayıdır. Yetersiz tüketimi hissettiren unsur başkalarının, içinde yaşadığımız toplum üyelerinin tüketim düzeyleridir. Bu pratik gerçek normal pazarlarımızda da farkedilebilir Kapitalistler, pazar yaşamını ahlaki ve dini normlarla kurdukları halde, gerçekte kapitalist kamulaştırmanın köklü bir hayat tarzı olan din’le hiçbir alakası bulunmamaktadır…” Kapitalizm bir ekonomik ve sosyal sistem olarak varlığını […]

Ali Şeriati – İslami Anlamak

“Kur’an’ı bilimsel anlamda tam olarak anlamanın iki yolu vardır. İlki Kur ‘an’ı, Islamî öğretinin bir kitabı olarak görmek ve anlamak, ikinci yol olarak da, İslam da, İslam tarihini tüm gelişim evreleriyle birlikte doğru olarak kavramaktır. Eğer bugün müslümanlar gittikleri camilerin tamamını bir sosyal hareket merkezi haline getirebilirlerse ve Kur’an’ın iki ilkesini ve O’nun tarihini iyi […]

Ali Şeriati – İslam Sosyolojisi Üzerine

1977 yılında, Londra’da SAVAK görevlilerinin her yıl binlerce defa yaptıMan «görev» îerinden birini daha yerine getirişlerinden ve ülkesinden uzaklarda sürgünde yaşayan bir düşünürü «yok ettiklerini» sandıklan günden bu güne uzun bir zaman geçmedi. Fakat geçen bu zaman bile, tüm zalimler gibi Onların ‘ ve efendilerinin de O’nu yok etmekle çok şeyin de’ ğişeceğine, düşüncelerinin ortadan […]

Ali Şeriati – İslam Bilim

Ali Şeriatı, çağımızın aydın din düşünürleri arasında önemli bir kişilik olarak yerini almıştır. Onun önemi, verdiği düşünce savaşımından doğmaktadır. Bir aydın olarak erdiği bilinci halkıyla paylaşma çabasıyla oradan oraya koşup durmuştur. Kitaplarıysa bu koşuşturmanın haritası gibidir. Toplumsal eylemlerin temeli olan düşünıne eylemini her yaştan, her kesimden öğrencileriyle birlikteyaratmak, düşünmeye toplumsal boyut kazandırmak için her şeyini […]

Ali Şeriati – Ideallerin Yenilgisi

Tarihin bütün nesillerinden daha çok eziyet çekmemize rağmen, sevinerek söyleyeyim ki biz çok mesut bir nesiliz. İnsanın dert ve yenilgisi dönemlerini gördüğümüz için mesut bir nesiliz. Acaba gerçek dert ve yenilgi, yalancı ümit ve sevinçten daha iyi değil midir? Şuurdan doğan dert, akılsızlıktan doğan dertsizlikten daha iyi değil midir? Ben yirminci asım ikinci yansında olduğum […]

Ali Şeriati – Hür Düşünce Mektebi

Her zamanki coşkulu ve sürükleyici uslubuyla Dr. Ali Şeriati, elinizdeki eserin bir nevi hazırlama amacını şöyle açıklıyor: “Hedef, bir ümmet oluşturmaktır. Böyle bir ümmet, yeryüzünde, zaman ve hayat metninde hayra davet eder, güzellik ve iyiliğe çağrı yapar, kötülük ve çirkinlikle mücadele eder. Böyle bir ümmet dünya halkının tümü için ideal, üstün, güzel bir örnek ve […]

Ali Şeriati – Her Hicret Bir İnkilaptır

İnsan’ın ve insanlığın bir kurtarıcıya ihtiyacı var. Bu, belki dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Son Peygamber’den önce o bekleniyordu. O’ndan sonra da o beklendi ve şimdi de beklenen ve beklenmesi gereken O’ndan başkası değil. Yeryüzü, O’nun önderliğinde daha dün bir inkılap yaşadı Daha dün, bir kere daha yerinden doğruldu insan, ve insanlığımızı teessürle […]

Ali Şeriati – Hacc

“…Hâlis tevbe suyuyla günahlarından arın; sıdk, safa, hudu’ ve huşu elbisesini giyin. Seni Allah’ı zikretmekten alıkoyacak ve O’na itaatten uzaklaştıracak her şeyden kaçın. Allah’uTeâlâ’ya davetinde, Urvetu’l-vuskâ’ya sımsıkı sarılıp Allah’a doğru, saf, halis ve temiz bir icabette sebat et. Müslümanlarla birlikte Beyt’in etrafında kendi vücudunla yaptığın tavaf gibi, arşın etrafında meleklerle birlikte kalbinle tavafda bulun. Hevâ’ndan […]