Ay: Mayıs 2023

Akira Kurosawa – Kurbağa Yağı Satıcısı

Banyo küvetindeyim, çıplak. Ortalık çok aydınlık değil ve küvetin kenarlarına tutunarak sıcak suyun içinde oyalanıyorum. Hareket ettikçe çıkan şıpırtı sesleri çok ilginç geliyor. Daha fazla ses çıkarabilmek için birden bütün gücümle debeleniyorum. İşte o sırada kü .. vet devriliyor. O garip korkuyu, belirsizliği, çıplak tenime değen ıs .. lak ve kaygan tahtaları ve biraz da […]

Akilah Azra Kohen – Pi

“Evrimsizlik. Varoluşun anlamını düşünmeden yaşamak. Tırnaklarını geçirdiğin bir inancın içine başını sokup analiz etmeden bir parazit gibi beslenmek. Hayata katkısız, gelişime duyarsız, evrene bilgisiz var olabileceğini sanmak… Tüketmek. Tüketerek tükenmek ve her an ölmek” diye düşündü Özge, çoğu, varoluş nedenlerinden habersiz beş yüz kişinin oturduğu koltukların arasındaki ince uzun koridorda ağır ağır ilerlerken ensesindeki saçların […]

Akdes Nimet Kurat – Rusya Tarihi- Başlangıçtan 1917’ye Kadar

Slavların hind-avrupa (arî) menşeli kavimlerle aynı ırkmenşei tan oldukları antropolojik ve dil araştırmalarıyle tesbit edilmiştir. IX. – X. yüzyıl mezarlarında bulunan iskelet kalıntıları-eskiSlavların ekseriyetle dolikosefal , uzun boylu, yani şimal ırkının hususiyetlerini taşıdıklarını gösterir. Kavimler Büyük Göçler devrine ait bazı slav iskeletleri üzerinde yapılan incelemeler de bunu sağladığı gibi, VI. yüzyıl Bizans kayıtlariyle, IX.-X. yüzyıl […]

Aisopos – Masallar

Kötülükler iyilikleri güçsüz bulmuş, yeryüzünden sürmüşler. Onlar da ne yapsın? Göğe ağmış, yüce tanrı Zeus’un (1) önüne çıkmışlar: “Bizim durumumuz ne olacak? Bundan sonra insanoğlu için bizim elimizden ne gelir?” diye sormuşlar. Tanrı: “Siz artık insanoğluna hepiniz birden gitmeyin, birer birer gidin” demiş. O gün bugün kötülükler insanların yanıbaşındadır, saldırıp durur; iyiliklerse gökte oturduklarından, uzun […]

Aiskhylos – Zincire Vurulmuş Prometheus

Zincire Vurulmuş Prometheus başlığıyla Türkçeye çevirdiğimiz tragedyanın Yunanca adı Prometheus desmotes, yani Bağlanmış Prometheus’tar. Aiskhylos, Prometheus konusunu üç tragedyada işlemiştir. Zincire Vurulmuş Prometheus bu üçlüğün birinci ve elimize geçen tek piyesidir. Öbür ikisi yitirilmiş, yalnız adları kalmıştır: Birinin Kurtulmuş Prometheus, öbürünün Ateş Taşıyan Prometheus olduğu bir oyun listesinde yazılıdır. Prometheus’un ne yıl oynandığı da bilinmez. […]

Aidin Salih – Gerçek Tıp

Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte biri kronik hastalıkların etkisi altında yaşamakta ve hasta sayısında sürekli artış gözlenmektedir. Kronik hastalıklar arasında yüksek tansiyon, diyabet, kronik obstruktif akciğer hastalığı, koroner kalp hastalığı, tiroid hastalıkları, psikolojik ve ruhsal problemler yer almakta,- nüfusun %40’ında farklı derecelerde anemi bulunmaktadır. Bunun dışında kanser vakalan b^^k bir hızla yaygınlaşmakta, hemen hemen her genç […]

Ahu Antmen – 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar

20. yüzyılda yaşanan olağanüstü yaratıcılık serüveninin bir ‘öyküsü’nü değil, derlenmiş temel bilgilerini bulacağınız bu kitabı hazırlamak için başvurduğum kaynakların çok büyük bir çoğunluğu, henüz Türkçe’ye kazandırılmamış kitaplar. Oysa Türkiye’de sanat öğrencilerine Batı sanatı temeline dayanan bir eğitim veriliyor, sanatla ilgilenen herkesin -hele günümüz sanatını anlamlandırma beklentisi içindeyse- 20. Yüzyıl Batı Sanatı’nın temel gelişmelerini bilmesi gerekiyor. […]

Ahmet Yuksel Ozemre – Cernobil Komplosu

Bu kitap Çernobil kazasının akabinde pekçok çıkarcının ortaklaşa ihdâs ettikleri “Çernobil Komplosu” dolayısıyla Türkiye’nin çekmiş olduğu çilenin muhtevâsını ve sınırlarını tesbit eden, evrâka ve gözlemlere dayanan şahsî bir hâtırattır. “Türkiye’nin Çernobil Çilesi”ni kendi nefsinde bütün yoğunluğu, bütün sorumluluğu ve bütün trajedisiyle benim kadar ân be ân yaşamış bir başka şahıs, her-hâlde, yoktur. Bu hâtırat, aynı […]

Ahmet Yılmaz Boyunağa – Hilal Uğruna

Amiens Şatosunun önündeki çimenlik alanda, on-beş kadar genç, ata biniyor, kılıçla çarpışıyor ve ok atıyorlardı, iki ok atımı kadar geniş olan bu çimenlik saha, doğu tarafında bir ormanla kesiliyordu. ikindi zamanıydı. Gençler beşer kişilik kısımlara ayrılmıştı. Birinci kısım uzaktaki bir hedefe ok atıyordu. İkinci kısun, at üzerinde kılıç ve giırzle çarpışıyordu. Üçüncü kısmadaki gençler de, […]

Ahmet Yilmaz Boyunaga – Kırık Hançer

Karşıki tepenin kayalıklarında batarken kanayan güneşin kızıllığı, vadiyi kaplamıştı. Kenarlarından çılgın bir neşe üe fışkırmış zümrüt yeşillikler arasından, kâh görünüp kâh kaybolan dere, tutuşmuş gökyüzünü aksettiriyordu. Dere boyunu izleyen yolda dört atlı gidiyordu. İkisi önde, ikisi arkada idi. Öndekilerden biri, kırkbeş-elli yaşlarında vardı. Dikkatle düzeltilmiş sakalın çevrelediği çehresi yakışıklı ve yağız idi. Başındaki börkden, üstündeki […]

Ahmet Yıldız – Sevdim Seni Matematik

Her insanın doğuştan getirdiği matematiksel bir yeteneği vardır. Ünlü bilim adamı Prof. Dr. Robert Omstein yapmış olduğu bir araştırmada insan beyninin sağ beyin ve sol beyin olarak ikiye ayrıldığını tespit etmiştir. Ornstein’ın bu araşhrmasına göre sağ beyin müzik, resim gibi sosyal yanların organize edildiği bölüm iken, sol beyin daha çok sayısal, yani matematiksel işlemlerin organize […]

Ahmet Yesevi – Divanı Hikmet

Ahmet Yesevî’nin şiirlerine “hikmet”, şiirlerinin toplandığı kitaba da Dîvân-ı Hikmet adı verilir. Ahmed Yesevî’nin şiirlerini Karahanlı Türkçesiyle yazdığı muhakkaktır. Fakat Yesevî’nin hikmetlerini toplayan yazmaların hepsi de çok sonraki asırlarda istinsah edildiği için dil bakımından Karahanlı devri Türkçesine tam olarak uymazlar. Bu şiirlerde değişik saha ve devirlere ait dil hususiyetleri hep birlikte görülür. Ayrıca Dîvân-ı Hikmet’te […]

Ahmet Yaşar Ocak – Sarı Saltuk Popüler İslâm’ın Balkanlardaki Destanî Öncüsü (13. Yüzyıl)

Sarı Saluk, XIII. yüzyılın ikinci yarısı içinde popüler İslam’ın Balkanlar’a girişine ve bunun sosyal tabanını teşkil eden bir Türk iskanına adı karışan, gerçek hayau menkabelerle, efsanelerle içiçe geçmiş bir şahsiyettir. Onun bu yarı destani yarı gerçek kişiliği, Balkanlar’da daha sonra şöhret bulmuş hemen bütün benzerlerininkinden çok daha renkli ve ilginç, çok daha popülerdir. Sarı Saltık’ın […]